23 maart 2020

​ 2020-03-23-15.20: Antwerpse Joodse gemeenschap zet zich schrap voor 85% infectiepercentage en honderden doden - Antwerp Jewish community braces for 85% infection rate and hundreds of deat

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Plaatje hierboven: Enkele orthodoxe Joden op de Belgiëlei in Antwerpen. Zij doen het allemaal zonder die “decadente” bijverschijnselen van onze maatschappij zoals televisie, radio en kranten maar hebben wél gsm’s. “Corona? Nooit van gehoord!” Als dat maar goed afloopt…

Leiders van de Joodse gemeenschap in Antwerpen voorspellen dat het coronavirus 85% van zijn leden zal infecteren – een aanzienlijk hoger percentage dan verwacht voor de Belgische bevolking.

De projectie, die vorige week werd opgesteld en verkregen door het Jewish Telegraphic Agency, voorspelt ook dat de komende weken ten minste 550 doden zullen vallen in de zwaar haredi orthodoxe gemeenschap, gebaseerd op een berekening van een sterftecijfer van 3,4% onder 25.000 mensen.

De maandagmiddag van 23 maart heeft België – dat reeds een week geleden gedeeltelijk werd afgesloten – 3.743 bevestigde geïnfecteerden en 88 sterfgevallen als gevolg van het COVID-19-virus. Marc Van Ranst, zowat de meest bekende viroloog van het land, zei afgelopen dinsdag dat hij verwacht dat de helft van de Belgische bevolking het virus zal oplopen, terwijl andere schattingen het cijfer op 70% schatten.

De schatting voor Antwerpse joden is “hoger dan de algemene bevolking vanwege sociale interacties“, volgens het projectiedocument dat is opgesteld door medische experts in de gemeenschap. Een vijfde van de gemeenschap, of ongeveer 3.400 mensen, zal in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en 10%, of 1.700 van de leden, zal volgens de schatting een kritieke medische toestand bereiken.

Het hogere besmettingspercentage “is logisch, omdat Antwerpse joden elkaar allemaal kennen, elke synagoge is een uitgebreide familie“, vertelde Michael Freilich, een modern-orthodoxe parlementslid uit Antwerpen, aan JTA. “Als de gemiddelde Belg een kring van vijftien goede vrienden en familie heeft,” zei hij, “dan zijn dat er bij Antwerpse Joden 150 mensen.“

Rabbi Pinchas Kornfeld, secretaris-generaal van de Machsike Hadas religieuze gemeenschap in Antwerpen, vertelde JTA dat hij op de hoogte was van verschillende gemeenschapsleden die in zelfisolatie kwamen omdat ze vermoeden dat ze het virus hebben. Er zijn geen doden of ernstige gevallen binnen de gemeenschap, zei hij.

“Rabbijnse autoriteiten van over de meerdere haredi-secties van Antwerpen hebben gemeenteleden opgedragen om de afsluitingsbevel te respecteren en zich niet te verzamelen met mensen van buiten hun eigen huishouden. Velen hebben zich daaraan gehouden, maar sommigen in de gemeenschap negeren de noodregels,” volgens Shmulie ‘Samuel’ Markowitz, hoofd van de noodhulp- en reddingseenheid van de Joodse gemeenschap in Hatzole Antwerp.

In een gepassioneerd WhatsApp-pleidooi voor veel gemeenschapsleden, drong Markowitz er bij de Antwerpse joden op aan om regels te respecteren die meer dan 10 mensen ervan weerhouden dezelfde ruimte in een winkel te bezetten. “Mensen dringen naar binnen en brengen hun kinderen mee, en dit moet stoppen“, zei hij in de boodschap.

Freilich zei dat de verschrikkelijke projecties kunnen worden vermeden. “Sociale afstand en gedeeltelijke quarantaine zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat dergelijke aantallen nooit worden bereikt“, zei hij.

Kornfeld zei dat leden van zijn gemeenschap terughoudend zijn om anderen over ziekten te vertellen, wat de onzekerheid over het virus vergroot.”Mensen willen niet zeggen ‘ik heb corona’,” zei hij. “Het wordt gezien als een privéaangelegenheid, dus er is geen manier om te weten hoe ver het tot dusver is verspreid.“

Bronnen: Brabosh

♦ naar een artikel van Cnaan Liphshiz “Antwerp Jewish community braces for 85% infection rate and hundreds of deaths from coronavirus” van 20 maart 2020 op de site van The Jewish Telegraphic Agency (JTA)**************************
ENGLISH:

Picture above: Some Orthodox Jews at the Belgiëlei in Antwerp. They all do it without those "decadent" side effects of our society, such as television, radio and newspapers, but they do have mobile phones. "Corona? Never heard of it!" As long as that ends well…

Leaders of the Jewish community in Antwerp predict that the coronavirus will infect 85% of its members - a significantly higher percentage than expected for the Belgian population.

The projection, which was drawn up last week and obtained by the Jewish Telegraphic Agency, also predicts that at least 550 people will die in the heavily Haredi Orthodox community in the coming weeks, based on a 3.4% death rate calculation among 25,000 people. .

On Monday afternoon, March 23, Belgium - which was partially shut down just a week ago - reported 3,743 infected and 88 deaths from the COVID-19 virus. Marc Van Ranst, just about the country's most famous virologist, said last Tuesday that he expects half of the Belgian population to contract the virus, while other estimates estimate the figure at 70%.

The estimate for Antwerp Jews is "higher than the general population because of social interactions," according to the projection document prepared by community medical experts. A fifth of the community, or about 3,400 people, will have to be hospitalized and 10%, or 1,700 of its members, are estimated to reach critical medical conditions.

The higher infection rate "makes sense, because Antwerp Jews all know each other, every synagogue is an extended family," Michael Freilich, a modern Orthodox MP from Antwerp, told JTA. "If the average Belgian has a circle of fifteen close friends and family," he said, "there will be 150 people among Antwerp Jews."

Rabbi Pinchas Kornfeld, secretary general of the Machsike Hadas religious community in Antwerp, told JTA that he was aware of several community members who came into self-isolation because they suspect they have the virus. There are no deaths or serious cases within the community, he said.

“Rabbinic authorities from across the multiple Haredi sections of Antwerp have instructed congregation members to respect the closure order and not gather with people from outside their own household. Many have adhered to this, but some in the community are ignoring emergency rules, "according to Shmulie" Samuel "Markowitz, head of the emergency and rescue unit of the Jewish community in Hatzole Antwerp.

In a passionate WhatsApp plea for many community members, Markowitz urged Antwerp Jews to respect rules that prevent more than 10 people from occupying the same space in a store. "People are pushing in and bringing their kids along, and this has to stop," he said in the message.

Freilich said that the terrible projections can be avoided. "Social distance and partial quarantine are designed to ensure that such numbers are never reached," he said.

Kornfeld said members of his community are reluctant to tell others about diseases, which increases uncertainty about the virus. "People don't want to say" I have corona, "he said. "It's seen as a private affair, so there's no way of knowing how far it's spread so far."

Sources: Brabosh
♦ to an article by Cnaan Liphshiz “Antwerp Jewish community braces for 85% infection rate and hundreds of deaths from coronavirus” of March 20, 2020 on the site of The Jewish Telegraphic Agency (JTA)


google translate