24 maart 2020

2020-03-24-12.30: Hamas roept PA op sancties op Gaza op te heffen vanwege corona - Hamas calls on PA to lift sanctions on Gaza over corona

Een militant van de Moejahedien-beweging met een sproeier in Gaza.
A militant of the Mujahedien movement with a sprinkler in Gaza.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In verband met het coronavirus roept Hamas de Palestijnse Autoriteit op de sancties die het de Gazastrook heeft opgelegd, op te heffen. De PA probeert door middel van strafmaatregelen de controle over de kustenclave terug te krijgen.

In de Gazastrook zijn tot nu toe twee bevestigde gevallen van personen die besmet zijn met corona. De twee, die het virus in Pakistan zouden hebben opgelopen, zijn in quarantaine geplaatst. Een aantal mensen waarmee ze in contact zijn geweest, zijn uit voorzorg ook in zelf-isolatie gegaan.

Er worden verschillende maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus in Gaza te bestrijden. Zo worden een aantal hotels klaargemaakt om ingezet te worden als coronacentra en wordt een speciale faciliteit gebouwd om coronapatiënten op te vangen. Hamas en andere facties in de kustenclave gebruiken sproeiers om de publieke ruimte te reinigen.

Israël heeft de afgelopen dagen honderden testkits, beschermende kleding en maskers tot de Gazastrook toegelaten. Het gaat om spullen gedoneerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarnaast worden nog steeds duizenden tonnen aan diverse goederen tot de kustenclave toegelaten, die sinds 2007 de facto bestuurd wordt door terreurgroep Hamas.

In een poging controle over Gaza terug te krijgen, heeft de Palestijnse Autoriteit in 2017 sancties opgelegd aan de landstrook. De strafmaatregelen bevatten onder andere salariskortingen voor duizenden ambtenaren en het inhouden van geld voor behoeften als elektriciteit en medische diensten. De PA onder leiding van president Abbas zegt de sancties pas op te zullen heffen als Hamas de volledige controle over de Gazastrook teruggeeft.

Verschillende verzoeningspogingen ten spijt, voert Hamas nog steeds het bewind in Gaza. De terreurgroep doet nu in verband met corona een appel op PA-president Abbas om de sancties op de kustenclave op te heffen. “Het aanpakken van de verspreiding van het coronavirus vereist Palestijnse eenheid op nationaal niveau”, aldus Hamas-woordvoerder Hazem Qassem. De Palestijnse Autoriteit moet, zo zegt Qassem, “een einde maken aan het beleid van het afstraffen van de Gazastrook”.

Binnen de PA gaan stemmen op om Gaza hulp te bieden in het bestrijden van het coronavirus. Zo roept Fatah-functionaris Husam Khader de PA op om de sancties op te heffen en financiële bijstand te verlenen. De regering onder leiding van premier Mohammad Shtayyeh zou de pandemie in de Gazastrook met dezelfde ernst moeten nemen als in de Westelijke Jordaanoever, aldus Khader.

De Palestijnse Autoriteit en Israël werken samen om het coronavirus te bestrijden. Zo hebben de twee partijen een gezamenlijk commandocentrum opgezet. Hamas neemt echter een andere houding ten aanzien van Israël aan in het kader van de coronabestrijding. De terreurbeweging uit dreigende taal en beweert dat Israël niet in staat zou zijn Palestijnse gevangenen te beschermen tegen het virus.


*********************
ENGLISH:

In connection with the corona virus, Hamas calls on the Palestinian Authority to lift the sanctions it has imposed on the Gaza Strip. The PA is attempting to regain control of the coastal enclave through criminal sanctions.

There have been two confirmed cases of persons infected with corona in the Gaza Strip so far. The two, who are said to have contracted the virus in Pakistan, have been quarantined. A number of people they have come into contact with have also gone into self-isolation as a precaution.

Several measures are being taken to combat the spread of the coronavirus in Gaza. For example, a number of hotels are being prepared to be used as corona centers and a special facility is being built to accommodate corona patients. Hamas and other factions in the coastal enclave use sprinklers to clean the public space.

Israel has admitted hundreds of test kits, protective clothing and masks to the Gaza Strip in recent days. It concerns items donated by the World Health Organization (WHO). In addition, thousands of tons of various goods are still admitted to the coastal enclave, which has been de facto controlled by terror group Hamas since 2007.

In an attempt to regain control of Gaza, the Palestinian Authority imposed sanctions on the strip of land in 2017. The penalties included salary cuts for thousands of officials and withholding money for needs such as electricity and medical services. The PA, headed by President Abbas, says it will lift the sanctions only when Hamas returns full control of the Gaza Strip.

Despite several attempts at reconciliation, Hamas continues to rule Gaza. The terrorist group is now making an appeal to PA President Abbas in connection with Corona to lift sanctions on the Coastal Clave. "Tackling the spread of the coronavirus requires Palestinian unity at the national level," said Hamas spokesman Hazem Qassem. The Palestinian Authority must, according to Qassem, "end the policy of punishing the Gaza Strip".

Within the PA, voices are calling for Gaza to help fight the corona virus. For example, Fatah official Husam Khader is calling on the PA to lift the sanctions and provide financial assistance. The government led by Prime Minister Mohammad Shtayyeh should take the pandemic in the Gaza Strip with the same severity as in the West Bank, Khader said.

The Palestinian Authority and Israel are working together to fight the corona virus. For example, the two parties have set up a joint command center. Hamas, however, adopts a different attitude towards Israel in the context of the fight against corona. The threatening language terror movement claims that Israel would be unable to protect Palestinian prisoners from the virus.

Source: CIDI

google translate