24 maart 2020

2020-03-24-13.30: Europese Unie stort 20 miljoen euro ‘humanitaire hulp’ in de oorlogskas van Iran - European Union pays € 20 million "humanitarian aid" into Iran's war chest

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Volgens France24 zal de Europese Unie 20 miljoen euro humanitaire hulp naar Iran sturen om de uitbraak van het coronavirus te helpen verlichten, zei Josep Borrell, de topdiplomaat van de EU op maandag.

We hebben niet veel humanitaire hulp kunnen verlenen, maar er zit ongeveer € 20 miljoen in de pijplijn … die we naar verwachting in de komende weken zullen afleveren“, zei Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU, in een videonieuwsconferentie.

We zijn het ook eens om het verzoek van Iran en ook van Venezuela aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te steunen om financiële steun te krijgen“, voegde hij eraan toe.

Iran is het land in het Midden-Oosten dat het zwaarst is getroffen door het coronavirus, met meer dan 1.800 doden en 23.049 geïnfecteerde mensen. Het virus heeft minstens 12 Iraanse politici en functionarissen gedood, zowel zittende als voormalige, en besmet nog eens 13 die in quarantaine zijn geplaatst of worden behandeld.

De opmerking van Borrell kwam nadat de Iraanse president Hassan Rouhani het aanbod van humanitaire hulp van Washington had afgewezen en eraan had toegevoegd dat de VS de sancties moet opheffen als het Iran wil helpen de uitbraak van het coronavirus in te dammen.

“Amerikaanse leiders liegen … Als ze Iran willen helpen, hoeven ze alleen maar sancties op te heffen … Dan kunnen we de uitbraak van het coronavirus aanpakken”, zei Rouhani. De opmerkingen van Rouhani komen een dag nadat de opperste leider van Iran, Ali Khamenei, de Amerikaanse hulp weigerde om COVID-19 te bestrijden en beweerde dat het virus door de mens gemaakt kon zijn door Amerika.

Borrell heeft de afgelopen tijd contact gehad met Iran in een poging de nucleaire deal van 2015 tussen Iran en de wereldmachten levend te houden. Iran heeft de naleving van de deal van 2015 geleidelijk teruggeschroefd als reactie op de terugtrekking van de overeenkomst door de Amerikaanse president Donald Trump in mei 2018.

In een van de stappen herstelde de Islamitische Republiek de uraniumverrijking in de ondergrondse Fordow-faciliteit in strijd met de deal. Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland hebben geprobeerd de overeenkomst te redden, maar hebben onlangs het geschilmechanisme in gang gezet in de nucleaire deal dat uiteindelijk zou kunnen leiden tot het opnieuw instellen van VN-sancties tegen Iran. Borrell bezocht vorige maand Teheran, waar hij gesprekken voerde met Iraanse functionarissen met als doel de spanningen over het nucleaire programma van de Islamitische Republiek te verminderen.

De thans aangekondigde financiële hulp van de EU aan Iran volgt op een rapport van het Internationaal Atoomagentschap dat gisteren werd bekend gemaakt en een reeks inbreuken van Iran meldt op verschillende delen van het internationale akkoord uit 2015. Het rapport toonde aan dat de Iraanse voorraad verrijkt uranium thans meer dan vijf keer zo hoog is als de in het akkoord vastgestelde limiet.

Het rapport zegt dat de Iraanse voorraad op 19 februari 2020 het equivalent van 1.510 kilogram bedroeg, in tegenstelling tot de limiet van 300 kg die in de overeenkomst was vastgelegd. Sommige deskundigen beschouwen dit aantal als voldoende materiaal om een kernwapen te produceren.

Maar daar lijkt de EU geen oren naar te hebben. In de gekende (en vaak noodlottige) Europese appeasement politiek, denkt de EU dat het de Ayatollah’s in Iran kan lijmen en in het gareel kan houden. Intussen volgt Teheran zijn eigen koers en is flink op weg om een atoomwapenmacht te worden.

Bronnen: Brabosh

♦ naar een artikel van Elad Benari “EU to send humanitarian aid to Iran; EU foreign minister says €20 million in humanitarian aid will be sent to Iran to help alleviate the coronavirus outbreak” van 24 maart 2020 op de site van Arutz Sheva

♦ naar een artikel van Jonathan S. Tobin “Pandemic is no reason to let Iran off the hook” van 23 maart 2020 en een artikelIs Tehran exploiting the coronavirus pandemic to continue its nuclear pursuit?” van 18 maart 2020 en een artikelHas Russia won the war on the coronavirus pandemic?” en een artikelAs Iran struggles with coronavirus, will it lash out against Israel, US?” van 22 maart 2020 op de site van Israel Hayom

♦ een artikel op deze blogIraanse leider weigert hulp van VS: ‘Ze willen ons infecteren met COVID-19 nepmedicijnen’” en een artikelIran heeft thans uranium verrijkt tot 5 keer meer boven de toegestane limiet v/h nucleair akkoord” van 23 maart 2020


************************
ENGLISH:

According to France24, the European Union will send € 20 million in humanitarian aid to Iran to help alleviate the coronavirus outbreak, said Josep Borrell, the EU's top diplomat on Monday.

"We have not been able to provide much humanitarian aid, but there is about € 20 million in the pipeline… that we are expected to deliver in the coming weeks," said Josep Borrell, head of EU foreign policy, in a video news conference.

"We also agree to support Iran's and also Venezuela's request to the International Monetary Fund (IMF) to receive financial support," he added.

Iran is the Middle East country most severely affected by the coronavirus, with more than 1,800 deaths and 23,049 infected people. The virus has killed at least 12 Iranian politicians and officials, both incumbent and former, and infected another 13 who have been quarantined or treated.

Borrell's comment came after Iranian President Hassan Rouhani rejected Washington's offer of humanitarian aid and added that the US should lift sanctions if it wants to help Iran stem the corona virus outbreak.

"American leaders are lying ... If they want to help Iran, they just have to lift sanctions ... Then we can deal with the coronavirus outbreak," said Rouhani. Rouhani's comments come a day after Iran's Supreme Leader Ali Khamenei refused US aid to fight COVID-19, claiming the virus could have been man-made by America.

Borrell has recently been in contact with Iran in an effort to keep the 2015 nuclear deal between Iran and world powers alive. Iran has gradually scaled back compliance with the 2015 deal in response to U.S. President Donald Trump's withdrawal from the deal in May 2018.

In one of the steps, the Islamic Republic restored uranium enrichment at the Fordow underground facility in violation of the deal. Britain, France and Germany have tried to save the deal, but have recently triggered the dispute mechanism in the nuclear deal that could eventually lead to the re-imposition of UN sanctions on Iran. Borrell visited Tehran last month, where he held talks with Iranian officials with the aim of easing tensions over the Islamic Republic's nuclear program.

The EU's currently announced financial aid to Iran follows a report by the International Atomic Energy Agency released yesterday, reporting a series of breaches by Iran on various parts of the 2015 international agreement. The report showed that Iran's stock of enriched uranium is currently more than five times the limit set in the agreement.

The report says Iranian stock on February 19, 2020 was the equivalent of 1,510 kilograms, as opposed to the 300 kg limit set in the agreement. Some experts consider this number to be sufficient material to produce a nuclear weapon.

However, the EU does not seem to like that. In the known (and often ill-fated) European appeasement politics, the EU thinks it can glue and keep the Ayatollahs in Iran in line. Meanwhile, Tehran is following its own course and is well on its way to becoming a nuclear weapon power.

Sources:Brabosh
♦ from an article by Elad Benari “EU to send humanitarian aid to Iran; EU foreign minister says € 20 million in humanitarian aid will be sent to Iran to help alleviate the coronavirus outbreak ”of 24 March 2020 on the Arutz Sheva site
♦ from an article by Jonathan S. Tobin “Pandemic is no reason to let Iran off the hook” of March 23, 2020 and an article “Is Tehran exploiting the coronavirus pandemic to continue its nuclear pursuit?” from March 18, 2020 and an article “Has Russia won the war on the coronavirus pandemic?” and an article "As Iran struggles with coronavirus, will it lash out against Israel, US?" from March 22, 2020 on the site of Israel Hayom
♦ An article on this blog “Iranian Leader Refuses US Help: 'They Want To Infect Us With COVID-19 Fake Medicines'” and an article “Iran has now enriched uranium up to 5 times the permissible limit of the nuclear deal” by March 23, 2020

google translate