25 maart 2020

2020-03-25-14.55: Laten we een nieuwe Tabernakel bouwen - Let’s Build a New Tabernacle

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De coronacrisis biedt ons een unieke kans om iets nieuws te beginnen. Een belangrijk vers uit het boek Exodus, over de vrijwillige bijdragen voor de bouw van de abernakel, is relevant voor ons leven temidden van de Coronacrisis:

Bron: IsraelToday.nl

'Ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte kwam en bracht het hefoffer voor de HEERE ten behoeve van het werk aan de tent van ontmoeting, voor al het dienstwerk daarin en voor de geheiligde kledingstukken.'
(Exodus 35:21).

Het is voor velen een moeilijke week geweest. Het was moeilijk om goede levensenergie en een opgewekte geest te behouden. Er zijn ups en downs geweest, angsten en veel stilte. Als er één gevoel is waarvan ik vooral houd, dat mij dagelijks vergezelt, dan is het wel het gevoel van vrijheid. Deze week voelde ik echter het tegenovergestelde; ik voelde me opgesloten.

Terwijl ik schrijf en nadenk over dit vers, voel ik dit gevoel van vrijheid dat in mij woont. Ik ben gaan begrijpen dat vrijheid iets is, dat ik elke dag proactief moet creëren.

Daarom ging ik bij het ontwaken in de ochtend naar buiten om te rennen in de frisse lucht, die vandaag aanvoelt als een luxe. Ik rende langs de rand van ons dorp, doorweekt van de verfrissende regenval met de geur van de rijke bodem die mijn neusgaten doordringt. De tocht was verfrissend en ik voelde me weer verweven met het universum en opnieuw verbonden met mezelf.

Ik ging toen zitten om het vers uit Exodus te lezen. Ik benaderde het met een open geest, in de hoop te begrijpen wat het probeert over te brengen en hoe het in verband staat met de huidige realiteit waarin we ons op dit moment allemaal bevinden. Interessant is dat het spreekt over het bouwen van de Tabernakel, wat gemakkelijk te vergelijken is met de schepping.

Er zijn veel gemengde gevoelens in deze onzekere periode – gevoelens van eindigheid en van het begin van iets nieuws en onbekends. Misschien zijn we gezegend met een zeldzame mogelijkheid om de wereld opnieuw te vormen en vorm te geven. Misschien is het een uniek en gepast moment voor diepe zelfreflectie. Zie dit als een noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat deze nieuwe 'Tabernakel' of wereld toegankelijk zal zijn, verenigend en vol hoop, om ervoor te zorgen dat niemand erbuiten blijft.

Iedereen kan deze belangrijke taak vervullen op basis van zijn of haar unieke mogelijkheden en behoeften. Dit komt overeen met wat er gebeurt bij de bouw van de Tabernakel zoals beschreven in Exodus. Daarom kan ieder persoon een bijdrage leveren in overeenstemming met zijn of haar capaciteiten en vaardigheden. Sommigen zullen meer en anderen minder kunnen geven. Net als in de Bijbel zullen sommigen bomen leveren, sommigen ijzer en anderen zilver en koper. Zo zal de Tabernakel worden gebouwd.

De Tabernakel zal aan alle mensen toebehoren en het zal de collectieve verlangens en vrijgevigheid van zijn medewerkers weerspiegelen. Het is verbazingwekkend dat iedereen kan deelnemen en dat het eindproduct alle mensen dient - dit is de schepping. Het is belangrijk om te onthouden dat de Bijbel spreekt over zowel mannen als vrouwen die bijdragen aan de bouw van de Tabernakel. Dit is vooral relevant voor de realiteit van vandaag, omdat deze nieuwe wereld die we aan het creëren zijn, door de handen van beide geslachten zal worden gemaakt.

Een ander belangrijk punt dat moet worden benadrukt is het Bijbelse gebod om geen afgoden te maken. In het Bijbelgedeelte ervoor is het verhaal van het gouden kalf opgenomen. Deze afgod stuurde het volk weg van de waarheid en van een leven van heiligheid. We mogen nooit vergeten om te stoppen met het aanbidden van onze eigen afgod in de nieuwe wereld die we aan het creëren zijn. Dat omvat ook afgoden zoals onze carrières en sociale acceptatie.

Deze gedeelten vertellen ons, om dicht bij ons authentieke zelf te komen en bij de aanwezigheid van God; om te komen tot een plaats waar we volledig onszelf zijn, kwetsbaar en niet verstopt achter de verschillende maskers die we opzetten.************************
ENGLISH:

The corona crisis offers us a unique opportunity to begin something new.
This important verse from the book of Exodus has relevance for our lives amidst the Coronavirus crisis:

Source: IsraelToday.co.il

“And everyone who was willing and whose heart moved them came and brought an offering to the Lord for the work on the tent of meeting, for all of its service, and for the sacred garments.”
(Ex. 35:21)

It’s been a difficult week for so many. It was difficult preserving good energy and an uplifting spirit. There have been ups and downs, fears and much silence. If there’s one feeling that I especially like, that typically accompanies me on a daily basis, it’s the feeling of freedom. However, this week, I felt the opposite; I felt trapped.

As I’m writing and pondering on this verse, I feel this sense of freedom dwelling inside me. I have come to understand that freedom is something that I must be proactive in creating every day.

Therefore, upon waking up in the morning I went out to run in the fresh air that today feels like a luxury. I ran along the outskirts of our village, soaked from the refreshing rainfall with the smell of the rich soil permeating my nostrils. The run was refreshing and once again I felt intertwined with the universe and reconnected with myself.

I then sat down to read the verse from Exodus. I approached it with an open mind, hoping to try and understand what it is trying to convey to me and how it’s connected with the current reality that we all find ourselves in at this time. Interestingly, it speaks about building the Tabernacle, which can be readily compared to creation.

There are a lot of mixed feelings in this uncertain season—feelings of finality and the beginning of something new and unknown. Perhaps, we’ve been blessed with a rare opportunity to form and shape the world anew. Maybe it’s a unique and opportune time for deep self-reflection. See this as a necessary step in order to assure that this new “Tabernacle” or world will be accessible, unifying and full of hope ensuring that no one is left outside.

Everyone can complete this important task according to their unique capabilities and needs. This is similar to what takes place in the construction of the Tabernacle as found in Exodus. Therefore, every individual can contribute according to his or her abilities and skill set. Some will be able to give more and some less. As in the Bible, some will supply trees, some iron and others silver and bronze. This is how the Tabernacle will be built.

The Tabernacle will belong to all people and it will reflect the collective desires and generosity of its contributors. It is amazing that all can take part and that the final product serves all people—this is creation. It’s important to remember that the Bible speaks of both men and women contributing to the building of the Tabernacle. This is especially pertinent for today’s reality because this new world that we are creating will be done at the hands of both sexes.

Another important point that needs to be made concerns the biblical commandment not to make idols. In the previous passage that was mentioned, the story of the golden calf was included. This idol steered the people away from truth and from living a life of holiness. We must never forget to cease our own idol worshipping in the new world we are creating. That includes idols such as our careers and social acceptance.

These passages tell us to come close to our authentic selves and to the presence of God; to come to a place in which we are our complete selves, vulnerable and not hiding behind the different masks that we put on.