25 maart 2020

2020-03-25-15.30: El Al stuurt reddingsvluchten naar Peru, Australië en elders - El Al sends rescue flights to Peru, Australia and elsewhere

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Dinsdagochtend landde na 17 uur vliegen een reddingsvlucht van El Al in Perth, op de westkust van Australië. Het was de eerste lijnvlucht ooit uitgevoerd tussen de twee landen. Woensdagochtend keert terug de Boeing 787 terug met zo’n 230 gestrande Israeli’s aan boord. De vlucht was in een kwartier uitverkocht.

Bron: CIDI

Na hun dienstplicht gaan veel Israeli’s op rugzakreis naar exotische locaties. Je ziet Hebreeuwse reclameborden van Israelische ondernemers in India en Bulgarije, Zuid Amerika en Thailand. Normaal zijn er op ieder gegeven moment tienduizenden Israeli’s op wereldreis. Nu het coronavirus is uitgebroken en land na land net als Israel zijn grenzen sluit voor buitenlanders, willen zij zo snel mogelijk terug. 

El Al heeft sinds het ontstaan van de Staat een lange geschiedenis van gewaagde reddingsvluchten, meestal om bedreigde joodse gemeenschappen massaal uit vijandige landen naar Tel Aviv te vliegen. Tienduizenden joden werden geëvacueerd uit Jemen in 1949-1950, en uit Ethiopië in 1984-1985 en 1991. De operaties droegen romantische namen als Solomon en Magic Carpet. In 1991 transporteerde een Boeing 747 in vrachtuitvoering van El Al in één vlucht het recordaantal van 1.122 passagiers van Ethiopië naar Israel. Er werden onderweg vijf baby’s geboren.

Nu is een bijna even grootschalige operatie op gang gezet om gestrande toeristen te redden, vanuit landen waar nog nooit eerder een Israelisch passagiersvliegtuig landde. Op aandringen van premier Netanyahu verzorgde El Al meerdere gratis vluchten voor backpackers uit Peru, waar de regering met minder dan 24 uur vooraankondiging de grenzen sloot. Vier vluchten haalden in totaal meer dan duizend backpackers op uit Cuzco en Lima. Zij waren met veel haast en diplomatieke onderhandelingen naar de vliegvelden gebracht. Velen overnachtten daar in de vertrekhal, op 1,5 meter afstand van elkaar.

Een douanier was niet te spreken over het gedrag van sommige passagiers: “Ze gedroegen zich alsof ze op schoolreis waren.” Minstens 30 weigerden bij aankomst in Tel Aviv een quarantaineverklaring te ondertekenen, en er werd bij wijze van grap op luchthavenpersoneel gehoest. Ieder die voortaan zo’n verklaring weigert te tekenen wordt overhandigd aan de politie. 

De bemanning van de vliegtuigen van Peru heeft hard moeten werken. De afstand tussen Israel en Peru bedraagt zo’n 12.500 km, en het personeel bracht meer dan 43 uur in elk vliegtuig door. Veel andere werknemers van El Al hadden het nog veel zwaarder. Ruim 1000 werknemers zijn ontslagen om de verliezen te beperken bij de financieel noodlijdende luchtvaartmaatschappij. Door de coronacrisis worden er alleen nog maar reddingsvluchten uitgevoerd, naar bestemmingen zoals India, waar nog duizenden Israeli’s vastzitten, en Kroatië, dat onlangs door een aardbeving getroffen is. In totaal streeft de Israelische regering nog meer dan 8.000 reizigers naar huis te brengen.

Overigens kunnen mensen nog gebruik maken van het recht van terugkeer, ook in de huidige situatie. Olim (immigranten) moeten zich wel via de officiële kanalen registreren, en bij aankomst in Israel een verklaring overleggen dat zij een plek geregeld hebben om 14 dagen  in quarantaine door te brengen. Verder komen alleen nog Israeli’s en vaste inwoners het land in.


************************
ENGLISH:

On Tuesday morning, after a 17-hour flight, a rescue flight from El Al landed in Perth, on the west coast of Australia. It was the first scheduled flight ever between the two countries. The Boeing 787 returns on Wednesday morning with some 230 stranded Israelis on board. The flight sold out in fifteen minutes.

Source: CIDI

After their conscription, many Israelis go on a backpack trip to exotic locations. You see Hebrew billboards of Israeli entrepreneurs in India and Bulgaria, South America and Thailand. Normally tens of thousands of Israelis are traveling the world at any given time. Now that the corona virus has broken out and country after country, like Israel, is closing its borders to foreigners, they want to return as soon as possible.

El Al has had a long history of daring rescue flights since the inception of the State, mostly to fly endangered Jewish communities en masse from hostile countries to Tel Aviv. Tens of thousands of Jews were evacuated from Yemen in 1949-1950, and from Ethiopia in 1984-1985 and 1991. The operations bore romantic names such as Solomon and Magic Carpet. In 1991, a Al Al freight Boeing 747 carried the record 1,122 passengers from Ethiopia to Israel in one flight. Five babies were born along the way.

Now an almost equally large-scale operation has been launched to rescue stranded tourists from countries where an Israeli passenger plane has never landed before. At the urging of Prime Minister Netanyahu, El Al operated several free flights for backpackers from Peru, where the government closed its borders with less than 24 hours' advance notice. Four flights picked up a thousand backpackers from Cuzco and Lima in total. They had been taken to the airports with great haste and diplomatic negotiations. Many spent the night there in the departure hall, 1.5 meters apart.

A customs officer was unhappy with the behavior of some passengers: "They behaved as if they were on a school trip." At least 30 refused to sign a quarantine statement on arrival in Tel Aviv, and airport staff coughed as a joke. Anyone who refuses to sign such a statement is handed over to the police.

The crew of the Peru aircraft had to work hard. The distance between Israel and Peru is about 12,500 km, and the personnel spent more than 43 hours on each plane. Many other El Al employees had a much heavier life. More than 1,000 employees have been made redundant to limit losses at the financially ailing airline. The corona crisis means that only rescue flights are being carried out to destinations such as India, where thousands of Israelis are still trapped, and Croatia, which was recently hit by an earthquake. In total, the Israeli government aims to bring home more than 8,000 travelers.

People can still exercise the right of return, even in the current situation. Olim (immigrants) must register through official channels, and provide a statement upon arrival in Israel that they have arranged a place to spend 14 days in quarantine. Furthermore, only Israelis and permanent residents enter the country.

google translate