06 april 2020

2020-04-06-12.50: Israël opent eerste psychiatrische afdeling ter wereld voor corona patiënten - Israel opens world's first psychiatric ward for corona patients

Een verpleegkundige controleert patiënten met het COVID-19 virus op de psychiatrische afdeling op veilige afstand. Foto met dank aan Sheba Medical Center
A nurse checks patients with the COVID-19 virus in the psychiatric ward at a safe distance. Photo courtesy of Sheba Medical Center

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Sheba Medical Center in Tel Hashomer heeft op 25 maart de eerste speciale afdeling ter wereld geopend voor psychiatrische patiënten besmet met het nieuwe coronavirus.

Door Joop Soesan

De afdeling heeft in totaal 16 bedden en staat onder leiding van Dr. Mark Weiser, hoofd van de afdeling psychiatrie in het Sheba Medical Center.

“We zijn de eerste ter wereld die een speciale psychiatrische afdeling voor corona patiënten heeft geopend als onderdeel van onze inzet om de zwakkere bevolkingsgroepen te helpen”, kondigde Weiser op 26 maart aan op een via internet uitgezonden persconferentie. Specialisten uit 19 landen namen aan de conferentie deel.

Weiser legde uit dat psychiatrische patiënten met COVID-19 moeite hebben om zich te houden aan sociale afstand en andere ziekenhuisregels die bedoeld zijn om besmetting te voorkomen.

“Een hele afdeling kan besmet raken, zoals in Zuid-Korea is gebeurd”. Weiser verwees hiermee naar een incident uit februari wat plaats vond in het Chungdo Daenam-ziekenhuis waar binnen korte tijd op meer dan 100 psychiatrische patiënten besmet raakten. “Daarom hebben we één instelling aangewezen voor alle psychiatrische patiënten in Israël die positief zijn getest met het coronavirus.”

Weiser zei dat het minder dan een week duurde om de afdeling op te zetten.

Het luchtventilatiesysteem van de eenheid is ontworpen om losgekoppeld te worden van de rest van het ziekenhuis. Er is tweerichtingscommunicatietechnologie geïnstalleerd, waardoor patiënten op veilige afstand met therapeuten en familieleden kunnen praten.

Op 31 maart opende Sheba ook de eerste speciale kraamafdeling van Israël voor vrouwen die besmet zijn met het COVID-19 coronavirus. De afdeling omvat 10 bedden, twee geboortekamers, één operatie kamer voor geboorten via een keizersnede, een kinderdagverblijf en een speciale onderzoekskamer.


*****************************
ENGLISCH:

The Sheba Medical Center in Tel Hashomer opened on March 25 the world's first dedicated ward for psychiatric patients infected with the new coronavirus.

By Joop Soesan

The department has a total of 16 beds and is headed by Dr. Mark Weiser, head of the psychiatry department at Sheba Medical Center.

"We are the first in the world to open a dedicated psychiatric unit for corona patients as part of our commitment to help the weaker populations," Weiser announced on March 26 at an Internet-based press conference. Specialists from 19 countries attended the conference.

Weiser explained that psychiatric patients with COVID-19 have difficulty adhering to social distance and other hospital rules designed to prevent infection.

"An entire department can become infected, as happened in South Korea." Weiser referred to a February incident that took place at Chungdo Daenam Hospital where more than 100 psychiatric patients became infected within a short period of time. "Therefore, we have designated one institution for all psychiatric patients in Israel who have tested positive with the coronavirus."

Weiser said it took less than a week to set up the department.

The unit's air ventilation system is designed to be disconnected from the rest of the hospital. Two-way communication technology has been installed, allowing patients to speak to therapists and family members at a safe distance.

On March 31, Sheba also opened Israel's first dedicated maternity ward for women infected with the COVID-19 coronavirus. The department includes 10 beds, two birth rooms, one cesarean surgery room, a nursery and a special examination room.Feedback sturen


google translate