07 april 2020

2020-04-07-16.20: BDS-oprichter: door Israël uitgevonden virusvaccin is OK voor boycotters. - BDS founder: virus vaccine invented by Israel is OK for boycotters.


Nederlands - English

NEDERLANDS:

BDS-oprichter: door Israël uitgevonden virusvaccin is OK voor boycotters; boycot van TEVA opgeschort

De oprichter van de beweging Boycot, Desinvestering en Sancties tegen Israël zei dat als Israël een vaccin voor het coronavirus uitvindt, degenen die normalisatie met Israël afwijzen door het te boycotten, het vaccin nog steeds kunnen krijgen.

Omar Barghouti maakte de commentaren op een live Facebook-Arabische webinar op zondag met de titel “BDS en antinormalisatie: de belangrijkste strategieën om de deal van de eeuw te bestrijden, zelfs in de tijd van COVID-19.

Barghouti zei dat Israël de coronaviruscrisis niet mag gebruiken om de betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit en met andere Arabische staten te onderhouden. Hij zei ook volgens de Jerusalem Post: “Als je medische apparatuur uit Israël gebruikt, is dat geen probleem. Samenwerken met Israël tegen het virus – om te beginnen beschouwen we het niet als normalisatie.

Hetzelfde geldt voor andere medische doorbraken, zei hij. “Als Israël bijvoorbeeld een geneesmiddel voor kanker of een ander virus vindt, is het geen probleem om met Israël samen te werken om miljoenen levens te redden“, zei hij.

Hij wees erop, zo meldde de Jerusalem Post, dat “tot nu toe we niet in een situatie verkeren waarin we Israël dringend nodig hebben en niemand anders kan ons redden dan Israël. Als dat gebeurt, is het redden van levens belangrijker dan wat dan ook.

De beschrijving van het webinar in de Facebook-post beschuldigde Israël ervan de Palestijnse arbeiders in het land uit te buiten door hen geen bescherming tegen het virus te bieden, en beschuldigde Israël ervan “de plundering van het land en arrestaties, onderdrukking en moord te intensiveren, terwijl de normalisatie doorgaat met de Arabisch officieel systeem.

Boycot Teva De BDS beweging voert al vele jaren een economische boycot tegen Israël. Eén van de doelwitten is de farmaceutische reus Teva die al ontelbare verschillende medicijnen heeft geproduceerd die over de hele wereld worden gebruikt. BDS heeft daarvoor zelfs een aparte Facebookpagina opgezet ‘Boycott Teva‘.

Een paar jaar geleden hebben ook de Verenigde Naties Teva op een zwarte lijst gezet van te boycotten Israëlische producten die geproduceerd worden in bedrijven voorbij de Groene Lijn, aka de ‘pre-1967 lijn’, zoals de wapenstilstandslijn van april 1949 door Barack Obama werd gedoopt.

BDS ziet thans af van een boycot van Teva als het een medicijn zou produceren dat het coronavirus COVID-19 kan genezen. In feite was dat een overbodige uitspraak. Palestijnen gebruiken allemaal en van in den beginne Israëlische famaceutische producten die levensreddend zijn.

Bronnen: BRABOSH
♦ naar een artikel van Lahav Harkov “BDS founder: If Israel develops coronavirus vaccine you can take it” van 6 april 2020 op de site van The Jerusalem Post
♦ naar een artikel van Marcy Oster “BDS founder: Israel-invented virus vaccine would be OK for boycotters to use” van 7 april 2020 en een artikel van Stuart Winer “Coca-Cola, Teva on UN blacklist of settlement-friendly firms” van 17 september 2017 van The Times of Israel

***********************************
ENGLISH:


BDS founder: virus vaccine invented by Israel is OK for boycotters; TEVA boycott suspended

The founder of the Boycott, Divestment and Sanctions against Israel movement said that if Israel invents a coronavirus vaccine, those who reject normalization with Israel by boycotting it can still receive the vaccine.

Omar Barghouti commented on a live Facebook Arab webinar on Sunday entitled "BDS and Anti-Normalization: The Most Important Strategies to Combat the Deal of the Century, Even in the Time of COVID-19."

Barghouti said Israel should not use the coronavirus crisis to maintain relations with the Palestinian Authority and other Arab states. He also said, according to the Jerusalem Post, "If you use medical equipment from Israel, that is not a problem. Working with Israel against the virus - for starters, we don't think of it as normalization. ”

The same goes for other medical breakthroughs, he said. "For example, if Israel finds a cure for cancer or another virus, it is no problem to work with Israel to save millions of lives," he said.

He pointed out, the Jerusalem Post reported, that “until now we are not in a situation where we urgently need Israel and no one can save us but Israel. When that happens, saving lives is more important than anything. "

The description of the webinar in the Facebook post accused Israel of exploiting Palestinian workers in the country by not protecting them from the virus, and accused Israel of “intensifying the country's looting and arrests, repression and murder. while standardization continues with the Arab official system. "

Boycott Teva The BDS movement has been conducting an economic boycott against Israel for many years. One of the targets is the pharmaceutical giant Teva, which has already produced countless different medicines that are used all over the world. BDS has even set up a separate Facebook page for this, "Boycott Teva".

A few years ago, the United Nations also blacklisted Teva to boycott Israeli products produced in companies beyond the Green Line, aka the 'pre-1967 line', such as the April 1949 armistice line christened by Barack Obama .

BDS is currently refraining from boycotting Teva if it produces a drug that can cure the coronavirus COVID-19. In fact, that was an unnecessary statement. Palestinians all use Israeli pharmaceutical products that are life-saving from the beginning.

Sources: BRABOSH
♦ from an article by Lahav Harkov “BDS founder: If Israel develops coronavirus vaccine you can take it” from April 6, 2020 on the site of The Jerusalem Post
♦ to an article by Marcy Oster “BDS founder: Israel-invented virus vaccine would be OK for boycotters to use” of April 7, 2020 and an article by Stuart Winer “Coca-Cola, Teva on UN blacklist of settlement-friendly firms” by September 17, 2017 from The Times of Israel

google translate