01 mei 2020

2020-05-01-00.05: Duitsland zet heel Hezbollah op terreurlijst - Germany puts all of Hezbollah on the terror list


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Na lang aarzelen heeft Duitsland besloten om heel Hezbollah als terreurorganisatie aan te duiden. Dat meldt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag in een persbericht. Tot nu toe was de zogenaamde ‘politieke tak’ van de Libanese terreurgroep niet verboden in Duitsland. Direct na de bekendmaking om 6 uur ’s ochtends werden invallen gedaan in woningen en moskeeën van Duitse Hezbollah-leiders.

Bron: CIDI

De Verenigde Staten vroegen Duitsland twee jaar terug al om heel Hezbollah als terreurorganisatie aan te merken, maar de Duitsers weigerden dit destijds. Volgens de veiligheidsdiensten hebben meer dan duizend Duitsers banden met de Iraanse terreurproxy, die ook aanslagen pleegde op Europese bodem.

Gewelddadige vernietiging

“Hezbollah roept openlijk op tot de gewelddadige vernietiging van de Staat Israel,” zo licht het ministerie van Binnenlandse Zaken toe in zijn persbericht. Daarmee handelen de Duitse Hezbollah-organisaties in strijd met de grondwet, ongeacht de vraag of zij zich als politieke of militaire organisaties presenteren. Het besluit maakt het mogelijk om publieke uitingen te verbieden en bezittingen van Hezbollah-organisaties in beslag te nemen.

Om te voorkomen dat Duitse Hezbollah-aanhangers bewijs zouden vernietigen werden direct na de aankondiging op verschillende plekken in Duitsland invallen gedaan. Het gaat om woningen en vier moskeeën van Hezbollah-figuren in Noordrijn-Westfalen, Bremen en Berlijn. De personen en moskeeverenigingen worden verdacht van het financieel steunen van Hezbollah en het verspreiden van terreurpropaganda.

Kunstmatig onderscheid

De Israelische minister van Buitenlandse Zaken, Yisrael Katz, laat via Twitter weten de stap toe te juichen. “In mijn gesprekken met Heiko Maas beloofde hij te helpen en daar ben ik hem dankbaar voor,” aldus Katz. “Ik roep andere Europese landen en de EU op om hetzelfde te doen. Hezbollah is een terreurorganisatie en moet als zodanig worden behandeld.”

CIDI verwelkomt het besluit van de Duitse regering. Duitsland volgt het goede voorbeeld van Nederland en Groot-Brittannië, landen die al langer heel Hezbollah aanduiden als terreurgroep. CIDI hoopt dat meer Europese landen het kunstmatige onderscheid tussen de zogenaamde politieke en terroristische vleugel laten varen.


****************************
ENGLISH:

After long hesitation, Germany has decided to designate all of Hezbollah as a terrorist organization. The German Ministry of the Interior reports this in a press release on Thursday. Until now, the so-called "political branch" of the Lebanese terror group had not been banned in Germany. Immediately after the announcement at 6 am, raids were made on homes and mosques of German Hezbollah leaders.

Source: CIDI

The United States already asked Germany two years ago to designate all of Hezbollah as a terror organization, but the Germans refused to do so at the time. According to the security services, more than a thousand Germans are linked to the Iranian terror proxy, which also carried out attacks on European soil.

Violent destruction

"Hezbollah openly calls for the violent destruction of the State of Israel," the Interior Ministry explained in its press release. In doing so, the German Hezbollah organizations act in violation of the constitution, regardless of whether they present themselves as political or military organizations. The decision makes it possible to ban public utterances and seize assets of Hezbollah organizations.

In order to prevent German Hezbollah supporters from destroying evidence, raids were made in various places in Germany immediately after the announcement. It concerns homes and four mosques of Hezbollah figures in North Rhine-Westphalia, Bremen and Berlin. The individuals and mosque associations are suspected of supporting Hezbollah financially and spreading terrorist propaganda.

Artificial distinction

Israeli Foreign Minister Yisrael Katz said on Twitter that he welcomed the move. "In my conversations with Heiko Maas he promised to help and I am grateful to him for that," said Katz. “I call on other European countries and the EU to do the same. Hezbollah is a terrorist organization and should be treated as such. ”

CIDI welcomes the decision of the German government. Germany is following the good example of the Netherlands and Great Britain, countries that have long referred to all of Hezbollah as a terror group. CIDI hopes that more European countries will abandon the artificial distinction between the so-called political and terrorist wing.

google translate