07 mei 2020

2020-05-07-11.45: Antisemitisch complotblad massaal verspreid in Nederland - Anti-Semitic conspiracy magazine distributed widely in the Netherlands

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Exemplaren van “De Andere Krant”, een blad vol complottheorieën, worden op grote schaal bezorgd – vaak ondanks ‘NEE-NEE’-stickers op de brievenbus. CIDI maakt zich zorgen om de verspreiding van de complottheorieën, waaronder antisemitische. Bewoners die ongeoorloofd de krant bezorgd hebben gekregen kunnen dit melden bij hun gemeente. 

Door: CIDI

De afgelopen dagen heeft CIDI verschillende meldingen gekregen van mensen die exemplaren van “De Andere Krant” hebben ontvangen in hun portiek of brievenbus. Sympathisanten kondigen op sociale media volop bezorgacties aan, zoals ook bij de demonstratie tegen de coronamaatregelen in Den Haag op 5 mei. De acties blijken zich in vele gemeentes niet tot de openbare ruimte te beperken. 

Vele ontvangers zijn hier niet van gediend: niet alleen worden bezorgingsregels geschonden, ook staat de publicatie bol van clichématige complottheorieën, waaronder antisemitische.

Zo bestaat een editie met de aanslagen van 9/11 als thema, waar meerdere artikelen Israel al dan niet subtiel aanwijzen als schuldige aan de historische gebeurtenis. De artikelen bestaan uit zinsneden als “[9/11] komt een bepaald land in het Midden-Oosten wel erg goed uit”, of “het complot zoals Bush, Blair, (Ehud) Barak en ‘Bibi’ (Netanyahu) het presenteren kan onmogelijk waar zijn”.

In een interview vergelijken de schrijvers zichzelf met protestanten tijdens de Inquisitie, en zeggen ze paralellen te zien in geloofsonvrijheid. “Kritiek op Israel is in sommige staten al verboden”, aldus een van hen. Het zou alles te maken hebben met “de Anglo-Zio-Saoedische Deep State”, om bij de termen van de schrijvers te blijven.

De “krant”, die qua visueel ontwerp veel weg heeft van een gewoon dagblad, is al langere tijd actief. Twee jaar geleden onthulde het NRC in een reeks artikelen dat de Brabantse bioboer Hugo Jansen geldschieter was achter een eerdere verspreidingscampagne. Jansen bleek onder een pseudoniem een reeks blogposts op zijn naam hebben waarin hij een “Joodse elite” beschuldigt van de misstanden in de wereld. Ook anderen die bij de organisatie betrokken zijn blijken op persoonlijke sociale mediakanalen antisemitische berichten te hebben gedeeld.

Edities van “De Andere Krant” zijn door de complotdenkers naar thema geordend. Zo zijn er ook edities gewijd aan de ramp met vlucht MH17, gezondheid (oftewel vaccinatiebeleid) of “De Andere Financiële Krant”. Rond deze tijd zou de editie “Vrijheid” worden verspreid.

Aantrekkelijke verklaring van complexe realiteit

Complottheorieën bieden een simpele, en daarmee een soms aantrekkelijke verklaring van complexe verschijnselen. Vaak berusten ze op een cirkelredenering: het dunne bewijs is tenslotte verklaarbaar doordat de daders hun plannen zorgvuldig geheimhouden. Geloof in complotten is vaak hardnekkig, omdat het tegendeel van een complot – dat iets dat je niet ziet, niet bestaat – niet bewezen kan worden.

Dat het op online fora en sociale media wemelt het van complottheorieën, is niet nieuw. Om uitgebreid drukwerk plots thuis te vinden op de deurmat, kan echter erg confronterend zijn. Dat stelt Raymond Haans, psychiater van beroep, die er ook een exemplaar ontving. 

Met zijn professionele bril op vindt hij complotdenkers eigenlijk best interessant, maar het wordt zorgelijk als complottheorieën grote vormen aannemen. “Op sociale media was altijd al een harde kern actief die bepaalde complotten verspreidt”, zegt Haans tegen CIDI. “Daar gaat het vooral om de grote groep mensen die meeleest. Door commentaren te zien van gebruikers die wel hun verstand gebruiken, krijgt die meerderheid een indruk of bepaalde informatie betrouwbaar is of niet”.

De verspreiding van gedrukte “kranten” noemt hij dan ook zorgwekkend. “De schrijvers doen zich als wetenschappers voor, en het lijkt net een echte krant. Veel mensen die dit thuis ontvangen kunnen hiervoor vatbaar zijn”, aldus Haans. 

Complotten tijdens COVID-19

Sinds de pandemie als gevolg van het nieuwe coronavirus is op sociale media een sterke toename zichtbaar van complottheorieën. In veel gevallen leiden ze tot haatspraak over bepaalde groepen, zoals Joden. Afgelopen maand heeft Ahmed Shaheed, rapporteur van de Verenigde Naties voor geloofsvrijheid, gewaarschuwd voor een opleving van antisemitisme en andere vormen van racisme in het kielzog van de coronacrisis. 

In de praktijk lijkt aanhang van verschillende complottheorieën makkelijk in elkaar over te gaan. Zo gaan anti 5G-complotdenkers vaak tekeer tegen China, en zijn regelmatig antisemitische clichés te vinden in anti-vaccinatiegroepen. Met “De Andere Krant” lijken ze allen samen te komen, inclusief een (her)opgeleefde interesse in 9/11.  

Meld ongeoorloofde bezorging bij gemeente

Mensen met wie CIDI heeft gesproken over het pamflet melden allen dat ze gebruik maken van een ‘NEE NEE’-sticker. Dit wijst erop dat de bezorgingsacties regelgeving al dan niet gedeeltelijk aan hun laars lappen.

CIDI raadt mensen die ondanks de sticker een exemplaar hebben ontvangen aan om hiervan melding te maken bij de betreffende gemeente. Die kan op verschillende manieren optreden.

De Gemeente Amsterdam kan organisaties aanspreken op ongeoorloofde bezorging, en mogelijk een boete opleggen. De Gemeente Rotterdam neemt uw melding op ter informatie – de gemeente beraadt zich momenteel op nieuw beleid om te kunnen handhaven. Bij de Gemeente Den Haag kan ongeadresseerd drukwerk vanaf 1 juli gemeld worden.


***********************
ENGLISH:

Copies of "De Andere Krant", a magazine full of conspiracy theories, are widely distributed - often despite "NO-NO" stickers on the letterbox. CIDI is concerned about the spread of conspiracy theories, including anti-Semitic. Residents who have received the newspaper without permission can report this to their municipality.

By: CIDI

In recent days, CIDI has received several reports of people receiving copies of “De Andere Krant” in their porch or mailbox. Sympathizers announce plenty of delivery campaigns on social media, such as during the demonstration against the corona measures in The Hague on 5 May. In many municipalities, the actions appear not to be limited to public space.

Many recipients do not like this: not only are delivery rules violated, but the publication is also full of clichéd conspiracy theories, including anti-Semitic.

For example, there is an edition with the 9/11 attacks as a theme, in which several articles subtly or subtly refer to Israel as guilty of the historical event. The articles consist of phrases such as “[9/11] a certain country in the Middle East suits very well”, or “the conspiracy as Bush, Blair, (Ehud) Barak and 'Bibi' (Netanyahu) can present it. impossible to be true ”.

In an interview, the writers compare themselves to Protestants during the Inquisition, saying they see parallels in freedom of faith. "Criticism of Israel is already banned in some states," said one of them. It would have everything to do with "the Anglo-Zio-Saudi Deep State" to stick to the terms of the writers.

The “newspaper”, which resembles an ordinary newspaper in terms of visual design, has been active for a long time. Two years ago, the NRC revealed in a series of articles that the Brabant organic farmer Hugo Jansen was the lender behind an earlier dissemination campaign. Jansen appeared under a pseudonym to have a series of blog posts to his name in which he accuses a “Jewish elite” of the abuses in the world. Others involved in the organization also appear to have shared anti-Semitic messages on personal social media channels.

Editions of “De Andere Krant” are organized by theme by conspiracy thinkers. There are also editions devoted to the disaster with flight MH17, health (in other words vaccination policy) or “De Andere Financiële Krant”. The "Freedom" edition would be distributed around this time.

Attractive explanation of complex reality

Conspiracy theories offer a simple, and sometimes attractive explanation for complex phenomena. They are often based on circular reasoning: after all, the thin evidence can be explained by the perpetrators carefully keeping their plans secret. Belief in conspiracies is often persistent, because the opposite of a conspiracy - that something you don't see, doesn't exist - cannot be proven.

It's not new that online forums and social media are teeming with conspiracy theories. However, to find extensive printed matter suddenly at home on the doormat can be very confrontational. That is the opinion of Raymond Haans, a psychiatrist by profession, who also received a copy.

With his professional glasses on, he actually finds conspiracy theorists quite interesting, but it becomes worrisome when conspiracy theories take on large forms. "Social media has always had a hard core that spreads certain conspiracies," Haans told CIDI. “This mainly concerns the large group of people who read along. By seeing comments from users who do use their minds, that majority gets an impression of whether certain information is reliable or not. ”

He therefore calls the distribution of printed "newspapers" worrying. “The writers pose as scientists, and it looks like a real newspaper. Many people who receive this at home may be susceptible to this, ”says Haans.

Plot during COVID-19

Since the pandemic as a result of the new coronavirus, a strong increase in conspiracy theories has been visible on social media. In many cases they lead to hate speech about certain groups, such as Jews. Last month, United Nations rapporteur on religious freedom, Ahmed Shaheed, warned of a revival of anti-Semitism and other forms of racism in the wake of the corona crisis.

In practice, support for different conspiracy theories seems to merge easily. For example, anti-5G conspiracy theorists often rage against China, and anti-Semitic clichés are regularly found in anti-vaccination groups. With "De Andere Krant" they all seem to come together, including a (re) revived interest in 9/11.

Report unauthorized delivery to the municipality

People with whom CIDI has spoken about the pamphlet all report that they use a "NO NO" sticker. This indicates that the delivery actions are partially or completely ignoring regulations.

CIDI advises people who have received a copy despite the sticker to report this to the relevant municipality. This can occur in various ways.

The Municipality of Amsterdam can hold organizations to account for unauthorized delivery and possibly impose a fine. The Municipality of Rotterdam will include your report for information - the Municipality is currently considering new policies to enforce. Unaddressed printed matter can be reported to the Municipality of The Hague from 1 July.


google translate