07 mei 2020

2020-05-07-12.00: Het Israëlische ministerie van Defensie kondigt 'doorbraak' aan in de behandeling met corona antistoffen - Israel declares ‘breakthrough’ in corona antibody treatment

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het onderzoeksinstituut voor defensiebiologie zegt dat het een antistof tegen COVID-19 heeft ontwikkeld die het virus bij besmette patiënten aanvalt.

Door Paul Shindman, World Israel News

Het laboratorium van het biologische defensieonderzoek van Israël heeft ontdekt wat zij zeggen een ,,doorbraak" in het vinden van een tegengif voor het coronavirus door een antilichaam te isoleren en te ontwikkelen dat het virus aanvalt, zo stelden defensieambtenaren afgelopen dinsdag vast.

Het Israëlische Instituut voor Biologisch Onderzoek, dat normaal gesproken reacties op chemische en biologische bedreigingen tegen Israël aanpakt, presenteerde zijn bevindingen aan de minister van Defensie Naftali Bennett, die het werk als een "belangrijke doorbraak" begroette.

Onderzoekers zeiden dat de ontwikkelingsfase is afgerond en dat ze een octrooi aanvragen voor de antistof en op zoek zijn naar een commerciële partner om deze in grote hoeveelheden te produceren.

Een verklaring van het Ministerie van Defensie zei dat de antistof het virus aanvalt en "het kan neutraliseren binnen de lichamen van degenen die ziek zijn".

Gelegen in Ness Ziona, zo'n 16 kilometer (10 mijl) ten zuiden van Tel Aviv, gaf het instituut een gezamenlijke verklaring af met het Ministerie van Defensie door te zeggen dat de antistof een belangrijke stap is op de weg naar het ontwikkelen van een behandeling die direct gericht is op het coronavirus.

"Ik ben trots op het personeel van het Biologisch Instituut dat deze geweldige doorbraak heeft bewerkstelligd," zei Bennett tijdens een bezoek aan het instituut op maandag. "Het Joodse brein en de vindingrijkheid hebben deze verbazingwekkende prestatie teweeggebracht."

De antistof werd geproduceerd uit plasma van dieren en van patiënten die hersteld zijn van het virus, rapporteerde Ynet. De ontdekking moet nog verschillende stadia doorlopen voordat het klaar is als behandeling.

Als de tests zichzelf blijven bewijzen, zal de antistof worden toegediend door middel van transfusies die worden toegediend aan patiënten in milde conditie waarbij het virus nog geen massale schade aan hun lichaamsweefsels heeft toegebracht.

Tijdens een persconferentie maandagavond waarschuwde premier Netanyahu dat het werk nog steeds gaande is en niet definitief is.

"Het biologisch instituut werkt inderdaad aan de ontwikkeling van een vaccin voor corona en verschillende andere projecten. Ik denk dat het voorbarig is om te zeggen of de inspanningen het gewenste resultaat zullen bereiken," zei Netanyahu.

In een andere ontwikkeling zei de IDF dat het een innovatief lasersysteem heeft ontwikkeld dat op afstand medische metingen zoals pols, temperatuur, ademhalingstarief en oogroodheid meet en de apparaten bij de ingang van de militaire bases en in openbare gelegenheden zal installeren om te controleren of mensen die het gebied betreden ziek zijn.


**************************
ENGLISH:

Defense biology research institute says it developed an antibody to COVID-19 that attacks the virus in infected patients.

By Paul Shindman, World Israel News

Israel’s biological defense research lab has discovered what they say is a “breakthrough” in finding an antidote to the coronavirus by isolating and developing an antibody that attacks the virus, defense officials said Tuesday.

The Israel Institute for Biological Research, which normally deals with responses to chemical and biological threats against Israel, presented its findings to Defense Minister Naftali Bennett, who hailed the work as a “major breakthrough.”

Researchers said the development phase has been completed and that they are filing for a patent for the antibody and looking for a commercial partner to manufacture it in large quantities.

A defense ministry statement said the antibody attacks the virus and “can neutralize it within the bodies of those who are ill.”

Located in Ness Ziona, some 16 kilometers (10 miles) south of Tel Aviv, the  institute issued a joint statement with the Ministry of Defense saying the antibody is a significant step on the path to developing a treatment that directly targets the coronavirus.

“I am proud of the Biological Institute staff who have brought about this amazing breakthrough,” Bennett said during a visit to the institute on Monday. “The Jewish brain and ingenuity have brought about this amazing achievement.”

The antibody was produced from plasma from animals and from patients who have recovered from the virus, Ynet reported. The discovery still needs to go through several stages before it will be ready as a treatment.

If continued testing proves itself, the antibody will be administered by transfusions given to patients in moderate condition where the virus has not yet caused massive damage to their body tissues.

At a press conference Monday night, Prime Minister Netanyahu cautioned that the work is ongoing and not final.

“The biological institute is indeed working on developing a vaccine for corona and several other projects. I think it is premature to say whether the efforts will achieve the desired result,” Netanyahu said.

In a separate development, the IDF said it has developed an innovative laser system that remotely checks medical metrics such as pulse, temperature, respiratory rate and eye redness and will be installing the devices at the entrance to military bases and in public places to check if people entering the area are sick.