08 mei 2020

2020-05-08-11.40: De Iraanse terreurluchtvaartmaatschappij heeft het coronavirus verspreid over het Midden-Oosten - Iranian terror airline spread coronavirus throughout Mideast


Nederlands - English


NEDERLANDS:


Iraanse luchtvaartmaatschappij die is aangewezen voor terreurverbindingen, verspreidt het coronavirus in het hele Midden-Oosten, zo blijkt uit een nieuw rapport.

Door Algemeiner Staff
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN

Een Iraanse luchtvaartmaatschappij die nauw verbonden is met de gevreesde Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) van het Teheran-regime speelde een belangrijke rol bij de verspreiding van het Covid-19-virus in het Midden-Oosten, zo onthulde een speciaal onderzoek van de BBC dinsdag.

Mahan Air bleef vanuit zijn centrum in Iran naar bestemmingen in de hele regio en daarbuiten vliegen, zelfs nadat in februari vliegverboden waren opgelegd, toen de pandemie zich dramatisch begon te verspreiden, volgens het exclusieve rapport van de Arabische dienst van de Britse omroep.

Het rapport onthulde dat Mahan Air tussen december en de officiële laatste vlucht op 5 februari bij talloze gelegenheden naar China was gevlogen.

"Ons onderzoek kan uitwijzen dat er na 5 februari 157 vluchten zijn gemaakt, en Iran moet Mahan Air toestemming hebben gegeven om zijn eigen vliegverbod met China te overtreden", aldus het rapport.

Naast het vliegen naar China tijdens de risicopiek, kwamen Mahan Air-vliegtuigen ook aan in Syrië, Irak en Libanon - alle regimes worden ondersteund door Teheran. 

Een Libanese vrouw vermaande, volgens het rapport, de leiders van haar eigen land voor hun slaafse houding tegenover Iran en vroeg hen nadrukkelijk: "Wanneer zullen jullie prioriteit aan het Libanese volk geven?"

Het rapport onthulde ook een intimidatiecampagne tegen het personeel van Mahan Air om te voorkomen dat zij de gevaarlijke activiteiten van de luchtvaartmaatschappij openbaar zouden maken.

Op 18 april riskeerden 1.300 medewerkers van Mahan Air vervolging door een brief te ondertekenen die de afhandeling van de crisis door de luchtvaartmaatschappij bekritiseerde, waaronder een weigering om hen persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken.

In oktober 2011 had het Amerikaanse ministerie van Financiën voor Mahan Air een aanmerking vanwege zijn operationele ondersteuning voor de externe eenheid van de IRGC, de Quds Force.

"Mahan Air heeft medewerkers, wapens, uitrusting en fondsen van de IRGC-QF naar het buitenland vervoerd ter ondersteuning van de regionale operaties van de IRGC-QF, en heeft ook wapens en personeel verplaatst voor Hezbollah", zei de afdeling destijds.

"Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog heeft Mahan Air routinematig strijders en materieel naar Syrië overgevlogen om het Assad-regime te ondersteunen, dat heeft bijgedragen aan massale wreedheden en ontheemding van burgers."

Duitsland heeft Mahan Air in januari 2019 eindelijk verboden en Frankrijk deed hetzelfde in maart 2019. Andere landen hebben het voorbeeld inmiddels gevolgd.*********************************
ENGLISH:

Iranian airline designated for terror links spread coronavirus throughout Middle East, new report reveals.

By Algemeiner Staff

An Iranian airline closely tied to the Tehran regime’s feared Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) played a major role in the spread of the Covid-19 virus across the Middle East, a special investigation by the BBC revealed on Tuesday.

Mahan Air continued to fly from its hubs in Iran to destinations across the region and further afield even after flight bans were imposed in February, when the pandemic started to spread dramatically, according to the exclusive report by the British broadcaster’s Arabic service.

The report disclosed that Mahan Air had flown to China on numerous occasions between December and its official last flight on Feb. 5.

“Our investigation can reveal that 157 flights were made after February 5, and Iran must have given Mahan Air permission to breach its own flight ban with China,” the report stated.

As well as flying to China during the peak of risk, Mahan Air planes were also arriving in Syria, Iraq and Lebanon — all of whose regimes are supported by Tehran.

One Lebanese woman featured in the report admonished her own country’s leaders for their supine attitude to Iran, pointedly asking them: “When will the Lebanese people be your priority?”

The report also revealed a campaign of intimidation against Mahan Air staff to prevent them from disclosing the airline’s dangerous activities.

On April 18, 1,300 Mahan Air staff risked prosecution by signing a letter that slammed the airline’s handling of the crisis, including a refusal to provide them with personal protective equipment.

In October 2011, the U.S. Treasury Department designated Mahan Air over its operational support for the IRGC’s external unit, the Quds Force.

“Mahan Air has transported IRGC-QF operatives, weapons, equipment, and funds abroad in support of the IRGC-QF’s regional operations, and has also moved weapons and personnel for Hezbollah,” the department said at the time.

“Since the onset of the Syrian civil war, Mahan Air has routinely flown fighters and materiel to Syria to prop up the Assad regime, which has contributed to mass atrocities and displacement of civilians.”

Other countries have since followed suit, with Germany finally banning Mahan Air in Jan. 2019, and France doing the same in March 2019.