08 mei 2020

2020-05-08-12.15: Rabbijnen beschuldigen Netanyahu van een "Mass Microchip Plot" - Rabbis Accuse Netanyahu of a “Mass Microchip Plot”

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bezoekt op 6 november 2017 opperrabbijn van Migdal Ha'Emek, rabbijn Yitzchak Dovid Grossman in Migdal Haemek (met dank aan: Flash90).

Rabbijnen beschuldigen Netanyahu van een "Mass Microchip Plot": Het verkopen van Israël aan de Globalistische Agenda  

Door: Breaking Israel News

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft maandagavond na een persconferentie een hele storm laten losbarsten toen hij de natie op de hoogte bracht van de laatste versoepelende maatregelen van de regelgeving van het Ministerie van Volksgezondheid.

Dat komt omdat hij tijdens zijn toespraak zinspeelde op het idee om afstandssensoren te installeren op kinderen die als net als bij een auto, piepen als ze te dicht bij mensen komen.

Met betrekking tot een verwachte tweede golf van het coronavirus adviseerde Netanyahu "nieuwe technologieën die nog niet zijn geactiveerd". Technologieën die binnen de grenzen van de wet vallen die we zullen activeren. Dit betekent misschien, nieuwe methoden die we bespreken."

"Ik heb met de hoofden van onze technologieafdeling gesproken om te zoeken naar alle soorten gereedschap waar Israël echt in gespecialiseerd is." gaat Netanyahu verder. "Bijvoorbeeld - sensoren. Er zou een sensor zijn die kinderen, alle mensen, waarschuwt, maar die begint met kinderen, als een voertuig waarbij het, als je er te dicht bij komt, lawaai maakt. Een zoemer als je wilt. Ik weet niet of het mogelijk is, maar ze kijken er naar. Ze proberen het.    

Rabbijn Amnon Yitzchak (met dank aan: screenshot) 

De populaire rabbijn Amnon Yitzchak, die duizenden volgelingen in Israël heeft, zei dat hij graag wil onthullen wat er achter Netanyahu's verklaring schuilgaat. Hij beschuldigde de minister-president ervan dom te zijn met betrekking tot een reeds geplande tweede golf: "Bibi, je doet alsof je niet weet dat het allemaal gepland is - een tweede golf (van het coronavirus) om het vaccin te forceren."

Rabbijn Yitzchak merkt ook op dat de toespraak van Netanyahu bewijst dat de technologie waarover de premier sprak al bestaat en dat de Israëlische regering van plan is deze te gebruiken. De rabbi veronderstelt ook dat Netanyahu's verklaring zich zal vertalen in "microchips en sensoren, om de bevolking te controleren en tot slaaf te maken".

Rabbijn Yitzchak concludeert dat het plan is om iedereen te dwingen te vaccineren en als ze weigeren, worden ze criminelen. Het doel is om de toekomstige generaties voor te bereiden op het project van Bill Gate."

"Waarom heb je, toen de griep, die veel meer mensen doodde, er nooit voor gezorgd dat de mensen niet verhinderden dat het zich verspreidde?" zei de rabbijn terwijl hij opmerkte dat Netanyahu lid is van de Raad van Buitenlandse Betrekkingen.    

Rabbijn Daniel Asor (met dank aan: screenshot) 

 Een andere rabbijn, rabbijn Daniel Asor van het Yanar Instituut van Jeruzalem, gaf ook een keihard antwoord op de uitspraak: "Netanyahu heeft een rode lijn overschreden. Hij zal een sensor installeren in elke persoon in Israël en zal beginnen met kinderen in scholen en kleuterscholen."

Verwijzend naar het Bijbelse verhaal van Esau die zijn eerstgeboren rechten aan Jakob verkoopt, voegde Rabbi Asor eraan toe: "In principe verkocht Netanyahu de natie Israël aan de Schaduwregering voor linzensoep".

Jakov gaf Esau vervolgens brood en linzensoep; hij at en dronk, en hij stond op en ging weg. Zo verwierp Esau het geboorterecht. (Genesis 25:34)

   


******************************
ENGLISH:
   

Israeli prime minister Benjamin Netanyahu visits Chief Rabbi of Migdal Ha’Emek, Rabbi Yitzchak Dovid Grossman in Migdal Haemek on November 6, 2017 (courtesy: Flash90)

Rabbis Accuse Netanyahu of a “Mass Microchip Plot”: Selling Out Israel to the Globalist Agenda 

By: Breaking Israel News

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu set off quite a storm on Monday night following a press conference when he updated the nation regarding the latest loosening measures of the Health Ministry’s regulations.

That’s because during his speech, he alluded to the idea of installing distance sensors onto children that like a car, beep when they get to close to people.

Regarding an anticipated second wave of the coronavirus, Netanyahu recommended “new technologies that haven’t yet been activated. Technologies that are within the confines of the law that we will activate. This means perhaps, new methods that we’re discussing.”

“I’ve spoken to the heads of our technology department to search for all sorts of tools that Israel truly specializes in” Netanyahu continued. “For example – sensors. There would be a sensor that warns children, all people, but starting with children, like a vehicle whereby if you get to close to it, it makes noise. A buzzer if you will. I don’t know if it’s possible but they’re looking into it. They’re trying it.”  

Rabbi Amnon Yitzchak (courtesy: screenshot) 

Popular Rabbi Amnon Yitzchak, who has thousands of followers in Israel said that he would like to reveal what’s behind Netanyahu’s statement. He accused the Prime Minister of playing dumb regarding an already planned second wave saying: “Bibi, you pretend like you don’t know that it’s all planned – a second wave (of coronavirus) to force the vaccine.”

Rabbi Yitzchak also notes that Netanyahu’s speech proves that the technology the Prime Minister spoke about already exists and that the Israeli government intends on using it. The rabbi also surmises that Netanyahu’s statement will translate into “microchips and sensors, to control the population and enslave them.”

Rabbi Yitzchak concludes that the plan is to force everyone to vaccinate and if they refuse, they will become criminals. The goal is to prepare the future generations for Bill Gate’s project.”

“Why is that when the flu, who killed a lot more people, did you never ensure that people didn’t prevent it from spreading?” the Rabbi said noting that Netanyahu is a member of the Council of Foreign Relations.  

Rabbi Daniel Asor (courtesy: screenshot) 

 Another rabbi,  Rabbi Daniel Asor of Jerusalem’s Yanar Institute also delivered a harsh response to the statement saying: “Netanyahu has crossed a red line. He will install a sensor into every person in Israel and will start with children in schools and kindergartens.”

Referring to the Biblical story of Esau selling his first born rights to Jacob, Rabbi Asor added: “Basically, Netanyahu sold the nation of Israel to the Shadow government for lentil soup”.

Yaakov then gave Esau bread and lentil stew; he ate and drank, and he rose and went away. Thus did Esau spurn the birthright. (Genesis 25:34)