08 mei 2020

2020-05-08-12.35: Hooggerechtshof en Knesset maken weg vrij voor nieuwe regering - Supreme Court and Knesset pave way for new government

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Hooggerechtshof en Israels parlement, de Knesset, hebben de laatste hobbels voor het vormen van een regering weggenomen. Nadat de hoogste rechter woensdagavond oordeelde dat Benjamin Netanyahu (Likoed) en Benny Gantz (Blauw-Wit) een coalitie kunnen vormen, stemde de Knesset donderdag in met de overeenkomst tussen de twee partijen.

Door: CIDI

Naar verwachting wordt de nieuwe regering volgende week woensdag al geïnstalleerd, waarmee op de valreep een einde komt aan de politieke patstelling die Israel al meer dan een jaar in zijn greep houdt. Als de Knesset niet voor middernacht had ingestemd met de deal tussen Netanyahu en Gantz, had Israel voor de vierde keer in iets meer dan een jaar naar de stembus gemoeten.

Acht klachten Nadat Netanyahu en Gantz op 20 april hun handtekeningen hadden gezet onder het coalitieakkoord, dienden acht organisaties een klacht in bij het Hooggerechtshof. Onder de klagers bevond zich ook Yair Lapid, de voormalige politieke bondgenoot van Gantz. In hun verzoekschriften vroegen de klachtindieners het Hof om te oordelen dat Netanyahu, gezien de strafzaak die tegen hem loopt, niet geschikt is om als premier te dienen. Ook hadden de organisaties bezwaren tegen delen van de coalitiedeal, zoals de afspraak het premierschap te laten rouleren.

Het Hooggerechtshof oordeelde woensdagavond echter unaniem dat er, in ieder geval op dit moment, geen reden is voor de rechtbank om in te grijpen. Zolang Netanyahu nog niet veroordeeld is – zijn rechtszaak begint op 24 mei – moet hij voor onschuldig worden gehouden, aldus het Hooggerechtshof. Over de technische details van de overeenkomst tussen Likoed en Blauw-Wit was het Hof kritischer. Volgens opperrechter Esther Hayut is de deal “hoogst ongebruikelijk” en roepen sommige onderdelen “serieuze problemen” op. Desondanks is er “op dit moment” geen reden voor de rechtbank om in te grijpen, aldus de uitspraak, mede omdat de partijen reeds hadden toegezegd delen van de overeenkomst aan te passen.

Parlement aan zet Nadat het Hooggerechtshof woensdagavond rond 23:00 uur zijn oordeel gaf, was het parlement weer aan zet. Wat volgde was een verrassende actie van de oppositie: de oppositiepartijen in de Knesset, op dit moment onder leiding van Lapid, besloten hun duizend amendementen op de formatiewetten in te trekken en forceerden zo een stemming. Netanyahu en Gantz waren echter nog niet klaar om te stemmen, omdat zij op dat moment de laatste hand legden aan hun voorstellen, en manoeuvreerden de wetten terug naar een parlementaire commissie.

Deze commissie vergaderde de hele nacht, waarna de Knesset donderdagochtend weer plenair bijeen kwam om over de voorstellen te stemmen. Nu stemde een meerderheid van de Knesset voor. De partij Jamina bleef weg van de stemming, evenals sommige leden van Israel Ons Huis en Merav Michaeli (Arbeidspartij). In totaal kreeg de coalitie onder leiding van Netanyahu en Gantz steun van 72 Knessetleden. Deze 72 spraken vervolgens hun steun uit voor Netanyahu als premier. Dit was een formeel vereiste om te voorkomen dat, met het aflopen van de formatietermijn om middernacht, Israel automatisch opnieuw naar verkiezingen zou gaan.

De 72 handtekeningen werden rond 17:00 uur aangeboden aan president Reuven Rivlin. Naar verwachting zal Rivlin, zodra hij heeft gecheckt of de handtekeningen aan alle formele vereisten voldoen, Netanyahu de opdracht geven een regering te vormen. Deze nieuwe regering zal dan, als alles goed gaat, op 13 mei eindelijk worden ingezworen.


***************
ENGLISH:The Supreme Court and Israel's parliament, the Knesset, have removed the last hurdles to form a government. After the highest court on Wednesday evening ruled that Benjamin Netanyahu (Likud) and Benny Gantz (Blue-White) could form a coalition, the Knesset agreed on Thursday between the two parties.

By: CIDI

The new government is expected to be installed next Wednesday, putting an end to the political stalemate that has held Israel in its grip for more than a year. If the Knesset hadn't agreed to the Netanyahu-Gantz deal before midnight, Israel would have had to go to the polls for the fourth time in just over a year.

Eight complaints After Netanyahu and Gantz signed the coalition agreement on April 20, eight organizations filed a complaint with the Supreme Court. The complainants also included Yair Lapid, Gantz's former political ally. In their petitions, the complainants asked the Court to rule that, given the criminal case against him, Netanyahu is not fit to serve as prime minister. The organizations also had objections to parts of the coalition deal, such as the agreement to rotate the premiership.

However, the Supreme Court unanimously ruled on Wednesday evening that, at least at this time, there is no reason for the court to intervene. As long as Netanyahu has not been convicted - his trial will begin on May 24 - he should be considered innocent, the Supreme Court said. The Court was more critical of the technical details of the Likud-Blauw-Wit agreement. According to Chief Justice Esther Hayut, the deal is “highly unusual” and some parts raise “serious problems”. Nevertheless, there is “no reason at present for the court to intervene,” the ruling said, partly because the parties had already pledged to amend parts of the agreement.

Parliament's turn After the Supreme Court gave its opinion on Wednesday evening at around 11 PM, it was again up to Parliament. What followed was a surprising move by the opposition: the opposition parties in the Knesset, currently led by Lapid, decided to withdraw their 1,000 amendments to the formation laws and force a vote. However, Netanyahu and Gantz were not yet ready to vote, as they were finalizing their proposals at the time and were maneuvering the laws back to a parliamentary committee.

This committee met all night, after which the Knesset met again plenary on Thursday morning to vote on the proposals. Now a majority of the Knesset voted in favor. The Jamina party stayed away from the vote, as did some members of Israel's Our House and Merav Michaeli (Labor Party). In total, the coalition led by Netanyahu and Gantz received support from 72 Knesset members. These 72 then expressed their support for Netanyahu as prime minister. This was a formal requirement to prevent Israel from automatically going to elections again after midnight expiration.

The 72 signatures were presented to President Reuven Rivlin at around 5:00 PM. Rivlin is expected to instruct Netanyahu to form a government once he has verified that the signatures meet all formal requirements. If all goes well, this new government will finally be sworn in on May 13.


google translate