10 mei 2020

2020-05-10-01.00: Ex-Obama-ambtenaren dringen aan op pro-Palestijnse agenda voor democratische kandidaten -Ex-Obama-ambtenaren dringen aan op pro-Palestijnse agenda voor demcratic candidatesVoormalig President Barack Obama ontmoet de Palestijnse President Mahmoud Abbas in 2010. (APfoto/Charles Dharapak, archief)  5 mei 2020

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Citaat J Street: Ex-Obama-ambtenaren dringen aan op pro-Palestijnse agenda voor democratische kandidaten. In een brief aan het Democratisch Nationaal Comité drongen voormalige stafmedewerkers van Obama en Clinton er bij de partij op aan meer nadruk te leggen op de Palestijnen.

Door World Israel News Staff en JNS
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN.com

Voorafgaand aan de Amerikaanse verkiezingen in november zou het platform van de Democratische Partij kritische taal over Israël moeten bezigen, sympathie moeten uitspreken voor de Palestijnen en moeten oproepen tot een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict, zeiden meer dan 30 voormalige nationale veiligheidsfunctionarissen in een brief aan het Democratisch Nationaal Comité.

Onder de ondertekenaars waren voormalige stafmedewerkers van Obama, zoals voormalig adjunct-nationaal veiligheidsadviseur en adjunct-directeur van de CIA Avril Haines, en voormalig adjunct-nationaal veiligheidsadviseur voor strategische communicatie Ben Rhodes.

Clinton-stafmedewerkers Martin Indyk, die de Amerikaanse ambassadeur in Israël was, en Strobe Talbott, de vice-staatssecretaris, tekenden ook de brief.

In de brief, die maandag voor het eerst door HuffPost werd gemeld, stond dat de partij zich moet verzetten tegen de Israëlische annexatie van gemeenschappen in Judea en Samaria en de bouw van joodse steden in die gebieden.

"Eerdere partijplatforms hebben terecht verklaard dat ze zich inzetten voor de veiligheid van Israël en het opnemen voor hun bondgenoot mocht er sprake zijn van veroordelingen, van bedreigingen en acties,” aldus hun brief. "Die platforms hebben echter ook bijna niets gezegd over de rechten van de Palestijnen, over Israëlische acties die die rechten ondermijnen en de vooruitzichten op een tweestatenoplossing, en over de behoefte aan veiligheid voor beide volkeren."

Deze twee zinnen verschenen woordelijk in een 'call to action' die in oktober werd uitgebracht door J Street, een lobbygroep die in juli een pro-BDS-resolutie ondersteunde die was geïntroduceerd door Rep. Ilhan Omar (D-Minn.) En mede werd gesponsord door Rep. Rashida Tlaib (D-Mich.).

De oproep tot actie van J Street werd gelanceerd voorafgaand aan de nationale conferentie van 2019 en was bedoeld om democratische kandidaten van 2020 te beïnvloeden teneinde het bestaan van Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria tegen te gaan.

Een van de doelen van de lobbygroep was het op de officiële platforms van democratische kandidaten veiligstellen van de formele veroordeling van de Israëlische aanwezigheid in Judea en Samaria De brief die maandag door HuffPost werd geciteerd, schreef de geciteerde zinnen niet toe aan J Street en onthulde op geen enkele manier de rol van de lobbygroep bij het opstellen van het communiqué J Street plaatste de brief op haar officiële website en onderschreef haar standpunt.

De brief concludeerde: "We vragen dat het platform ... duidelijk maakt hoe een allesomvattende inspanning om een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict te bereiken eruit zou moeten zien onder een toekomstige democratische regering, die een verbintenis aangaat met veiligheid, democratie en mensenrechten".****************************
ENGLISH:

Quoting J Street, ex-Obama officials push pro-Palestinian agenda for Democratic candidates. In a letter to the Democratic National Committee, former Obama and Clinton administration staffers urged the party to place more emphasis on the Palestinians.

By World Israel News Staff and JNS

Ahead of U.S. elections in November, the Democratic Party platform should include language critical of Israel, express sympathy with the Palestinians and call for a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict, said more than 30 former national security officials in a letter to the Democratic National Committee.

Signees included former Obama administration staffers, such as former Deputy National Security Advisor and deputy director of the CIA Avril Haines, and former Deputy National Security Advisor for Strategic Communications Ben Rhodes.

Clinton staffers Martin Indyk, who served as U.S. Ambassador to Israel, and Strobe Talbott, who was deputy secretary of state, also signed the letter.
The letter, first reported by HuffPost on Monday, stated that the party should oppose Israeli annexation of communities in Judea and Samaria and the building of Jewish towns in those areas.

“Past party platforms have rightly stated a commitment to Israel’s security and included condemnations of threats and actions against our ally,” stated their letter. “Those platforms have, however, also been nearly silent on the rights of Palestinians, on Israeli actions that undermine those rights and the prospects for a two-state solution, and on the need for security for both peoples.”

These two sentences appeared verbatim in a “call to action” released in October by J Street, a lobby group that supported in July a pro-BDS resolution introduced by Rep. Ilhan Omar (D-Minn.) and co-sponsored by Rep. Rashida Tlaib (D-Mich.).

J Street’s call to action was launched ahead of its 2019 national conference and was designed to influence 2020 Democratic candidates to oppose the existence of Jewish communities in Judea and Samaria.

Among the lobby group’s goals was to secure the formal condemnation of Israeli presence in Judea and Samaria in the official platforms of Democratic candidates.

The letter quoted by HuffPost on Monday did not attribute the quoted sentences to J Street, nor did it disclose in any way the lobby group’s role in drafting the communication.

J Street posted the letter on its official website, endorsing its positions.
The letter concluded, “We ask that the platform … make clear what a comprehensive effort to achieve a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict should look like under a future Democratic administration, which includes a commitment to security, democracy and human rights.”