10 mei 2020

2020-05-10-10.00: EU-ambassadeur Emanuele Giaufret op het matje geroepen - EU ambassador Emanuele Giaufret called on

Nederlands - English

NEDERLANDS:

EU-ambassadeur op het matje geroepen om niet uitsluiten van Palestijnse terroristen voor EU-subsidies

Bron: CIDI

Nadat de EU-vertegenwoordiger in de Palestijnse gebieden heeft geschreven dat NGO’s die leden van terreurgroepen in dienst hebben gewoon in aanmerking voor EU-subsidies komen, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken EU-ambassadeur Emanuele Giaufret op het matje geroepen.

Recent heeft de lokale EU-vertegenwoordiger voor de Palestijnen een brief gestuurd aan PNGO, een koepelorganisatie voor Palestijnse non-gouvernementele organisaties. In de brief laat de EU weten dat NGO’s waar personen werkzaam zijn die tegelijkertijd lid zijn van een terroristische organisatie of deze steun verlenen, niets te vrezen hebben wanneer het gaat om het ontvangen van EU-subsidies.

Naar aanleiding hiervan, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken EU-ambassadeur Emanuele Giaufret op het matje geroepen. “Israël is categorisch tegen het EU-beleid met betrekking tot het financieren van terroristische organisaties,” aldus het ministerie. EU-ambassadeur Giaufret heeft woensdagavond een brief ontvangen die hem verzoekt bij het Israëlische ministerie te verschijnen om toelichting te geven op het subsidiebeleid.

“We eisen dat de EU onmiddellijk stopt met alle steun, financieel of op welke manier dan ook, aan elke factor die terrorisme direct of indirect steunt”, zo reageerde minister van Buitenlandse Zaken Yisrael Katz. “Zoals het verleden ons heeft geleerd: terrorisme is terrorisme, en elke hulp dan ook daaraan leidt alleen maar tot meer terrorisme”.

De EU blijft ontkennen dat het Palestijns terrorisme steunt. “Beschuldigingen dat de EU ophitsing of terreur steunt zijn ongegrond en volstrekt onacceptabel, aldus een woordvoerder van de EU-vertegenwoordiging in Israël. Volgens de woordvoerder kent de EU strikte regels omtrent het screenen en doorlichten van begunstigden van Europese subsidies, en moeten ontvangers van EU-geld garanderen dat 

Er wordt volgens de woordvoerder dan ook op geen enkele wijze steun verleend aan derde partijen die op de restrictieve lijst van de Europese Unie staan. Deze bewering staat echter lijnrecht tegenover wat EU-vertegenwoordiger voor de Palestijnse gebieden in zijn brief aan PNGO stelde: “Terwijl entiteiten en groepen die op restrictieve lijsten van de EU staan niet kunnen profiteren van door EU gesubsidieerde activiteiten, is het wel te verstaan dat een natuurlijk persoon met affiliatie met, sympathie voor of steun voor welke groep of entiteit dan ook genoemd op de restrictieve lijsten van de EU niet uitgesloten wordt van het profiteren van door EU gesubsidieerde activiteiten, tenzij zijn/haar exacte naam en achternaam (die zijn/haar identiteit bevestigt) correspondeert met welk natuurlijk persoon dan ook op de restrictieve lijsten van de EU”.

De beweringen van enerzijds de EU-delegatie in Israël en anderzijds de EU-vertegenwoordiger in de Palestijnse gebieden spreken elkaar dus tegen. Op de restrictieve lijst van de EU staan overigens de namen van wereldwijd slechts 15 personen, waaronder nog steeds de Iraanse generaal Qassem Soleimani – terwijl die al in januari is gedood door de Verenigde Staten.


*********************
ENGLISH:

EU ambassador called on not to exclude Palestinian terrorists from EU subsidies

Source CIDI

After the EU representative in the Palestinian Territories wrote that NGOs that employ members of terror groups are simply eligible for EU grants, the Israeli Ministry of Foreign Affairs called on EU Ambassador Emanuele Giaufret.

Recently, the local EU representative for the Palestinians sent a letter to PNGO, an umbrella organization for Palestinian non-governmental organizations. In the letter, the EU states that NGOs that employ individuals who are simultaneously members of, or provide support to, a terrorist organization have nothing to fear when it comes to receiving EU grants.

As a result, the Israeli Ministry of Foreign Affairs called on EU ambassador Emanuele Giaufret. "Israel is categorically opposed to EU policies regarding the financing of terrorist organizations," the ministry said. EU ambassador Giaufret received a letter on Wednesday evening asking him to appear before the Israeli ministry to explain the subsidy policy.

"We demand that the EU immediately cease all support, whether financial or otherwise, to any factor directly or indirectly supporting terrorism," said Foreign Minister Yisrael Katz. "As the past has taught us: terrorism is terrorism, and any help to that end will only lead to more terrorism."

The EU continues to deny that it supports Palestinian terrorism. Allegations that the EU supports incitement or terror are groundless and completely unacceptable, said a spokesperson for the EU representation in Israel. According to the spokesperson, the EU has strict rules on screening and screening beneficiaries of European grants, and recipients of EU money must ensure that

Therefore, according to the spokesperson, no aid is granted in any way to third parties on the European Union's restrictive list. However, this statement is diametrically opposed to what the EU representative for the Palestinian Territories stated in his letter to PNGO: “While entities and groups on EU restrictive lists cannot benefit from EU-funded activities, it is understood that a natural person with affiliation with, sympathy for or support for any group or entity listed on the EU restrictive lists is not excluded from benefiting from EU subsidized activities, unless his / her exact name and surname (which are his / her identity) corresponds to any natural person on the EU's restrictive lists ”.

The claims made by the EU delegation in Israel on the one hand, and the EU representative in the Palestinian territories on the other, are therefore contradictory. The EU's restrictive list also lists the names of only 15 people worldwide, including Iranian general Qassem Soleimani, who was killed by the United States as early as January.

google translate