10 mei 2020

2020-05-10-17.30: PLO zegt dat het staken van betalingen aan veroordeelde terroristen een oorlogsverklaring is - PLO says cessation of payments to convicted terrorists is declaration of war

Gaza

Nederlands- English

NEDERLANDS:

PLO zegt dat het staken van betalingen aan veroordeelde terroristen een 'oorlogsverklaring' van Israël is. Palestijnse Bevrijdingsorganisatie: Israël schildert gewelddadige 'strijd' af als terrorisme, bevel om te stoppen met het betalen van terroristen is 'oorlogsverklaring'.

Door ArutzSheva7 

De Revolutionaire Raad van Fatah veroordeelde de veiligheidsorders in Judea en Samaria die de banken van de Palestijnse Autoriteit (PA) zouden blootstellen aan boetes en gevangenisstraf als ze doorgaan met het overmaken van PA-gelden naar de bankrekeningen van de veiligheidsgevangenen.

In reactie op het bevel hebben de PA-banken de rekeningen van de terroristen bevroren, maar beloofden ze te heropenen in weerwil van de bevelen die het faciliteren van betalingen aan terroristen verboden.

In een verklaring die in het weekend werd uitgegeven, beweerde de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) dat de Israëlische orders een "schending en een einde van de diplomatieke en economische overeenkomsten" tussen Israël en de PA waren.

De Revolutionaire Raad van de PLO merkte op dat hij deze stap ziet als "een oorlogsverklaring tegen de heiligste kwestie voor het Palestijnse bewustzijn en bestaan".

Hij benadrukte dat de "Palestijnse natie" niet zal toestaan dat het bevel wordt uitgevoerd, noch dat aanvullende besluiten worden uitgevoerd, zoals de annexatie van delen van Judea en Samaria, die volgens de PLO de logica van de "criminele en terroristische zionistische bezetting" uitdrukken.

De verklaring prees ook de belofte van PA-voorzitter Mahmoud Abbas dat als de PA slechts één penny overhoudt, het geld zal worden overgemaakt aan de families van de [terroristische] gevangenen.

Bovendien beweerde de Revolutionaire Raad van de PLO dat Israël de uitbraak van het coronavirus gebruikt om zijn "satanische" plannen "tegen onze heldhaftige gevangenen" uit te voeren, en dat de "Zionistische bezetting" al jaren in de internationale arena werkt om de "Palestijnse strijd" als terreur af te schilderen.

Eerder deze week werd gemeld dat de PA-banken begonnen zijn met het sluiten van de rekeningen van de veiligheidsgevangenen, vanwege de bezorgdheid dat Israël hen zou straffen voor het faciliteren van betalingen aan terroristen. Als reactie daarop stuurden gewapende activisten in het Jenin-gebied een dreigende boodschap naar de banken, waarin ze eisten dat ze niet zouden stoppen met het overmaken van de betalingen naar de bankrekeningen van de veiligheidsgevangenen.    

 

***************************
ENGLISH:

PLO says cessation of payments to convicted terrorists is 'declaration of war' by Israel.Palestine Liberation Organization: Israel paints violent 'struggle' as terrorism, order to cease paying terrorists is 'declaration of war.'

By: ArutzSheva7   

Fatah's Revolutionary Council condemned security orders in Judea and Samaria which would expose Palestinian Authority (PA) banks to fines and imprisonment if they continue transferring PA funds to security prisoners' bank accounts.

In response to the order, PA banks froze the terrorists' accounts, but promised to reopen them in defiance of the orders banning facilitation of payments to terrorists.

In a statement issued over the weekend, the Palestine Liberation Organization (PLO) claimed the Israeli orders were a "violation and an end to diplomatic and economic agreements" between Israel and the PA.

The PLO's Revolutionary Council noted that it sees this step as "a declaration of war against the holiest issue for the Palestinian conscious and existence."

It emphasized that the "Palestinian nation" will not allow the order to be implemented, nor will it allow the implementation of additional decisions such as annexing parts of Judea and Samaria, which the PLO sees as expressing the logic of the "criminal and terrorist Zionist occupation."

The statement also praised PA Chairman Mahmoud Abbas' promise that if the PA is left with only a single penny, the money will be transferred to [terrorist] prisoners' families.

In addition, the PLO's Revolutionary Council claimed that Israel is using the coronavirus outbreak to implement its "satanic" plans "against our heroic prisoners," and that the "Zionist occupation" has been working for years in the international arena in order to paint the "Palestinian struggle" as terror.

Earlier this week it was reported that PA banks began closing the accounts of security prisoners, due to concerns that Israel would punish them for facilitating payments to terrorists. In response, armed activists in the Jenin area sent a threatening message to the banks, demanding that they not cease transferring the payments to the security prisoners' bank accounts.