11 mei 2020

2020-05-11-Smokkel van sperma van Palestijnse terroristen uit Israëlische gevangenissen gaat onverminderd door - Trafficking of Palestinian terrorists from Israeli prisons continues unabated

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Palestijnse Autoriteit en haar leiders zijn trots op hun gevangengenomen terroristen en moordenaars en verspillen nooit een kans om hen te verheerlijken en te prijzen.

Een extra bron van trots voor de PA is het feit dat sommige van deze terroristische gevangenen erin slagen sperma uit de gevangenissen te smokkelen, die vervolgens wordt gebruikt om hun vrouwen in klinieken in de PA te impregneren, zoals blijkt uit Palestinian Media Watch.

Nu juicht de PA een andere terroristische moordenaar toe omdat hij met succes een dochter heeft verwekt met zijn gesmokkeld sperma. Walid Daqqa is een Israëlisch-Arabische terrorist en lid van de terreurorganisatie Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP).

Daqqa maakte deel uit van de ploeg die in augustus 1984 de Israëlische soldaat Moshe Tamam ontvoerde en vermoordde, waarvoor Daqqa een levenslange gevangenisstraf uitzit.

Een verteller op officiële PA TV presenteerde de geboorte van Daqqa’s dochter als zijn ‘wedergeboorte’ en ‘bevrijding’. In het prgramma ‘Giants of Endurance’ dat werd uitgezonden op de Palestijnse nationale omroep PA-TV vertelt een journalist” “Sperma dat uit de Israëlische gevangenis werd gesmokkeld, bevrijdde gevangene Walid Daqqa en sprak zijn wedergeboorte uit“:


Daarnaast heeft de officiële PA TV een verslaggever gestuurd om de vrouw van terrorist Daqqa te feliciteren en te interviewen. Tijdens het interview betreurde de verslaggever het feit dat de gevangengenomen terroristische vader nog niet door zijn pasgeboren dochter in de gevangenis is toegelaten.

De vrouw van de terrorist klaagde verder dat Israël haar, een Israëlische Arabier, heeft belet de baby te registreren onder de naam van de gevangengenomen terroristische vader. In het programma ‘Palestine This Morning’ dat op 18 april 2020 werd uitgezonden op de Palestijnse nationale omroep PA-TV interviewt een journalist de vrouw in kwestie:

Officiële PA TV-verslaggever: “Sana’a, tot op de dag van vandaag heeft Walid zijn dochter niet kunnen aanraken en ook zien Haar face-to-face … toch?

Sana’a Daqqa, echtgenote van terrorist Walid Daqqa: “Niet alleen is er geen bezoek geweest … Ze hebben [ons] laten weten dat ze het bezoek volledig zullen voorkomen, en de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri heeft ook het bevel gegeven om mijn dochter Milad niet te registreren onder de naam van haar vader bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. … We zitten midden in een juridische procedure tegen hen omdat dit illegaal is … De minister van Binnenlandse Zaken gedraagt zich als een grote bullebak …

Verslaggever: “Met haar geboorte is Milad erin geslaagd de kettingen van de gevangenisbewaker te doorbreken en heeft hij haar vrijgelaten Walid vóór zijn vrijlating binnen vijf jaar …

De reactie van de directeur van de PLO-commissie voor gevangenen Abu Bakr op een arts die twijfels uitte over de spermasmokkelprocedures Illustreert dat de terroristische gevangenen heilig zijn voor de PA en dat er geen grenzen zijn aan wat de PA voor hen zal doen.

Abu Bakr beloofde “een boekhouding na te streven en te eisen dat iedereen wordt vervolgd die de gevangenen schaadt en nepnieuws publiceert”. Zijn reactie benadrukt ook het feit dat de PA van harte de smokkel van sperma en het verwekken van baby’s van terroristische gevangenen buiten de gevangenis van harte ondersteunt.

In het officiële dagblad van de Palestijnse Autoriteit Al-Hayat Al-Jadida van 10 april 2020 stond te lezen:

Directeur van de [PLO] Commissie van Gevangenen en Vrijgelaten Gevangenen Zaken Qadri Abu Bakr zei dat de commissie eist dat iedereen die de gevangenen schaadt en nepnieuwsitems en tendentieuze geruchten publiceert, in het licht van wat een arts op haar Facebook-pagina heeft getwijfeld over het fenomeen van sperma dat uit de gevangenissen van de bezetting werd gesmokkeld en vooral omdat de maatregelen die zijn genomen geïmplementeerd in de spermasmokkeloperaties zijn duidelijk en stevig, zowel juridisch als medisch. Abu Bakr zei dat deze verklaringen een klap vormen voor de gevangenen en voor de Palestijnse principes en Zeden, waren bedoeld om verwarring en chaos te creëren in omstandigheden waarin we de meeste behoefte hebben aan eenheid en cohesie, en dienen Alleen de agenda van de Israeli Security Agency die inspanningen doet om dit fenomeen te bestrijden.


Bronnen: Brabosh

♦ naar een artikel van Nan Jacques Zilberdik “Smuggling of terrorist sperm from Israeli prisons continues, sperm “liberates” prisoners, resulting children are terrorists’ ‘rebirth’” van 8 mei 2020 op de site van Palestinian Media Watch (PMW)
♦ naar een artikel van Mordechai Sones “Terrorists father children with smuggled sperm” van 26 oktober 2017 op de site van Arutz Sheva
♦ een artikel op deze blog “Terreurmoeder toont pasgeborene nadat sperma van haar zoon uit Israëlische cel werd gesmokkeld” van 21 juni 2019 en een artikel “Terroristische gevangenen smokkelen sperma uit de gevangenis en maakten aldus 61 baby’s” van 16 oktober 2018
********************************
ENGLISH:

The Palestinian Authority and its leaders are proud of their captured terrorists and murderers and never waste an opportunity to glorify and praise them.

An additional source of pride for the PA is the fact that some of these terrorist prisoners manage to smuggle sperm from prisons, which is then used to impregnate their wives in PA clinics, as shown by Palestinian Media Watch.

Now the PA applauds another terrorist killer for successfully fathering a daughter with his smuggled sperm. Walid Daqqa is an Israeli Arab terrorist and a member of the terrorist organization Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP).

Daqqa was part of the squad that kidnapped and murdered Israeli soldier Moshe Tamam in August 1984, for which Daqqa is serving a life sentence.

A narrator on official PA TV presented the birth of Daqqa's daughter as his "rebirth" and "deliverance." In the "Giants of Endurance" program broadcast on Palestinian national broadcaster PA-TV, a journalist tells "Sperm smuggled out of Israeli prison released prisoner Walid Daqqa and pronounced his rebirth":In addition, the official PA TV has sent a reporter to congratulate and interview terrorist Daqqa's wife. During the interview, the reporter regretted the fact that the captured terrorist father has not yet been admitted to prison by his newborn daughter.

The terrorist's wife further complained that Israel has prevented her, an Israeli Arab, from registering the baby under the name of the imprisoned terrorist father. In the "Palestine This Morning" program broadcast on Palestine national broadcaster PA-TV on April 18, 2020, a journalist interviews the woman in question:

Official PA TV reporter: "Sana'a, to this day Walid has been unable to touch his daughter and see Her face-to-face ... right?"

Sana'a Daqqa, wife of terrorist Walid Daqqa: “Not only has there not been a visit… They have informed [us] that they will completely prevent the visit, and Israeli Interior Minister Aryeh Deri has also ordered not to register my daughter Milad under her father's name with the Ministry of the Interior. … We are in the middle of legal proceedings against them because it is illegal… The Minister of the Interior is acting like a big bully… ”

Reporter: "With her birth, Milad managed to break the prison guard's chains and released her Walid before he was released within five years ..."

The PLO Commissioner for Prisoners Abu Bakr's response to a physician who expressed doubts about sperm smuggling procedures illustrates that the terrorist prisoners are sacred to the PA and that there is no limit to what the PA will do for them.

Abu Bakr pledged to "pursue accounting and demand that anyone who harms prisoners and publish fake news be prosecuted." His response also highlights the fact that the PA wholeheartedly supports the smuggling and birth of babies of terrorist prisoners outside of prison.

The official newspaper of the Palestinian Authority Al-Hayat Al-Jadida of April 10, 2020 read:

    Director of the [PLO] Commission of Prisoners and Released Prisoners Affairs Qadri Abu Bakr said the committee is demanding that anyone who harms prisoners and publish fake news and biased rumors, in light of what a doctor has questioned on her Facebook page about the phenomenon of semen smuggled out of the prisons of the occupation and mainly because the measures taken implemented in the sperm smuggling operations are clear and solid, both legally and medically. Abu Bakr said these statements are a blow to the prisoners and to the Palestinian Principles and Morals, were meant to create confusion and chaos in conditions where we most need unity and cohesion, and only serve the Israeli Security agenda Agency making efforts to combat this phenomenon.

Sources: Brabosh
♦ to an article by Nan Jacques Zilberdik “Smuggling of terrorist sperm from Israeli prisons continues, sperm“ liberates ”prisoners, resulting children are terrorists“ rebirth ”of May 8, 2020 on the Palestinian Media Watch (PMW) site
♦ from an article by Mordechai Sones “Terrorists father children with smuggled sperm” of 26 October 2017 on the Arutz Sheva site
♦ an article on this blog “Terror mother shows newborn after her son's sperm was smuggled out of Israeli cell” of June 21, 2019 and an article “Terrorist prisoners smuggle sperm from prison and thus made 61 babies” of October 16, 2018


google translate