12 mei 2020

2020-05-12-15.40: Aantal antisemitische incidenten in de Verenigde Staten bereikt recordhoogte - Number of anti-Semitic incidents in the United States reaches record high

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Gedurende 2019 heeft het aantal antisemitische incidenten in de Verenigde Staten een recordhoogte bereikt. Dat blijkt uit een rapport van de Anti-Defamation League (ADL), dat een stijging van 12% noteert ten opzichte van 2018.

Door CIDI

Afgelopen jaar hadden Amerikaanse Joden niet minder dan 2107 antisemitische incidenten te verduren. Dit is het hoogste aantal incidenten ooit dat de ADL in een jaar tijd heeft geregistreerd. Het gaat om 61 gevallen van fysiek geweld, 1127 gevallen van intimidatie en 919 gevallen van vandalisme. Op Alaska en Hawaii na, zijn in elke Amerikaanse staat incidenten gemotiveerd door Jodenhaat geregistreerd.

De toename in het aantal antisemitische incidenten heeft “bijgedragen aan een klimaat van bezorgdheid en angst” onder de Joodse gemeenschappen in de Verenigde Staten, aldus ADL-directeur Jonathan Greenblatt. Het hoofd van de Amerikaanse antisemitismewaakhond stelt dat veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden om synagoges en Joodse gemeenschapscentra te beschermen tegen de volgende potentiële aanval. “Het is duidelijk dat we waakzaam moeten blijven werken aan het tegengaan van de dreiging van geweldig antisemitisme en het in alle vormen veroordelen, wat dan ook de bron is en ongeacht de politieke affiliatie en diens bondgenoten”.

In 2019 zijn in de Verenigde Staten vijf doden gevallen als gevolg van antisemitisch geweld. Op 27 april viel een rechtsextremist een synagoge in Poway aan, waarbij een dode is gevallen. Op 10 december kwamen drie personen om bij een aanval door een Afrikaanse Hebreeërs-sekte op een Joodse winkel in New Jersey. Op 28 december werd een Chanoeka-feest in het huis van een rabbijn in Monsey door iemand met een mes aangevallen, met een dode tot gevolg.

Greenblatt stelt dat op dit moment de coronapandemie voer is voor antisemitische samenzweringstheorieën. Eerder waarschuwde het Kantor Center van de universiteit Tel Aviv al voor toenemend antisemitisme als gevolg van het COVID-19 virus. Dit heeft in de Verenigde Staten ook geleid tot een nieuwe dimensie aan gewelddadigheden tegen Joden. Zo waarschuwt de FBI voor oproepen door rechts-extremisten tot het aanvallen van Joden met het virus. Daarnaast zijn videoconferenties van Joodse groepen regelmatig het doelwit van cyberaanvallen.

De toename in het aantal antisemitische incidenten past in een wereldwijde trend, zo concludeerde ook al het Kantor Center. Ook in Nederland is sprake van een stijging: uit de Monitor Antisemitische Incidenten 2019 van CIDI blijkt een explosieve stijging van niet minder dan 35% ten opzichte van 2018 in het aantal geregistreerde antisemitische incidenten in Nederland.***************************
ENGLISH:

During 2019, the number of anti-Semitic incidents in the United States reached a record high. That is according to a report by the Anti-Defamation League (ADL), which shows an increase of 12% compared to 2018.

By CIDI

Last year, American Jews faced no fewer than 2,107 anti-Semitic incidents. This is the highest number of incidents ever recorded by the ADL in a year. It concerns 61 cases of physical violence, 1127 cases of intimidation and 919 cases of vandalism. Except for Alaska and Hawaii, incidents motivated by Jew-hatred have been registered in every US state.

The increase in the number of anti-Semitic incidents has "contributed to a climate of concern and fear" among Jewish communities in the United States, said ADL director Jonathan Greenblatt. The head of the US Anti-Semitism Watchdog states that security measures must be taken to protect synagogues and Jewish community centers from the next potential attack. "It is clear that we must continue to be vigilant about countering the threat of great anti-Semitism and condemning it in all forms, whatever the source and regardless of political affiliation and its allies."

In 2019, five people died in the United States as a result of anti-Semitic violence. On April 27, a right-wing extremist attacked a synagogue in Poway, killing one. On December 10, three people were killed in an attack by an African Hebrew sect on a Jewish store in New Jersey. On December 28, a Hanukkah party at a rabbi's house in Monsey was attacked by someone with a knife, resulting in a death.

Greenblatt argues that at present the corona pandemic feeds anti-Semitic conspiracy theories. Earlier, the Tel Aviv University Kantor Center warned against increasing anti-Semitism due to the COVID-19 virus. This has also brought a new dimension of violence against Jews in the United States. For example, the FBI warns against calls by right-wing extremists to attack Jews with the virus. In addition, video conferences of Jewish groups are regularly the target of cyber attacks.

The increase in the number of anti-Semitic incidents is in line with a global trend, the Kantor Center also concluded. There is also an increase in the Netherlands: CIDI's Monitor Anti-Semitic Incidents 2019 shows an explosive increase of no less than 35% compared to 2018 in the number of registered anti-Semitic incidents in the Netherlands.


google translate