12 mei 2020

2020-05-12-16.00: Palestijnse Autoriteit verwoest eeuwenoud Joods fort - Palestinian Authority destroys ancient Jewish fort

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Palestijnse Autoriteit (PA) maakt gebruik van de coronacrisis om in versneld tempo eeuwenoud Joods cultureel erfgoed verder te verwoesten. Volgens de non-profitorganisatie Regavim heeft de afwezigheid van Israelische inspecteurs ervoor gezorgd dat de PA Tel Aroma, een Joods fort uit het Hasmonese tijdperk, onherstelbaar beschadigd heeft.

Door CIDI

Tel Aroma is één van de acht historische forten die door de Hasmonese dynastie (141-37 voor de gebruikelijke jaartelling) werden gebouwd, om de doorgang tussen de landstreek Samaria en de Jordaanvallei te kunnen bewaken. Tegenwoordig bevinden de overblijfselen van het fort zich nabij het Joodse dorp Itamar en verschillende Arabische stadjes.

Bezet De afgelopen maanden werd de archeologische vindplaats reeds langzaam maar zeker door de Palestijnen bezet. Zo werd er een enorme vlag opgehangen, verlichting geïnstalleerd en verschenen er meerdere Palestijnse tenten rondom Tel Aroma. Dit werd mogelijk doordat de PA het Joodse fort onlangs officieel heeft omgedoopt tot ‘Palestijns erfgoed’.

Deze status geeft de PA naar eigen zeggen het recht om werkzaamheden uit te voeren. Afgelopen zondag werd volgens Regavim duidelijk waar die ‘werkzaamheden’ nog meer uit bestaan: het verwoesten van de overgebleven muren en waterkelders van het fort. Dit zou mogelijk zijn geweest doordat Israelische inspecteurs van de Civiele Administratie op de Westoever afwezig zijn vanwege het coronavirus.

‘Systematische verwoesting’ Volgens Yossi Dagan, hoofd van de regionale raad van Samaria, is er sprake van “systematische verwoesting van Joods cultureel erfgoed in Judea en Samaria” door de Palestijnen. De lokale politicus roept de Israelische regering op om direct actie te ondernemen. “We eisen dat ze onmiddellijk een einde maken aan de nog altijd voortdurende verwoesting van Tel Aroma,” aldus Dagan.

Ook Regavim roept de Israelische regering op om de PA een halt toe te roepen. “Het is onvoorstelbaar dat de Staat Israel, die internationale verdragen heeft getekend voor het beschermen van historische plekken, toestaat dat deze massale vernietiging doorgaat,” aldus de NGO.


**************************
ENGLISH:

 
The Palestinian Authority (PA) is using the corona crisis to further destroy ancient Jewish cultural heritage at an accelerated pace. According to the non-profit organization Regavim, the absence of Israeli inspectors has caused the PA Tel Aroma, a Hasmonese Jewish fortress, to be irreparably damaged.

By CIDI

Tel Aroma is one of the eight historic fortresses built by the Hasmonean dynasty (141-37 BC) to guard the passage between the Samaria region and the Jordan Valley. Today, the remains of the fort are located near the Jewish village of Itamar and several Arab towns.

Occupied In recent months, the archaeological site has been slowly but surely occupied by the Palestinians. A huge flag was put up, lighting was installed and several Palestinian tents appeared around Tel Aroma. This was made possible because the PA recently officially renamed the Jewish fortress "Palestinian Heritage".

This status entitles the PA to carry out work. Last Sunday, according to Regavim, it became clear what those "activities" consist of: destroying the remaining walls and water basements of the fort. This could have been due to the absence of Israeli civilian inspectors from the West Bank because of the corona virus.

"Systematic destruction" According to Yossi Dagan, head of the Samaria Regional Council, there has been "systematic destruction of Jewish cultural heritage in Judea and Samaria" by the Palestinians. The local politician calls on the Israeli government to take immediate action. "We demand that they immediately end the continued destruction of Tel Aroma," said Dagan.

Regavim also calls on the Israeli government to stop the PA. "It is unimaginable that the State of Israel, which has signed international treaties to protect historic sites, would allow this massive destruction to continue," said the NGO.

google Translate