18 mei 2020

2020-05-18-17.30: In de Oekraïense stad Kolomyia eist politie-ambtenaar 'lijst van joden' - Top Ukraine police official demands ‘list of Jews’ in city of Kolomyia

Een kopie van de brief van de Oekraïense politie aan de Joodse gemeenschap in Kolomyia waarin een lijst met namen en adressen van lokale Joden wordt geëist. (Algemeiner/ Screenshot)

Nederlands - English

NEDERLANDS

Verontwaardiging in Oekraïne, vanwege een brief van de hoogste politiefunctionaris die een 'lijst van joden' eist in de westelijke stad Kolomyia.

Door Ben Cohen - WIN
Vertaling: Paula van den Bos - ICNN

Een verzoek van een hoge politieagent in het westen van Oekraïne om een lijst met de namen, adressen en telefoonnummers van leden van de lokale Joodse gemeenschap werd ronduit veroordeeld door Joodse leiders. Het herinnerde hen aan de nazi-bezetting van de voormalige Sovjetrepubliek.

De vraag - van het Ministerie van Strategische Onderzoeken van de Oekraïense nationale politie, die de georganiseerde misdaad bestrijdt - werd op 11 februari ontvangen door Yakov Zalischiker, het hoofd van de joodse gemeenschap in de stad Kolomyia.

Zoals maandag door de lokale nieuwszender Kolomyia Today werd geciteerd, legde Zalischker uit dat hij de brief aanvankelijk als een grap had geïnterpreteerd, aangezien de meeste leden van zijn gemeenschap ouderen waren.

De brief werd uiteindelijk in het weekend ontdekt door Eduard Dolinksy, hoofd van het Oekraïens Joods Comité, die het op zijn Facebook-pagina publiceerde.

Ondertekend door Mykhailo Bank, een hoge politiefunctionaris in de regio Ivano-Frankivsk in Oekraïne, eiste de brief een kopie van de statuten, samen met "een lijst van gemeenschapsleden met adressen en mobiele telefoons" en "een lijst van Joodse studenten in universiteiten van Kolomyia en Ivano-Frankivsk. ”

Bank legde uit dat hij de informatie nodig had omdat zijn afdeling "zich bezighield met de strijd tegen transnationale en etnisch georganiseerde groepen en criminele organisaties".

De gemeenschap liet Bank in een reactie van 25 februari weten dat haar handvest beschikbaar was in het staatsregister en voegde eraan toe dat 'religieuze gemeenschappen gescheiden zijn van de staat' en wees erop dat 'persoonlijke gegevens van leden van de gemeenschap alleen kunnen worden verstrekt in het geval van geregistreerde strafzaken. "

Dolinsky veroordeelde de politiebrief omdat het herinnerde aan de razzia’s tegen Oekraïense joden door de nazi's en lokale collaborateurs na de Duitse militaire invasie van juni 1941.

'Interessant is dat in 1941 de nazi's en de Oekraïense hulppolitie ook een lijst van alle joden eisten', schreef Dolinsky.

Een Oekraïense parlementariër kondigde maandag aan dat hij een onderzoek naar de brief van Bank zou aanvragen. Hij beschuldigde de Oekraïense politie ervan dat de eis zelf een "schending van de wet" was.

De parlementariër, Igor Fris, vertelde het lokale WestNews-bureau dat hij ook had gesproken met Volodymyr Holubosh - het regionale hoofd van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken - die 'namens de leiding en het personeel zijn excuses aanbood aan de hele Joodse gemeenschap voor de situatie'.

Terwijl hij de verontschuldiging van Holubosh aanvaardde, stelde Fris dat de politiebrief gevaarlijk opruiend was geweest.

"Ik ben van mening dat het leiderschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken de acties van zijn ondergeschikten moet evalueren. Die tasten niet alleen de politie-uniformen aan, maar wakkeren ook etnische conflicten aan, terwijl die in het moderne Oekraïne nooit aan de hand zijn geweest", zei hij.

Een andere parlementariër drong aan op het onmiddellijke ontslag van Bank uit het Oekraïense politiekorps.

"Een politieagent die besluit een telling van de joden van Ivano-Frankivsk uit te voeren, moet en zal worden ontslagen", verklaarde Oleksander Dubinsky op zijn Facebook-pagina.

De brief werd ook veroordeeld door de Israëlische ambassadeur in Kiev, Joel Lion.

Joel Lion  

De huidige omvang van de joodse gemeenschap in Kolomyia, gevestigd in het begin van de zestiende eeuw, is minder dan 1.000. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de meeste joden in de stad gedeporteerd naar het concentratiekamp Belzec.

Waar het ultranationalistisch en extreemrechts activisme betreft blijft de regio een punt van zorg. Vorige maand waren lokale joden verontwaardigd toen een 95-jarige veteraan van de "Halychyna" (afdeling van de Waffen SS) werd geëerd in de naburige stad Kalush.

Van Vasyl Nakonechny werd een foto genomen terwijl hij de nazi-groet bracht tijdens de ceremonie op 20 april waar hij de titel van "Ereburger van Kalush" ontving.

 

(Net toen ik de @APUkraine, @MFA_Ukraine & @MVS_UA attent maakte op deze brief kreeg ik telefoontjes van de hoogste ambtenaren van #Ukraine waarin zij deze daad van antisemitisme sterk veroordeelden. We werken er samen aan de politie met betrekking tot antisemitisme beter te onderwijzen.)

 ***************************************
ENGLISH: 


A copy of the letter sent by Ukrainian police to the Jewish community in Kolomyia demanding a list of names and addresses of local Jews. (Algemeiner/ Screenshot)  

Outrage in Ukraine as letter emerges from top police official demanding ‘list of Jews’ in western city of Kolomyia.

By Ben Cohen, 

A demand by a senior police officer in western Ukraine for a list of the names, addresses and phone numbers of local Jewish community members has been roundly condemned by Jewish leaders as reminiscent of the Nazi occupation of the former Soviet republic.

The demand — from the Department of Strategic Investigations of the Ukrainian national police, which combats organized crime — was received by Yakov Zalischiker, the head of the Jewish community in the city of Kolomyia, on Feb. 11.

As quoted on Monday by local news outlet Kolomyia Today, Zalischker explained that he had initially interpreted the letter as a prank, as most of the members of his community were elderly.

The letter was eventually revealed over the weekend by Eduard Dolinksy, head of the Ukrainian Jewish Committee, who published it on his Facebook page.

Signed by Mykhailo Bank, a senior police official in the Ivano-Frankivsk region of Ukraine, the letter demanded a copy of the community’s charter, together with “a list of community members with addresses and mobile phones” and “a list of Jewish students in universities of Kolomyia and Ivano-Frankivsk.”

Bank explained that he required the information because his department was “engaged in the fight against transnational and ethnic organized groups and criminal organizations.”

A response from the community dated Feb. 25 informed Bank that its charter was available in the state registry, adding a reminder that “religious communities are separate from the state” and pointing out that “personal data of community members can be provided only in the case of registered criminal cases.”

Dolinsky condemned the police letter as echoing the roundup of Ukrainian Jews by the Nazis and local collaborators following the German military invasion of June 1941.

“Interestingly, in 1941, the Nazis and the Ukrainian auxiliary police also demanded a list of all Jews,” Dolinsky wrote.

One Ukrainian parliamentarian announced on Monday that he would seek a investigation into Bank’s letter, charging that the Ukrainian police demand was itself a “violation of the law.”

The parliamentarian, Igor Fris, told the local WestNews agency that he had also spoken with Volodymyr Holubosh — the regional head of Ukraine’s Interior Ministry — who “apologized on behalf of the leadership and staff to the entire Jewish community for the situation.”

While acknowledging Holubosh’s apology, Fris asserted that the police letter had been dangerously inflammatory.

“I believe that the leadership of the Ministry of Internal Affairs should evaluate the actions of its subordinates, which not only tarnish police uniforms, but also inflame ethnic conflict where it has never been in modern Ukraine,” he was quoted as saying.

Another parliamentarian urged the immediate dismissal of Bank from the Ukrainian police force.

“A policeman who decides to conduct a census of the Jews of Ivano-Frankivsk must and will be fired,” Oleksander Dubinsky declared on his Facebook page.

The letter was also condemned by the Israeli ambassador in Kiev, Joel Lion.

Joel Lion


Settled by Jews from the early part of the sixteenth century, the present size of the community in Kolomyia is less than 1,000. During World War II, most of the city’s Jews were deported to the Belzec concentration camp.
 
The region continues to be a flashpoint of concern regarding ultranationalist and far-right activism. Just last month, local Jews expressed outrage when a 95-year-old veteran of the “Halychyna” division of the Waffen SS was honored in the neighboring city of Kalush.

Vasyl Nakonechny was pictured giving a Nazi salute as he received the title of “Honorary Citizen of Kalush” at the cerem

Just after I brought this letter to the attention of @APUkraine, @MFA_Ukraine & @MVS_UA . I received phone calls from the highest officials of #Ukraine strongly condamning this act of #Antisemitism. We will work together to better educate Police about Antisemitism.