08 juni 2020

2020-06-08-12.30: Voormalig secretaris-generaal terreurgroep Islamitische Jihad overleden - Former Secretary-General of the Islamic Jihad terror group passed away

Parade van Islamitische Jihad in Gaza ter nagedachtenis aan Ramadan Shalah
Islamic Jihad parade in Gaza in memory of Ramadan Shalah

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Zaterdag is Ramadan Shalah, voormalig secretaris-generaal van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad, overleden. Het lichaam van de terroristenleider is in Damascus begraven, naast de oprichter van de door Iran gesteunde terreurgroep.

Door: CIDI

Ramadan Shalah lag al drie jaar in een coma na een hartoperatie. In 2018 nam Ziad al-Nakhala het leiderschap van Islamitische Jihad daarom op zich. Hij leidt sindsdien de terroristische groep vanuit Syrië. Shalah werd secretaris-generaal van de jihadistische beweging nadat oprichter Fathi Shiqaqi  in 1995 in Malta werd doodgeschoten – vermoedelijk door de Israëlische geheime dienst Mossad. Ramadan Shalah stond op de Most wanted terrorists lijst van de Amerikaanse FBI, met een prijs van vijf miljoen dollar voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden.

Verschillende door Iran gesteunde terreurgroepen delen hun condoleances naar aanleiding van de dood van de voormalige secretaris-generaal van Islamitische Jihad. De aan Fatah gelieerde Al-Aqsa Martelarenbrigade, het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), de Volksverzetscomités, de Moejahedienbrigades – allen hebben statements gepubliceerd waarin ze hun rouw betuigen.

De politieke tak van terreurbeweging Hamas heeft ook een condoleancebericht gepubliceerd. Opvallend is echter de stilte bij de gewapende tak van Hamas. In tegenstelling tot de gewapende afdelingen van andere Palestijnse groepen, heeft de Izz al-Din al-Qassam-brigades tot dusverre geen statement uitgegeven over de dood van de voormalige secretaris-generaal van Islamitische Jihad.

Als trekpop van Iran heeft Islamitische Jihad zich de afgelopen jaren ontpopt tot de agressievere tweelingbroer van Hamas. Waar laatstgenoemde als besturende factie van de Gazastrook soms nog kiest voor staakt-het-vuren, heeft Islamitische Jihad maling aan wapenstilstanden en verbreekt het deze regelmatig met scherpschutter- en raketaanvallen op Israël vanuit Gaza.

Ramadan Shalah is in het het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk in de Syrische hoofdstad Damascus begraven naast Shiqaqi. De huidige secretaris-generaal Ziad al-Nakhala was bij de begrafenis aanwezig omringd door bodyguards. “We beloven de route van het verzet te blijven volgen totdat we samen met onze bondgenoten in Syrië en Iran en Hezbollah Palestina bevrijden”, aldus de Islamitische Jihad-leider.

Geruchten over begrafenis in Gaza

Er gingen echter geruchten de ronde dat Shalah in de Gazastrook begraven zou worden, waar hij in 1958 was geboren. Naar verluidt zou Islamitische Jihad Egypte hebben verzocht om het lichaam van de terreurleider door te laten. Het verhaal werd versterkt door berichtgeving dat Hamas-leider Ismail Haniyeh goedkeuring van de Egyptische autoriteiten zou hebben gekregen om het stoffelijk overschot van de voormalige secretaris-generaal naar de Gazastrook over te brengen.

De geruchten leidde tot een boze reactie van Israëlisch Knessetlid Naftali Bennett, die nu in de oppositie zit.  “Waarom hebben jullie de verplaatsing van het lichaam van Palestijnse Islamitische Jihad-leider Ramadan Shalah naar de Gazastrook goedgekeurd?” zo schreef de voormalige minister van Defensie op Twitter richting de Israëlische regering. “Waarom dit niet voorwaardelijk maken aan de teruggave van de omgekomen militairen Hadar Goldin en Oron Shaul? Waarom onze vijanden een gratis presentje geven?”

Hamas houdt sinds 2014 de lichamen van de omgekomen Hadar Goldin en Oron Shaul vast, en houdt naar verluidt Avera Mengistu en Hisham al-Sayed gevangen, die in respectievelijk 2014 en 2015 vanuit Israël de grens met Gaza zijn overgestoken. Sindsdien is geen enkel teken van leven meer vernomen van Mengistu of Al-Sayed.


**************************
ENGLISH:

Ramadan Shalah, former secretary general of the Palestinian terror group Islamic Jihad, died on Saturday. The terrorist leader's body is buried in Damascus, alongside the founder of the Iranian-backed terror group.

By: CIDI

Ramadan Shalah had been in a coma for three years after heart surgery. Therefore, in 2018, Ziad al-Nakhala assumed the leadership of Islamic Jihad. He has since led the terrorist group from Syria. Shalah became secretary general of the jihadist movement after founder Fathi Shiqaqi was shot dead in Malta in 1995 - presumably by Israeli intelligence agency Mossad. Ramadan Shalah was on the United States' FBI's Most Wanted Terrorists List, with a $ 5 million prize for information that would lead to his arrest.

Several Iranian-backed terror groups share their condolences following the death of the former Secretary General of Islamic Jihad. The Fatah-affiliated Al-Aqsa Martyrs' Brigade, the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), the Popular Resistance Committees, the Mujahedien Brigades - all have published statements expressing their mourning.

The political branch of the Hamas terrorist movement has also published a condolence message. What is striking, however, is the silence at the armed branch of Hamas. Unlike the armed branches of other Palestinian groups, the Izz al-Din al-Qassam brigades have so far made no statement regarding the death of the former Secretary General of Islamic Jihad.

Islamic jihad has become the most aggressive twin brother of Hamas in recent years as a pull man of Iran. Where the latter, as the governing faction of the Gaza Strip, still sometimes opts for a ceasefire, Islamic Jihad grinds on armistices and regularly breaks them with sniper and missile attacks on Israel from Gaza.

Ramadan Shalah is buried next to Shiqaqi in the Palestinian refugee camp Yarmouk in the Syrian capital Damascus. Current Secretary General Ziad al-Nakhala attended the funeral surrounded by bodyguards. "We pledge to continue the route of the resistance until we liberate Palestine with our allies in Syria and Iran and Hezbollah," said the Islamic Jihad leader.
Rumors of burial in Gaza

However, there were rumors that Shalah would be buried in the Gaza Strip, where he was born in 1958. Reportedly, Islamic Jihad is said to have asked Egypt to let the body of the terror leader pass through. The story was reinforced by reports that Hamas leader Ismail Haniyeh had obtained approval from the Egyptian authorities to transfer the remains of the former Secretary General to the Gaza Strip.

The rumors sparked an angry response from Israeli Knesset member Naftali Bennett, who is now in opposition. "Why have you approved the transfer of the body of Palestinian Islamic Jihad leader Ramadan Shalah to the Gaza Strip?" the former Defense Minister wrote on Twitter to the Israeli government. "Why not make this conditional on the return of the killed soldiers Hadar Goldin and Oron Shaul? Why give our enemies a free present? "

Hamas has been holding the bodies of the killed Hadar Goldin and Oron Shaul since 2014, and reportedly detains Avera Mengistu and Hisham al-Sayed, who crossed the border into Gaza from Israel in 2014 and 2015 respectively. Since then, no sign of life has been heard from Mengistu or Al-Sayed.

google translate