17 juni 2020

2020-06-17: Israëlisch parlement neemt aanpassing aan ‘Noorse’ wet aan - Israeli parliament adopts amendment to "Norwegian" law

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Maandag heeft de Knesset een wet aangenomen die het mogelijk maakt voor meer ministers om hun Knessetzetel af te staan. De zogenaamde uitgebreide ‘Noorse’ wet is met 66 voorstemmen goedgekeurd door het Israëlische parlement.

Bron: CIDI

Tot nu toe waren ministers in Israël tevens lid van de Knesset, het Israëlische parlement. De ‘Noorse wet’ maakt het voor ministers mogelijk om hun zetel in de Knesset los te laten, die dan ingenomen zal worden door een ander lid van hun partij. Als een minister echter aftreedt, krijgt hij de Knessetzetel automatisch weer in handen. Naar verwachting zullen ten minste 12 ministers van de huidige Israëlische regering gebruik maken van deze nieuwe wet om hun zetel in het Israëlische parlement af te staan.  

De wet staat bekend als uitbreiding van de ‘Noorse’ wet, daar het is gebaseerd op wetgeving Noorwegen. In het Scandinavische land wordt vereist dat elk parlementslid dat een ministersfunctie aanneemt, zijn zetel afstaat aan een andere kandidaat op de kieslijst van zijn partij. In 2015 werd al een eerste versie van de Noorse wet door de Knesset aangenomen, maar met de nieuwe aanpassing is het voor meer ministers van verschillende coalitiepartners mogelijk geworden hun Knessetzetel af te staan.

De wet is vooral van belang voor de partij Blauw-Wit. Van de 15 Knessetleden van de partij van Benny Gantz, dienen er momenteel slechts drie tevens niet als minister of onderminister. Met het uitbreiden van de nieuwe Noorse wet zullen vijf ministers van Blauw-Wit hun Knessetzetel af kunnen staan.

De Noorse wet kan op kritiek van de oppositie rekenen. Naar schatting zal het uitvoeren van de wet met de huidige regering 20 miljoen sjekel (5,1 miljoen euro) per jaar kosten, met name doordat naast de ministers ook nieuwe Knessetleden betaald zullen moeten worden. “De vijfde Netanyahu-regering breekt alle records wat betreft ver van de samenleving staan en gebrek aan transparantie”, aldus oppositieleider Yair Lapid. In plaats van werkloosheidsuitkeringen voor ZZP’ers en steun voor werklozen, verspillen ze overheidsgeld aan het veiligstellen van eigen banen”.

Volgens de oppositie is de behoefte voor de Noorse wet door de coalitie zelf gecreëerd. De regering onder leiding van Netanyahu en Gantz kent niet minder dan 34 ministeriële functies, die allemaal door Knessetleden vervuld worden. De komende tijd zal hierin nog enige verschuiving plaatsvinden, daar een aantal ministers binnenkort ambassadeursfuncties aan zullen nemen.

Naar verluidt zou Likoed-leider Benjamin Netanyahu niet onvoorwaardelijk met de Noorse wet hebben ingestemd. De premier zou in ruil voor steun voor het wetsvoorstel een wijziging aan het coalitieakkoord hebben bewerkstelligd.

Volgens de overeenkomst zal Gantz na 18 maanden premierschap van Netanyahu het stokje overnemen als minister-president. Mocht het kabinet voor die tijd tussen november 2020 en november 2021 vallen, wordt de Blauw-Witleider automatisch aangewezen als demissionair premier. Naar verluidt zou op verzoek van Netanyahu dit akkoord aangepast zijn: als de regering valt als gevolg van een interventie door het Hooggerechtshof op welk moment dan ook, wordt de Likoed-leider aangewezen als demissionair premier.

Netanyahu wordt verdacht in een aantal corruptiezaken. De Likoed-leider zou vrezen dat tijdens de periode dat Gantz premier is – en hijzelf plaatsvervangend premier – het hooggerechtshof hem zal verbieden aan te blijven als plaatsvervanger. 

De Noorse wet is maandag met 66 voorstemmen en 43 tegenstemmen door de Knesset aangenomen. Opvallend genoeg was Netanyahu niet aanwezig bij de stemming, volgens sommige media tot ergernis van Gantz. Hoe dan ook wist de wet een meerderheid te halen in het Israëlische parlement.


*******************************
ENGLISH:

On Monday, the Knesset passed a law that allows more ministers to relinquish their Knesset seat. The so-called comprehensive "Norwegian" law has been approved by the Israeli parliament with 66 votes in favor.

Until now, ministers in Israel have also been members of the Knesset, the Israeli parliament. The "Norwegian law" allows ministers to relinquish their seat in the Knesset, which will then be taken by another member of their party. However, if a minister resigns, he will automatically regain control of the Knesset seat. At least 12 ministers of the current Israeli government are expected to use this new law to relinquish their seats in the Israeli parliament.

The law is known as an extension of the "Norwegian" law, as it is based on Norwegian law. In the Scandinavian country, every Member of Parliament who takes on a ministerial position is required to give up his seat to another candidate on his party's electoral list. In 2015, a first version of the Norwegian law was already adopted by the Knesset, but with the new adjustment it has been possible for more ministers from different coalition partners to relinquish their Knesset seat.

The law is of particular importance to the Blauw-Wit party. Of the 15 Knesset members of Benny Gantz's party, only three currently do not serve as minister or deputy minister. With the extension of the new Norwegian law, five ministers of Blauw-Wit will be able to relinquish their Knesset seat.

Norwegian law can count on criticism from the opposition. It is estimated that the implementation of the law with the current government will cost 20 million shekels (5.1 million euros) per year, notably because new Knesset members will have to be paid in addition to ministers. "The fifth Netanyahu government is breaking all records of being far from society and lack of transparency," said opposition leader Yair Lapid. Instead of unemployment benefits for self-employed people and support for the unemployed, they waste public money securing their own jobs. ”

According to the opposition, the need for Norwegian law was created by the coalition itself. The government led by Netanyahu and Gantz has no fewer than 34 ministerial functions, all of which are fulfilled by Knesset members. There will be some shift in this area in the near future, as a number of ministers will soon take up ambassador positions.

Reportedly, Likud leader Benjamin Netanyahu would not have unconditionally agreed to Norwegian law. The prime minister would have changed the coalition agreement in exchange for support for the bill.

Under the agreement, after 18 months of Netanyahu's premiership, Gantz will take over as Prime Minister. Should the cabinet fall between November 2020 and November 2021 before then, the Blue-White Leader will automatically be appointed as outgoing Prime Minister. Reportedly, at Netanyahu's request, this deal would have been modified: if the government falls due to intervention by the Supreme Court at any time, the Likud leader will be designated as the outgoing prime minister.

Netanyahu is suspected in a number of corruption cases. The Likud leader would fear that while Gantz is prime minister - and he himself is deputy prime minister - the Supreme Court will forbid him to remain as deputy.

Norwegian law was passed by the Knesset on Monday with 66 votes in favor and 43 against. Remarkably, Netanyahu was not present for the vote, according to some media, much to Gantz's annoyance. In any case, the law managed to get a majority in the Israeli parliament.


Google Translate