22 juni 2020

2020-06-22: WHO-programma van Seksuele opvoeding voor kinderen onder de leeftijd van vier jaar - WHO Program of Sex Ed For Kids Under the Age of Four


WHO-programma van Seksuele opvoeding voor kinderen onder de leeftijd van vier jaar: Homoseksualiteit, Pornografie en Masturbatie met anderen.

Door:  Adam Eliyahu Berkowitz - Breaking Israel News

"Ah, zij die het kwade goed en goed kwaad noemen, die de duisternis als licht en licht als duisternis presenteren, die bitter als zoet en zoet als bitter presenteren!" Jesaja 5:20 (De Israëlische Bijbel™)

Het curriculum dat door de gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties wordt voorgesteld, bevordert afwijkende seksualiteit voor kinderen en beweert dat hun richtlijnen die van de ouders vervangen. Dit heeft een huiveringwekkende invloed op de geschiedenis van verkrachting en pedofilie binnen de organisatie.

Omdat van de organisatie de huidige COVID-19 pandemie verkeerd behandelt, schrapte president Trump de financiering door de VS van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Veel mensen bekritiseerden de beslissing, maar een nadere beschouwing laat zien dat de WHO niet alleen incompetent is in het uitvoeren van de functie waarvoor ze is opgericht, maar dat ze ook nevenagenda's heeft die inderdaad schokkend zijn. Een dergelijk programma dat meer dan tien jaar geleden begon is gericht op het indoctrineren van kinderen onder de vier jaar in het "genot en plezier van masturbatie" en dat zelfs voor kinderen, seksualiteit een "normaal onderdeel van ieders leven" is.

Het WHO Samenwerkingscentrum voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid, opgericht in 2003 in het Duitse Federale Centrum voor Gezondheidsopvoeding (BZgA), richtte zich op het vaststellen van normen voor seksuele voorlichting, het bieden van begeleiding bij de implementatie en het ondersteunen van de implementatie van trainingsprogramma's voor opvoeders.   Het programma is in verschillende talen vertaald en internationaal gebruikt.  Het programma is geproduceerd in een kaderdocument voor de ontwikkeling van seksuele voorlichting. Het is in ten minste 14 landen gebruikt voor het ontwikkelen of aanpassen van curricula voor seksuele voorlichting en/of voor belangenbehartiging bij besluitvormers.

Het WHO-curriculum stelt voor dat kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar informatie krijgen "over vriendschap en liefde voor mensen van hetzelfde geslacht" en "relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht", en worden begeleid om "een open, niet-oordelende houding" te ontwikkelen.

Volgens dit programma worden kinderen onder de vier jaar geïntroduceerd in masturbatie, inclusief "doktertje spelen" (d.w.z. seksuele activiteit met een andere persoon van onbepaalde leeftijd). Kinderen van 4-6 jaar maken kennis met "relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht" (d.w.z. homoseksualiteit). 

De WHO verwijdert ook het gezag van de ouders in dergelijke zaken en stelt haar normen vast die deze vervangen.   

"Zoals gezegd," leest het document, "ouders, andere familieleden en andere informele bronnen zijn belangrijk om te leren over menselijke relaties en seksualiteit, vooral voor jongere leeftijdsgroepen.

"In de moderne samenleving is dit echter vaak onvoldoende, omdat deze informele bronnen zelf vaak niet over de nodige kennis beschikken, vooral wanneer complexe en technische informatie nodig is (zoals die over anticonceptie- of overdrachtsmethoden van soa's)".

 In 2018 beweerde Andrew MacLeod, het voormalige hoofd van de operaties van het VN-noodcoördinatiecentrum, dat in het laatste decennium naar schatting 60.000 gevallen van seksuele uitbuiting waren gepleegd door 3.300 pedofielen die in de organisatie werkten.

"Kinderverkrachtingsmisdaden worden onbewust voor een deel gefinancierd door Britse belastingbetalers", zei hij in een interview met de Britse tabloid The Sun. Tegelijkertijd gaf de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, toe dat de VN "jarenlang heeft geworsteld met de kwestie van seksuele uitbuiting en misbruik", zoals gerapporteerd door de Britse krant The Times. Begin 2017 gaf de secretaris-generaal van de Verenigde Naties toe dat er alleen al in 2016 145 incidenten waren met 311 slachtoffers, voornamelijk bij vredesoperaties.

In één geval dat verontrustend relevant is voor het onderwijsprogramma van de WHO, werd de Canadese humanitaire werker Peter Dalglish, die de liefdadigheidsinstelling Street Kids International hielp oprichten, door de politie in Nepal opgepakt omdat hij naar verluidt betrokken was bij pedofiele activiteiten in het district Kavre, ongeveer 50 kilometer ten noorden van de hoofdstad, Kathmandu.

"Onder het mom van maatschappelijk werker, die beweerde dat hij arme kinderen opvoedde en de nodige steun verleende, had hij deze kinderen seksueel uitgebuit. We hebben een degelijk netwerk ontwikkeld om pedofielen die Nepal binnenkomen op te sporen en te arresteren. We hadden de afgelopen twee weken de activiteiten van Dalglish gevolgd nadat we waren getipt over zijn activiteiten", aldus Pushkar Karki, hoofd van de CIB en adjunct-inspecteur-generaal van de politie, volgens de Kathmandu Post.

Voorafgaand aan zijn verblijf in Nepal, had hij voor een aantal agentschappen van de Verenigde Naties gewerkt en was hij de vertegenwoordiger van het land van de V.N.-Habitat voor Afghanistan.

Hij maakte ook deel uit van de Missie van de V.N. voor de Noodhulp van Ebola in Liberia tot januari 2016 en is een adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie geweest om de verspreiding van de ziekte te helpen aanpakken


*****************************
ENGLISH:


Byr:  Adam Eliyahu Berkowitz - Breaking Israel News

“Ah, Those who call evil good And good evil; Who present darkness as light And light as darkness; Who present bitter as sweet And sweet as bitter!” Isaiah 5:20 (The Israel Bible™)

The curriculum suggested by the United Nations health organization promotes aberrant sexuality for children, claiming their guidelines supersede those of the parents. This takes on chilling implications when considering the history of rape and pedophilia within the organization.

In the wake of the organization mishandling the ongoing COVID-19 pandemic, President Trump removed US funding from the World Health Organization (WHO). Many people criticized the decision but a closer look shows that not only is the WHO incompetent at performing the function for which it was created but it has side agendas that are shocking indeed. One such program that began more than ten years ago is focused on indoctrinating children under the age of four in the “enjoyment and pleasure of masturbation” and that even for children, sexuality is a “normal part of everyone’s life.”

The WHO Collaborating Centre for Sexual and Reproductive Health, established in 2003 at the German Federal Centre for Health Education (BZgA) focused on establishing standards for sexuality education, providing guidance for implementation and support the implementation of training programs for educators.   The program has been translated into several languages and used internationally.  The program was produced in a framework document for the development of sexuality education. It has been used in at least 14 countries to develop or adapt curricula for sexuality education and/or for advocacy towards decision-makers.

The WHO curriculum suggests that children ages four to six, the  be given information “about friendship and love towards people of the same sex” and “same-sex relationships,” and be guided to develop “an open, non-judgmental attitude.”

As per this program, children under the age of four are introduced to masturbation including “playing doctor” (i.e. sexual activity with another person of unspecified age). Children from 4-6 are introduced to “same-sex relationships” (i.e. homosexuality). 

The WHO also removes the authority of the parents in such matters, establishing its standards as superseding those. 

 “As argued,” reads the document, “parents, other family members, and other informal sources are important for learning about human relationships and sexuality, especially for younger age groups.

“However, in modern society, this is often insufficient, because these informal sources themselves often lack the necessary knowledge, particularly when complex and technical information is needed (such as that pertaining to contraception or transmission modes of STI).”

 In 2018, Andrew MacLeod, the former chief of operations at the UN’s Emergency Co-ordination Center claimed that an estimated 60,000 cases of sexual exploitation had been committed over the last decade by 3,300 pedophiles working in the organization.

“Child rape crimes are being inadvertently funded, in part, by United Kingdom tax-payers,” he said in an interview with British tabloid The Sun. At the same time,  UN Secretary-General António Guterres admitted that the UN had “wrestled for many years with the issue of sexual exploitation and abuse,” as reported by the British newspaper The Times. In early 2017 the United Nations Secretary-General admitted to 145 incidents involving 311 victims in 2016 alone, mainly in peace operations.

In one case that is disturbingly relevant to the WHO education program, Canadian humanitarian worker Peter Dalglish, who helped found the charity Street Kids International, was taken in by police in Nepal over claims he was involved in pedophile activities in Kavre district, around 50 kilometers north of the capital, Kathmandu.

“Under the guise of community worker, claiming to educate poor kids and provide necessary support, he had been sexually exploiting these children. We have developed a sound network to track down and arrest pedophiles entering Nepal. We had been following Dalglish’s activities for the last two weeks after we were tipped about his activities,” CIB chief and Deputy Inspector General of Police, Pushkar Karki said, according to the Kathmandu Post.

Prior to his stint in Nepal, he had worked for a number of United Nations agencies and was the U.N.-Habitat country representative for Afghanistan.

He was also part of the U.N. Mission for Ebola Emergency Response in Liberia until January 2016 and has been an advisor to the World Health Organization to help tackle the spread of the disease.