23 juni 2020

2020-06-23: Arabieren die bij Israel willen, worden gevangen en gemarteld - Arabs who want to join Israel are captured and tortured

Palestijnen steken hun handen uit met hun registratienummers bij een rekruteringscentrum van Hamas in Gaza Foto door Wissam Nassar/FLASH90

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Arabieren die de hoop uitdrukken om onder de Israëlische regels te leven, worden gevangen genomen en gemarteld door de PA.Een Israëlische correspondent meldde dat Palestijnen die hij vorige week interviewde en die verklaarden dat ze de voorkeur gaven aan het Israëlische bewind in Judea en Samaria, werden gearresteerd door de politie van de Palestijnse Autoriteit en naar "martelcentra" werden gebracht.

Door Adam Eliyahu Berkowitz

Vorige week interviewde reporter Tzvi Yehezkeli een aantal Israëlische Arabieren voor een programma getiteld "De Arabische man op straat". Sommige van de geïnterviewde Arabieren zeiden dat ze liever onder Israël zouden leven dan onder de Palestijnse Autoriteit, terwijl anderen kritiek hadden op het Palestijnse leiderschap.

Kanaal 13 Arabische zaken rapporteerde over de afschuwelijke ontwikkelingen.

Iedereen die geïnterviewd werd voor mijn artikel - inclusief één persoon die geen enkel woord tegen de Palestijnse Autoriteit zei - ze namen ze allemaal mee," zei Yehezkeli. Anderen die niet gearresteerd lijken te zijn, waren degenen die hun gezicht hebben laten vervagen.

"Ik heb het over vijf of zes mensen. Iedereen die voor het verhaal werd geïnterviewd - ik krijg zoveel telefoontjes van familieleden van degenen die voor het verhaal werden geïnterviewd - zowel degenen die openlijk spraken maar niets zeiden tegen de PA als degenen wier gezichten wazig waren. De PA arresteerde ze allemaal," zei Yehezkeli in een interview op de FM-radio 103 van Tel Aviv.

Het waren ongeveer vijf of zes mensen die allen zij zeiden zij een Israëlische identiteitskaart verkiezen omdat de PA hen in hun greep houdt en hun geld steelt," zei Yehezkeli in een gesprek met mede-journalist Avi Issacharoff, die allebei vloeiend Arabisch spreken.

"Op dit moment zitten ze in de martelcentra van de PA, en dit is gewoonweg afschuwelijk," zei Yehezkeli.

Er moet worden opgemerkt dat er geen verkiezingen zijn in de Palestijnse Autoriteit en dat de president van de PA momenteel het zestiende jaar van een termijn van vier jaar uitzit. De vrijheid van meningsuiting wordt ernstig beknot in de door de PA gecontroleerde gebieden. Op het verkopen van land aan Joden staat de doodstraf en de Palestijnse wet die de Palestijnen verbiedt om hun eigendommen aan Israëli's te verkopen, wordt streng gehandhaafd.

Yehezkeli heeft een krachtig insidersperspectief op de Arabische cultuur. Hij bezocht de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, studeerde media en geschiedenis in het Midden-Oosten, en studeerde Arabisch, en werd vloeiend in de taal. In 1997 verhuisde hij naar Hebron, en vervolgens naar Jenin, om een beter begrip te krijgen van de Arabische cultuur en taal. Gedurende een paar maanden in 2016 en 2017 ging Yehezkeli undercover in Europa en de Verenigde Staten onder verschillende Arabische aliassen om de aanwezigheid van de Moslimbroederschap daar te onderzoeken. Yehezkeli wordt beschouwd als een van de belangrijkste arabisten van Israël.            
 

 **************************
ENGLISH:

Palestinians extend their hands with their registration numbers at a Hamas recruitment centre in Gaza Photo by Wissam Nassar/FLASH90

Arabs Expressing Hope to Live Under Israeli Rule get Jailed, Tortured by PA

An Israeli correspondent reported that Palestinians he interviewed last week who stated they preferred Israeli rule in Judea and Samaria were arrested by Palestinian Authority Police and taken to “torture centers.

By Adam Eliyahu Berkowitz

Last week, reporter Tzvi Yehezkeli interviewed a number of Israeli Arabs for a program titled the “Arab man on the street”. Some of the Arabs interviewed said they would prefer to live under Israel than under the Palestinian Authority while others were critical of the Palestinian leadership.

Channel 13 Arab affairs reported on the horrible developments.

Everyone who was interviewed for my article – including one person who didn’t say a single word against the Palestinian Authority – they took them all,” Yehezkeli said.. Others who it seems have not been arrested were those who had their faces blurred.

“I’m talking about five or six people. All of those who were interviewed for the story – I’m getting so many phone calls from family members of those who were interviewed for the story – both those who spoke openly but said nothing against the PA and those whose faces were blurred. The PA arrested all of them,” Yehezkeli said in an interview on Tel Aviv’s FM radio 103.

“It was about five or six people who all they said was they prefer an Israeli identity card because the PA is crushing them and stealing their money,” Yehezkeli said in an interview with fellow journalist Avi Issacharoff, both of whom are fluent Arabic speakers.

“Right now they are in PA torture centers, and this is simply horrific,” Yehezkeli said.

It should be noted that there are no elections in the Palestinian Authority and PA President is currently serving the 16th year of a four year term. Freedom of expression is seriously curtailed in PA-controlled areas. Selling land to Jews is a capital offense and Palestinian law that forbids Palestinians selling their property to Israelis is vigorously enforced.

Yehezkeli has a powerful insider’s perspective on Arab culture. He attended the Hebrew University in Jerusalem, majoring in Media and Middle East History, and studying Arabic, becoming fluent in the language. In 1997, he moved to Hebron, and then to Jenin, to achieve a better grasp of the Arab culture and language.For a few months during 2016 and 2017, Yehezkeli went undercover in Europe and the United States under a variety of Arab aliases to investigate the Muslim Brotherhood’s presence there. Yehezkeli is regarded as one of Israel’s leading Arabists.