23 juni 2020

2020-06-23: Oproep tot dag van berouw en inkeer, 26 september 2020 - Call for repentance and repentance, September 26, 2020

Nederlands -English

NEDERLANDS:

De Amerikaanse voorganger Jonathan Cahn heeft recent een oproep doen uitgaan tot wereldwijde verootmoediging en terugkeer naar God. De dag is gepland op zaterdag 26 september 2020. – lees meer

Bron: Pillaroffire.nl

“We staan op een cruciaal moment in de wereldgeschiedenis. Een tweesprong die permanent de koers van de wereld ten goede of ten kwade kan bepalen, naar rampspoed of verlossing. We zien nu wat de Bijbel voorspelt. De grote afval, de grote afvalligheid, het wegkeren van God. God buiten alles plaatsen. Het promoten van seksuele immoraliteit. Het doden van miljoenen ongeboren baby’s. Een opkomende cultuur van duisternis en goddeloosheid. We zien naties die God kenden, maar zich nu tegen Hem en Zijn wegen keren. – We weten dat er een afval komt, maar de Bijbel voorzegt ook dat God Zijn Geest zal uitstorten op alle vlees. Opwekking is mogelijk. Maar opwekking kan alleen maar komen door verootmoediging. – God zegt: “Als Mijn volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend Mijn aanwezigheid zoekt, en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven, Ik zal hun gebeden verhoren en hun land genezen.” (2 Kronieken 7:14)Video van Jonathan Cahn (5 minuten).

De oproep is om in hoofdsteden van landen een nationale bijeenkomst te organiseren, met zoveel mogelijk christelijke leiders, gelovigen en kerkelijke vertegenwoordigers. Ook in zoveel mogelijke andere steden. In kerken, in huizen, door het hele land. Een dag van omkeer die een begin kan zijn van een beweging van berouw en bekering, van gebed, eerst voor Gods volk, en dan voor onze eigen natie. Om terug te keren naar God in gebed, gerechtigheid, heiligheid, in de verspreiding van het Evangelie door de Heilige Geest en om voorbede te doen voor ons eigen land.”

Deze “Dag van omkeer” is gepland op zaterdag 26 september 2020.

Van 18 t/m 28 september staan de Bijbelse tien dagen van berouw op de kalender (de 18e is de Dag van Bazuingeschal, ook wel Rosh HaShanah genoemd). De oproep is ook om die dagen apart te houden voor intensief gebed en vasten (op 29 september is Jom Kipoer, de Grote Verzoendag.)

Als Pillar of Fire willen ook wij aan deze oproep gehoor geven. De exacte invulling daarvan maken wij nog nader bekend. Op dit moment hebben in elk geval ook stichting Op de Bres en de organisatie Blaas de Bazuin aangegeven mee te doen.

Meer info: www.thereturnwebsite.org

Jonathan Cahn (geb. 1959) is voorganger van Beth Israel Worshipcenter in Wayne, New Jersey (VS). Ook is hij auteur van diverse boeken, m.n. “The Harbinger”, “the Mystery of the Shemitah”, “The Book of Mysteries”, en “The Paradigm”.

Meer info:www.thereturnwebsite.org


************************
ENGLISH:

American pastor Jonathan Cahn has recently called for global humiliation and a return to God. The day is scheduled for Saturday, September 26, 2020. - read more -

Source: Pillaroffire.nl

“We are at a crucial moment in world history. A crossroad that can permanently determine the course of the world for better or for worse, towards disaster or redemption. We now see what the Bible predicts. The great apostasy, the great apostasy, the turning away from God. Placing God out of everything. Promoting sexual immorality. Killing millions of unborn babies. An emerging culture of darkness and wickedness. We see nations that knew God, but are now turning against Him and His ways. - We know that there will be a apostasy, but the Bible also predicts that God will pour out His Spirit on all flesh. Revival is possible. But revival can only come through humility. - God says, "If My people that belong to Me bow their heads, praying for My presence, and returning from their ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, I will answer their prayers and heal their land . ” (2 Chronicles 7:14)The video of Jonathan Cahn (5 minutes).

The call is to organize a national meeting in capitals of countries, with as many Christian leaders, believers and church representatives as possible. Also in as many other cities as possible. In churches, in houses, all over the country. A day of reversal that can begin a movement of repentance and conversion, of prayer, first for God's people, and then for our own nation. To return to God in prayer, righteousness, holiness, in the spread of the Gospel through the Holy Spirit, and to intercede for our own country. "

This “Day of Reversal” is scheduled for Saturday, September 26, 2020.

From September 18-28, the Biblical Ten Days of Repentance are on the calendar (the 18th is the Day of Trump Call, also called Rosh HaShanah). The call is also to keep those days separate for intensive prayer and fasting (on September 29, Yom Kippur is the Day of Atonement.)

As Pillar of Fire, we also want to respond to this call. We will announce the exact details of this further. At the moment, the Op de Bres foundation and the Blaas de Bazuin organization have also indicated that they are participating.

Jonathan Cahn (b. 1959) is pastor of Beth Israel Worship Center in Wayne, New Jersey (USA). He is also the author of several books, namely "The Harbinger", "The Mystery of the Shemitah", "The Book of Mysteries", and "The Paradigm".

More info: www.thereturnwebsite.org

google translate