23 juni 2020

2020-06-23: De ramkoers van Nederland - The collision course of the Netherlands

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het begon voor mij op de dodenherdenking op de Dam. Daar werd de Koning volkomen voor joker gezet. Het kwam tot een hoogtepunt gister, toen de politie op het Malieveld knielde.

Door: Simon Soesan - Joods.nl

Niet dat ik wat tegen knielen heb: ik kniel voor mijn kleinkinderen, ik kniel als ik mijn veters vast maak en kan u nog meer redenen geven om te knielen. Maar ik kniel niet voor mensen, ik kniel niet voor wat voor heerschap dan ook, ik kniel niet omdat het “in” is. Mozes werd verzocht om zijn sandalen uit te doen, omdat hij heilige grond betrad omdat de Almachtige aanwezig was en voor de rest geloof ik niet in iets heiligs en ga ik zeker niet knielen. Wilt u heilige grond betreden? Dat zult u niet in een kerk of gebedshuis vinden. Voor mij is de enige heilige grond in de wereld nog de aarde van Auschwitz en andere kampen.

Niet dat het iets nieuws is, voor de Nederlandse politie. Die hebben al eerder geknield voor buitenlanders die hier onwettelijk aanwezig waren: ze blonken uit in de jaren 1940-45 toen ze niet alleen de Joodse Nederlanders arresteerden en op transport zetten – ze werden zelfs “per kop” betaald: 7 gulden per Jood! En dat, alleen maar om je eigen burgers te verraden, in naam van buitenlanders. Dus nee, als ik de geel-zwarte uniformen zie knielen – en soms bidden – in een moskee, dan ben ik niet verbaast, het past allemaal in het patroon.

Welk patroon dan, hoor ik de lezer vragen.

Wel, de gemiddelde Nederlander verkoopt zijn moeder als het hem wat opbrengt. En nogmaals: mijn ouders zijn in de tweede wereldoorlog gered door een Nederlandse familie, die ze drie jaar lang verborg. Maar het overgrote merendeel van Nederlanders verraadde en verkocht andere Nederlanders en ook vandaag de dag worden Nederlandse waarden, de Nederlandse cultuur met plezier verkocht om niet-Nederlandse groeperingen in Nederland te paaien.

Uiteraard helpt het, als die niet-Nederlandse groeperingen je vlot overtuigen met uitspraken als “Kwaakjedoodman”, een uitspraak die nu helemaal ingeburgerd is in Nederland en geen reden is om aangifte te doen. Trouwens, al deed u wel aangifte, dan deden ze nog niks, want knielen voor misdadigers, anarchisten en geweldplegers is zo vreselijk “in”.

Tegen de cultuur, tegen de gewoonten, tegen het establishment – dat is de ramkoers van Nederland.

Mijn laatste beetje hoop voor Nederland verdween gister toen minister Kaag zich kandidaat stelde voor haar partij. Niet dat ze niet goed genoeg is voor de functie: ze past precies: ze spreekt Arabisch, waardoor het merendeel van Nederland haar kan verstaan, inclusief de politie.

Maar ze seint wel wat er met Nederland gebeurt: een volk dat voor tirannen is gezwicht is meer kwijt dan alleen maar het licht: het verliest ook zijn gezicht.*************************
ENGLISH:

It started for me on the commemoration of the dead on Dam Square. There the King was completely joked. It came to a head yesterday, when the police knelt on the Malieveld.

By: Simon Soesan - Joods.nl

Not that I have anything against kneeling: I kneel before my grandchildren, I kneel when I fasten my laces and can give you even more reasons to kneel. But I don't kneel before people, I don't kneel before any gentleman, I don't kneel because it's "in". Moses was asked to take off his sandals because he entered holy ground because the Almighty was present and for the rest I do not believe in anything holy and I certainly will not kneel. Do you want to enter holy ground? You won't find that in a church or house of prayer. For me, the only sacred ground in the world is the earth of Auschwitz and other camps.

Not that it is something new for the Dutch police. They have knelt before foreigners who were illegally present here: they excelled in the 1940s-45s when they not only arrested and transported the Jewish Dutch - they were even paid “per head”: 7 guilders per Jew! And all that, just to betray your own citizens, on behalf of foreigners. So no, when I see the yellow-black uniforms kneeling - and sometimes praying - in a mosque, I'm not surprised, it all fits the pattern.

Which pattern then, I hear the reader ask.

Well, the average Dutchman sells his mother if it makes him any money. And again: my parents were saved in World War II by a Dutch family, who hid them for three years. But the vast majority of Dutch people betrayed and sold other Dutch people, and even today Dutch values, Dutch culture, are happily sold to spawn non-Dutch groups in the Netherlands.

Of course it helps if those non-Dutch groups convince you easily with statements such as “Kwaakjedoodman”, a statement that is now fully established in the Netherlands and is no reason to file a report. By the way, even if you did report, they didn't do anything, because kneeling before criminals, anarchists and perpetrators is so terribly "in".

Against culture, against customs, against the establishment - that is the collision course of the Netherlands.

My last bit of hope for the Netherlands disappeared yesterday when Minister Kaag put herself forward for her party. Not that she is not good enough for the position: she fits exactly: she speaks Arabic, so that most of the Netherlands can understand her, including the police.

But she does signal what is happening to the Netherlands: a people who have given in to tyrants have lost more than just the light: it also loses its face.

Google Translate