24 juni 2020

2020-06-24: Arabisch-Israelische partij Balad eert daders massaslachting Hebron - Arab-Israeli party Balad honors perpetrators of the massacre of Hebron

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Arabisch-Israelische partij Balad heeft afgelopen week op haar officiële Facebookpagina een eerbetoon geplaatst aan de daders van de pogrom in Hebron van 1929. In het bericht worden de moordenaars herdacht als “de martelaren van de al-Buraq revolutie”, de Palestijnse naam voor de massaslachting waarbij 67 leden van de Joodse gemeenschap in Hebron werden vermoord. Volgens Balad was deze “revolutie”, een van de meest bloedige pogroms in het Britse mandaatgebied, onderdeel van de “dappere Palestijnse strijd om de moskeeën op de Tempelberg te redden uit handen van de Joden”.

Bron: CIDI

Dat meldt het Israelische nieuwsblad Makor Risjon. Balad, onderdeel van de Verenigde Arabische Lijst, is met drie zetels vertegenwoordigd in het Israelische parlement. Ook een andere partij binnen de Verenigde Lijst, Hadasj, eerde de moordenaars en riep aanhangers op om de graven van de “heilige martelaren” te bezoeken.

Bloedbad

De Arabische bewoners van Hebron werden op 23 augustus 1929 opgezweept door valse geruchten uit Jeruzalem. Volgens de geruchten zouden Joden in Jeruzalem hebben geprobeerd om de Tempelberg in bezit te nemen en daarbij de profeet Mohammed hebben vervloekt. Nog diezelfde middag vlogen er stenen door de ruiten van Joodse huizen. Ook een Joodse school was een doelwit: een student die het gebouw probeerde te ontvluchten, werd doodgestoken door de Arabische menigte. De volgende dag volgde een massale pogrom, waarbij vrouwen en kinderen niet werden gespaard. Het bloedbad duurde de hele dag. Van de ruim 550 Joodse inwoners van Hebron werden er 67 omgebracht. Nog eens 60 anderen raakten gewond.

Na de gebeurtenissen van augustus 1929 werd het restant van de Joodse gemeenschap geëvacueerd, waarmee (totdat Israel terugkeerde in 1968) een einde kwam aan de aanwezigheid van de eeuwenoude Joodse gemeenschap in Hebron. De pogrom was een schok voor de volledige Joodse gemeenschap in het mandaatgebied Palestina, evenals voor het Britse bestuur. Voor de Joodse gemeenschap was het bloedbad een bewijs dat het verzet van Arabieren tegen het zionisme een uitlaatklep vond in antisemitisch geweld. Joden wier families altijd in relatieve rust hadden samengewoond met hun Arabische buren, werden van de ene op de andere dag door diezelfde buren op brute wijze vermoord.

‘Helden en martelaren’

Ook in andere steden en dorpen werden in deze periode Joden vermoord: in totaal vonden meer dan 100 Joden de dood tussen 23 en 26 augustus. Na deze moordpartijen werden 27 Arabieren door de Britse autoriteiten ter dood veroordeeld voor hun aandeel in de pogroms. Uiteindelijk werden veel van deze straffen echter omgezet in levenslang. Alleen de drie ergste moordenaars werden ook daadwerkelijk geëxecuteerd. Dit gebeurde op 17 juni 1930, op wat sindsdien door Palestijnse Arabieren ‘Rode Dinsdag’ wordt genoemd. Deze koelbloedige moordenaars – Muhammad Jamjoum, Ataa Al-Zir en Fuad Hijazi – werden afgelopen week geëerd door de Arabisch-Israelische politieke partij Balad.

De politieke partij, die als onderdeel van de Verenigde Arabische Lijst in de Knesset zit, draait de gebeurtenissen bovendien totaal om. De moordpartij zou volgens het Facebookbericht van Balad slechts deel zijn geweest van de “dappere Palestijnse strijd om de moskeeën op de Tempelberg te redden uit handen van de Joden”. Ook zouden er “honderden Palestijnen” zijn vermoord en “slechts zestig zionisten”. De partij besluit het bericht met de waarschuwing dat de herinnering aan deze “helden en martelaren” in de harten van Palestijnen gegrift zal blijven tijdens de “lange weg naar de Palestijnse bevrijding”.

Verheerlijken van terrorisme

Balad is een omstreden antizionistische seculier-Arabische fractie, die al verscheidene keren in het nieuws kwam vanwege het verheerlijken van terrorisme. Om deze reden werd Balad-kandidaat Hiba Yazbak in eerste instantie uitgesloten van deelname aan de verkiezingen van 2020. Het Hooggerechtshof maakte deze beslissing echter ongedaan. Basel Ghattas, (inmiddels voormalig) parlementslid voor Balad, werd in 2017 al veroordeeld voor het smokkelen van enveloppen met geld naar Palestijnse gevangenen in Israelische gevangenissen.

Balad was overigens niet de enige partij die aandacht schonk aan Rode Dinsdag. Eerder rouwde de communistische partij Hadasj, net als Balad onderdeel van de Arabische Lijst, ook al om de drie moordenaars –  zo meldt Makor Risjon. In 2016 bezochten aanhangers van de partij, onder leiding van een Knessetlid, hun graven. Jamjoum, Al-Zir en Hijazi werden toen door Hadasj “heilige martelaren” genoemd. Ook droegen partijactivisten t-shirts met hun foto’s.


***********************
ENGLISH:

The Arab-Israeli party Balad posted on its official Facebook page last week a tribute to the perpetrators of the 1929 pogrom in Hebron. The report commemorates the killers as “the martyrs of the al-Buraq revolution,” the Palestinian name for the massacre of 67 members of the Jewish community in Hebron. According to Balad, this "revolution," one of the bloodiest pogroms in the British Mandate, was part of the "brave Palestinian struggle to save the mosques on the Temple Mount from the hands of the Jews."

Source: CIDI

This is reported by the Israeli newspaper Makor Rishon. Balad, part of the United Arab List, has three seats in the Israeli parliament. Another party on the United List, Hadash, also honored the killers and called for supporters to visit the graves of the “holy martyrs”.

Massacre

The Arab residents of Hebron were stirred up by false rumors from Jerusalem on August 23, 1929. Rumor has it that Jews in Jerusalem attempted to seize the Temple Mount, cursing the prophet Mohammed. That same afternoon, stones flew through the windows of Jewish houses. A Jewish school was also targeted: a student trying to flee the building was stabbed to death by the Arab crowd. The next day a massive pogrom followed, sparing women and children. The massacre lasted all day. Of the more than 550 Jewish residents of Hebron, 67 were killed. Another 60 others were injured.

After the events of August 1929, the remnant of the Jewish community was evacuated, ending (until Israel returned in 1968) the presence of the ancient Jewish community in Hebron. The pogrom was a shock to the entire Jewish community in the Palestine mandate, as well as to the British administration. For the Jewish community, the massacre was evidence that Arabs' opposition to Zionism found outlet for anti-Semitic violence. Jews whose families had always lived in relative peace with their Arab neighbors were brutally murdered overnight by those same neighbors.

"Heroes and Martyrs"

Jews were also murdered in other cities and towns during this period: in total, more than 100 Jews died between 23 and 26 August. After these killings, 27 Arabs were sentenced to death by the British authorities for their part in the pogroms. In the end, however, many of these sentences were turned into life sentences. Only the three worst killers were actually executed. This happened on June 17, 1930, on what has since been called "Red Tuesday" by Palestinian Arabs. These cold-blooded killers - Muhammad Jamjoum, Ataa Al-Zir and Fuad Hijazi - were honored last week by the Arab-Israeli political party Balad.

Moreover, the political party, which is part of the United Arab List in the Knesset, is completely reversing events. The massacre, according to Balad's Facebook post, would have been only part of the "brave Palestinian struggle to save the mosques on the Temple Mount from the hands of the Jews." Also, "hundreds of Palestinians" and "only sixty Zionists" have been murdered. The party concludes the message warning that the memory of these "heroes and martyrs" will remain engraved in the hearts of Palestinians during the "long road to Palestine liberation".

Glorifying terrorism

Balad is a controversial anti-Zionist secular Arab group that has made headlines several times for glorifying terrorism. For this reason, Balad candidate Hiba Yazbak was initially barred from participating in the 2020 elections. However, the Supreme Court overturned this decision. Basel Ghattas, a (former) MP for Balad, was already convicted in 2017 of smuggling envelopes with money to Palestinian prisoners in Israeli prisons.

Balad was not the only party that paid attention to Red Tuesday. Earlier, the communist party Hadash, like Balad part of the Arab List, also mourned the three killers - Makor Risjon reports. In 2016, supporters of the party, led by a Knesset member, visited their graves. Jamjoum, Al-Zir and Hijazi were then called "holy martyrs" by Hadash. Party activists also wore t-shirts with their photos.

Google Translate