24 juni 2020

2020-06-24: Hezbollah-onderwijs in kaart gebracht door ADL - Hezbollah education mapped by ADL

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Anti Defamation League (ADL) heeft een studie gemaakt van lesmethodes van Hezbollah. De Libanese terreurgroep leidt momenteel de Libanese regeringscoalitie, en heeft daarmee nog meer invloed op de gang van zaken in het land dan ooit. Daarbij hoort grote invloed op verschillende scholenassociaties in het land, waar antisemitisme en terrorisme behoren tot de kerndoelen van het basisonderwijs. In Nederland en veel andere Europese landen wordt Hezbollah als geheel beschouwd als terroristische organisatie, maar de EU als geheel beschouwt alleen de militaire tak van de groepering als terroristische organisatie. Alleen al uit de (basis)schoolboeken uitgegeven door de politieke tak van Hezbollah blijkt dat de beweging als geheel moet worden beschouwd als een terroristisch regime, dat op tientallen scholen kinderen opleidt tot ‘martelaar’. 

Staat binnen een staat

Hezbollah voert in eigen land een cultuurstrijd tegen andere religies in het land, zoals christenen en soennitische moslims, vecht in de Syrische Burgeroorlog mee aan de kant van president Assad, en heeft vanuit Libanon honderden raketten gericht op Israëlische steden. 

Libanon is een land met een zwakke centrale overheid, met gebrekkige sociale voorzieningen. Slechts 30% van Libanese kinderen gaat naar een openbare school, aangezien deze een slechte reputatie onder de bevolking hebben. Hezbollah is met steun vanuit Teheran een zelfvoorzienende staat binnen de staat, en daarmee een van de grootste beheerders van culturele voorzieningen in het land. Het rapport Teaching antisemitism and terrorism in Hezbollah’s schools focust op lesboeken in gebruik bij de Mahdi-scholen (gericht op de middenstand) en Mustafa-scholen (gericht op de sjiitische elite), de twee grootste ketens van privéscholen onder leiding van de beweging. Op deze scholen leren kinderen onder het toeziend oog van portretten van Nasrallah en Ayatollah Khomeini. De padvindersbeweging Mahdi Scouts leert kinderen vanaf acht jaar oud omgaan met vuurwapens, met spannende gastlessen van echte Hezbollah-strijders.

Deze kleuterschoolleerlingen op een Mahdi-school poseren voor portretten van overleden Hezbollahleiders Imad Mughniyeh, Abbas Moussawi en Ragheb Harb. Zij dragen ook sjerpen met portretten van de terroristische leiders. De drie kwamen respectievelijk om door een autobom, een raket van een Israelische helikopter, en een Deense huurmoordenaar.

Antisemitisme voor basisschoolleerlingen

ADL bestudeerde twee veel gebruikte lesboeken, uitgegeven door Hezbollah-orgaan Mustafa Generation Publishing House. Beide boeken zijn gericht op groep 8 van het basisonderwijs.

Geschiedenisboek De geschiedenis en ons besteedt aandacht aan verschillende culturen in het Midden Oosten van de klassieke oudheid. De Joden worden uitsluitend besproken als boemannen. Volgens het boek ontstond het christendom als reactie op ‘de arrogantie, hebzucht en machtsmonopolie’ van de Joden. ‘Hoe spanden de Joden samen om Jezus te vermoorden?’ is een lesvraag uit het boek. Verder wordt niets genoemd over enige historische Joodse aanwezigheid in of connectie met ‘het gebied ten zuiden van Libanon’.

Godsdienstonderwijsboek Islam is onze boodschap besteedt uitgebreid aandacht aan de vermeende misdaden van ‘zionisten’, al vanaf de tijd van de Koran tot aan het heden. Joodse stammen in het zevende-eeuwse Arabië worden al als zionistisch bestempeld. Verschillende verhalen uit de Koran over deze stammen worden aangehaald om de Joden/’zionisten’ te portretteren als verraders van de Profeet Mohammed. Er wordt een rechte lijn getrokken naar hun vermeende misdaden in ‘Palestina’. Het boek moedigt leerlingen aan om ‘met geestesdrift de zionisten te confronteren’ en ‘mee te doen aan de verzetscampagne’.

De levensloop van een Hezbollah-strijder, volgens de onderwijstak van de terroristische organisatie: van baby tot jihadist, tot een doodskist met Hezbollah-logo.

Versneld van wieg tot graf

Kinderen worden op Hezbollahscholen van jongs af aan klaargestoomd voor de jihad. Zo heette een training voor kleuterschoolleerkrachten(!) ‘Martelaars van de tweede bevrijdingsoorlog’. Leerlingen op een meisjesschool werden in 2019 toegesproken als ‘moeders van mujahideen, vrouwen van mujahideen en moeders van martelaren’ van de toekomst. Kinderen in groep 7 van Mahdi-scholen krijgen scheikundeles over explosieven. 

De ADL roept de Amerikaanse overheid om gerichte sancties in te stellen tegen deze terroristische onderwijsorganisaties. Ook andere overheden en sociale media als Facebook, Youtube en Twitter worden opgeroepen geen plaats meer te bieden aan Hezbollah-onderwijsinstanties.

Standpunt CIDI

CIDI steunt de ADL in hun campagne tegen Westerse steun aan Hezbollah en al haar gelieerde organisaties. CIDI hoopt op de ontmanteling van Hezbollah’s leger, en roept de Nederlandse overheid op om heel Hezbollah (inclusief haar onderwijsinstellingen) op de lijst terroristische organisaties van de EU te laten zetten. 

Bron: CIDI


********************************
ENGLISH


The Anti Defamation League (ADL) has studied Hezbollah's teaching methods. The Lebanese terror group is currently leading the Lebanese coalition government, which has an even greater impact on the state of affairs in the country than ever before. This has a major impact on various school associations in the country, where anti-Semitism and terrorism are among the core objectives of primary education. In the Netherlands and many other European countries, Hezbollah as a whole is considered a terrorist organization, but the EU as a whole considers only the military arm of the group as a terrorist organization. The (primary) textbooks published by the political branch of Hezbollah alone show that the movement as a whole should be considered a terrorist regime, which trains children to become "martyrs" in dozens of schools.

Is within a state

Hezbollah is at home fighting a culture against other religions in the country, such as Christians and Sunni Muslims, fighting alongside President Assad in the Syrian Civil War, and targeting hundreds of missiles from Lebanon at Israeli cities.

Lebanon is a country with a weak central government, with poor social services. Only 30% of Lebanese children attend public schools, as they have a bad reputation among the population. With support from Tehran, Hezbollah is a self-sufficient state within the state, making it one of the largest administrators of cultural facilities in the country. The Teaching Anti-Semitism and Terrorism in Hezbollah Schools report focuses on textbooks in use by the Mahdi (middle-class) schools and Mustafa (the Shiite elite) schools, the two largest chains of private schools led by the movement. In these schools, children learn under the watchful eye of portraits of Nasrallah and Ayatollah Khomeini. The boy scout movement Mahdi Scouts teaches children from eight years old to handle firearms, with exciting guest lessons from real Hezbollah fighters.

These kindergarten students at a Mahdi school pose for portraits of deceased Hezbollah leaders Imad Mughniyeh, Abbas Moussawi and Ragheb Harb. They also wear sashes with portraits of the terrorist leaders. The three were killed by a car bomb, an Israeli helicopter missile, and a Danish assassin, respectively.

Anti-Semitism for Primary School Students

ADL studied two widely used textbooks published by Hezbollah agency Mustafa Generation Publishing House. Both books are aimed at group 8 of primary education.

History book History and us pays attention to different cultures in the Middle East from classical antiquity. The Jews are only discussed as bogeymen. According to the book, Christianity was created in response to "the arrogance, greed and monopoly of power" of the Jews. "How did the Jews conspire to murder Jesus?" Is a lesson from the book. Furthermore, nothing is mentioned about any historical Jewish presence in or connection with "the area south of Lebanon".

Religion Education Book Islam is our message pays extensive attention to the alleged crimes of "Zionists" from the time of the Quran to the present day. Jewish tribes in seventh-century Arabia are already labeled as Zionists. Several stories from the Quran about these tribes are cited to portray the Jews / Zionists as traitors to the Prophet Mohammed. A straight line is being drawn to their alleged crimes in "Palestine". The book encourages students to "confront the Zionists with enthusiasm" and "participate in the resistance campaign."

The life course of a Hezbollah fighter, according to the education branch of the terrorist organization: from baby to jihadist, to a coffin with Hezbollah logo.

Accelerated from cradle to grave

Children are being prepared for jihad at Hezbollah schools from an early age. For example, a training for kindergarten teachers (!) Was called "Martyrs of the Second Liberation War." Pupils at a girls' school were addressed in 2019 as "mothers of mujahideen, women of mujahideen and mothers of martyrs" of the future. Children in group 7 of Mahdi schools receive chemistry lessons about explosives.

The ADL calls on the U.S. government to impose targeted sanctions against these terrorist education organizations. Other governments and social media such as Facebook, Youtube and Twitter are also being called upon to stop offering space to Hezbollah education authorities.
CIDI position

CIDI supports the ADL in their campaign against Western support for Hezbollah and all its affiliated organizations. CIDI hopes to dismantle Hezbollah's army and calls on the Dutch government to include all of Hezbollah (including its educational institutions) on the EU's list of terrorist organizations

Source: CIDI

Google Translate