25 juni 2020

2020-06-25: Terreurbeweging Hamas: annexatie is een ‘oorlogsverklaring’ - Hamas terrorist movement: annexation is a "declaration of war"

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Als Israël zijn annexatieplannen doorzet, zal dit door Hamas als een “oorlogsverklaring aan het Palestijnse volk” beschouwd worden. Hamas-woordvoerder Abu Obeida dreigt dat Israël dit “bitter zal berouwen”.

Bron: CIDI

Donderdag is een videoboodschap gepubliceerd van de woordvoerder van de gewapende tak van Hamas, de Izz al-Din al-Qassam-brigades. In de video noemt Abu Obeida de voornemens van Israël om Israëlisch recht naar delen van de Westelijke Jordaanoever uit te breiden, een “crimineel project”. De Hamas-woordvoerder spreekt van “de grootste diefstal van Palestijns land in decennia”. 

Uitbreiden van Israëlisch recht

De Westelijke Jordaanoever werd na de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog van 1948 geannexeerd door Jordanië. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde Israël de Westoever, nadat Jordaanse artillerie de Joodse staat onder vuur nam. Onder de Oslo-akkoorden van 1993 getekend tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), is de Westoever verdeeld in drie verschillende gebieden – A, B en C.

Zone A valt geheel onder de Palestijnse Autoriteit (PA). In zone B is de administratie in handen van de PA maar de veiligheid in handen van Israël. Zone C is geheel in Israëlische handen en valt onder de militaire wetgeving in Israël. De bedoeling was dat de Oslo-akkoorden een opmaat naar een permanente tweestatenoplossing zou zijn, maar latere onderhandelingen hebben niet tot een dergelijke overeenkomst geleid.

Het regeerakkoord van de nieuwe Israëlische coalitie bevat een provisie waarmee Netanyahu’s Likoed vanaf 1 juli een voorstel in stemming mag brengen omtrent het toepassen van Israëlisch recht in bepaalde nederzettingen in zone C van de Westelijke Jordaanoever. Het uitbreiden van dit Israëlische recht zou in lijn zijn met het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Hoewel er juridisch-technisch gezien geen sprake is van annexatie – dan moet het gaan om het annexeren van territoir van een andere soevereine staat – wordt het uitbreiden van Israëlisch recht naar de Joodse gemeenschappen op de Westoever in de volksmond annexatie genoemd.

‘Oorlogsverklaring’

Abu Obeida stelt dat “het verzet” de Israëlische annexatieplannen als een “oorlogsverklaring aan het Palestijnse volk” beschouwt. “Het verzet zal in deze oorlog de loyale en betrouwbare hoeder zijn in het verdedigen van ons volk, het land en de heilige plekken”, aldus de Hamas-woordvoerder. De gesluierde spreker dreigt dat Israël een “ongeëvenaarde prijs” zal moeten betalen, en dat “het verzet verschillende opties tot zijn beschikking heeft”.

Vorige week vond in de Gazastrook een demonstratie tegen de Israëlische annexatieplannen plaats. Bij de protestactie sprak onder andere Hamas-politicus Mushir al-Masri, die met aanvallen op de Joodse staat dreigde. Al-Masri zei onder andere dat Hamas “gereed is om bussen op te blazen”.14 jaar sinds de ontvoering van Gilad Shalit

De Hamas-videoboodschap is gepubliceerd ter gelegenheid van 14 jaar sinds de ontvoering van IDF-militair Gilad Shalit. Op 25 juni 2006 werd de korporaal bij een infiltratie-aanval door terroristen van Hamas en het Palestijnse Volksverzetscomité naar de Gazastrook ontvoerd. Shalit kwam in 2011 vrij, als onderdeel van een gevangenenruil waarbij Israël 1.027 Palestijnen vrijliet.

Volgens Abu Obeida staat een nieuwe gevangenenruil bovenaan de lijst van prioriteiten van Hamas. De Palestijnse terreurbeweging stelt echter hoge eisen: “Er zal geen deal tot stand komen zonder inbegrip van hoge leiders en heroïsche gevangenen die het bloed van de bezetter aan hun handen hebben”, aldus de Hamas-woordvoerder. 

De terreurgroep houdt sinds 2014 de lichamen van de omgekomen IDF-militairen Hadar Goldin en Oron Shaul vast, en houdt naar verluidt Avera Mengistu en Hisham al-Sayed gevangen, die in respectievelijk 2014 en 2015 vanuit Israël de grens met Gaza zijn overgestoken. Sindsdien is geen enkel teken van leven meer vernomen van Mengistu of Al-Sayed.


************************
ENGLISH:

If Israel continues its annexation plans, it will be considered by Hamas as a "declaration of war on the Palestinian people." Hamas spokesman Abu Obeida threatens that Israel will "bitterly repent".

Source: CIDI

A video message was published on Thursday from the spokesman for the armed branch of Hamas, the Izz al-Din al-Qassam brigades. In the video, Abu Obeida calls Israel's intentions to extend Israeli law to parts of the West Bank as a "criminal project." The Hamas spokesman speaks of "the biggest theft of Palestinian land in decades".

Extending Israeli law

The West Bank was annexed by Jordan after the 1948 Israeli War of Independence. During the Six-Day War in 1967, Israel conquered the West Bank after Jordanian artillery attacked the Jewish state. Under the 1993 Oslo Accords signed between Israel and the Palestine Liberation Organization (PLO), the West Bank is divided into three different areas - A, B, and C.

Zone A is entirely under the Palestinian Authority (PA). In zone B, the administration is in the hands of the PA but security in the hands of Israel. Zone C is entirely Israeli owned and subject to military law in Israel. The Oslo Accords were intended to be a prelude to a permanent two-state solution, but subsequent negotiations have not led to such an agreement.

The new Israeli coalition's coalition agreement contains a provision allowing Netanyahu's Likud to vote on the application of Israeli law to certain settlements in Zone C of the West Bank from July 1. Extending this Israeli right would be in line with US President Donald Trump's peace plan. Although there is no legal-technical annexation - it must be the annexation of territory of another sovereign state - the extension of Israeli law to the Jewish communities on the West Bank is popularly called annexation.

"Declaration of war"

Abu Obeida states that "the resistance" views Israel's annexation plans as a "declaration of war on the Palestinian people." "The resistance will be the loyal and trustworthy guardian in this war to defend our people, the land and the sacred sites," said the Hamas spokesman. The veiled speaker threatens that Israel will have to pay an "unparalleled price" and that "the resistance has several options at its disposal."

A demonstration against Israel's annexation plans took place in the Gaza Strip last week. The protest action included Hamas politician Mushir al-Masri, who threatened attacks on the Jewish state. Al-Masri said, among other things, that Hamas is "ready to blow up buses."14 years since the kidnapping of Gilad Shalit

The Hamas video message was published on the occasion of 14 years since the kidnapping of IDF soldier Gilad Shalit. On June 25, 2006, the corporal was kidnapped into the Gaza Strip in an infiltration attack by terrorists from Hamas and the Palestinian People's Resistance Committee. Shalit was released in 2011, as part of a prisoner exchange where Israel released 1,027 Palestinians.

According to Abu Obeida, a new prisoner exchange is at the top of Hamas's list of priorities. However, the Palestinian terrorist movement makes high demands: "There will be no deal without senior leaders and heroic prisoners holding the blood of the occupier on their hands," said the Hamas spokesman.

The terrorist group has been holding the bodies of killed IDF soldiers Hadar Goldin and Oron Shaul since 2014, and reportedly detains Avera Mengistu and Hisham al-Sayed, who crossed the border into Gaza from Israel in 2014 and 2015 respectively. Since then, no sign of life has been heard from Mengistu or Al-Sayed.


google translate