26 juni 2020

2020-06-26: EU-geld mogelijk misbruikt voor aanslagen in Israël - EU money potentially misused for attacks in Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Subsidies van de Europese Unie voor de Palestijnse Autoriteit komen mogelijk terecht bij terroristen die aanslagen plegen op Israël. Dat blijkt uit een rapport van Palestinian Media Watch (PMW), een organisatie die de Palestijnse media in de gaten houdt. Het rapport is dinsdag gepresenteerd op een bijeenkomst van Europees Parlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) en de Europese Christelijke Politieke Beweging (ECPM). Hij en een Europarlementariër van de Zweden Democraten willen actie van de Europese Commissie.

- Jonet.nl

Al-Aqsa Martelaren Brigade
De EU doneert jaarlijks honderden miljoenen euro’s aan de Palestijnse Autoriteit (PA). Deze geeft circa vijftig miljoen euro per kwartaal door aan de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO. Die financiert op zijn beurt terreurorganisaties als de Al-Aqsa Martelaren Brigade, bekend van vele zelfmoordaanslagen in Israël. De SGP spreekt hier zijn afschuw over uit. “Heel bizar dat deze route niet is verboden,” zegt Europarlementariër Ruissen vanuit Brussel. “De EU heeft wel regels tegen financiering van terroristische activiteiten binnen de EU evenals voor terroristen en ngo’s buiten de EU. Recent nog besloot de EU de subsidie te staken aan de Palestijnse ngo Badil, omdat die weigert terrorisme af te zweren. Maar niet-Europese overheden die EU-geld ontvangen, glippen door de mazen van de wet.” Ruissen vindt dat de onderste steen boven moet komen. “Het mag absoluut niet gebeuren dat geld van de Europese belastingbetaler leidt tot aanslagen op Israël.” Samen met andere Europarlementariërs doet hij een dringend beroep op de Europese Commissie om anti-terreurvoorwaarden te stellen bij de subsidies.

Terroristen financieren
PMW-directeur Itamar Marcus heeft het rapport geschreven. “De EU heeft in 2017 een lange lijst van terreur-ondersteunende activiteiten strafbaar gesteld. Maar de EU geeft geld aan de PA, die bijna dagelijks activiteiten verricht die als terreurondersteuning kunnen worden gezien.” Als de PA zulke activiteiten in Brussel zou ondernemen, zouden de daders in de gevangenis belanden, zegt Marcus. “Hoe kan de EU buiten de eigen grenzen terroristen financieren die in de EU gevangen zouden worden gezet? Waarom verdienen niet-EU-burgers niet dezelfde bescherming tegen terreur als de EU-burgers verdienen?” Het Zweedse Europarlementslid Charlie Weimers (Zweden Democraten) vindt het behoorlijk problematisch dat alweer zorgen opduiken over EU-geld dat in handen komt van terreurgroepen.  “Terrorisme en haatzaaien zijn frustrerend voor het vredesproces. Als er mazen zijn in de EU-wetgeving tegen terrorisme, moeten die direct gedicht. Het is onze morele plicht als Europarlementsleden dat er geen belastinggeld wordt gebruikt voor terreur,” zegt de rechts-nationalist, wiens partij een fel supporter van Israël is.

‘Veiligheid Israël prioriteit’
Leo van Doesburg, directeur Europese Zaken van de politieke Europese partij ECPM, zegt dat de EU wel stappen zet. Toch toont dit rapport aan dat er nog steeds gaten zijn in de EU-steun voor de PA. “Het is belangrijk dat de EU duidelijk maakt dat het geen Palestijnse terroristen wil betalen. De veiligheid van Israël (en de inwoners) zou een EU-prioriteit moeten zijn,” meent Van Doesburg. Er is nog geen reactie van de Europese Commissie op de bevindingen van Itamar Marcus en PMW.

************************
ENGLISH:

European Union subsidies to the Palestinian Authority may end up with terrorists carrying out attacks on Israel. This is evident from a report by Palestinian Media Watch (PMW), an organization that monitors the Palestinian media. The report was presented Tuesday at a meeting of European Member of Parliament Bert-Jan Ruissen (SGP) and the European Christian Political Movement (ECPM). He and a MEP from the Sweden Democrats want action from the European Commission.

By Kemal Rijken - Jonet.nl

Al-Aqsa Martyrs Brigade
The EU donates hundreds of millions of euros annually to the Palestinian Authority (PA). He passes on about fifty million euros per quarter to the Palestine Liberation Organization PLO. In turn, it finances terrorist organizations such as the Al-Aqsa Martyrs Brigade, known for many suicide attacks in Israel. The SGP expresses its horror at this. "It is very bizarre that this route is not prohibited," says MEP Ruissen from Brussels. “The EU does have rules against financing terrorist activities within the EU as well as for terrorists and NGOs outside the EU. Recently, the EU decided to discontinue the subsidy to the Palestinian NGO Badil, because it refuses to renounce terrorism. But non-European governments that receive EU money are slipping through the loopholes of the law. ” Ruissen thinks that the bottom stone should come up. "It should absolutely not happen that European taxpayers' money leads to attacks on Israel." Together with other MEPs, he urges the European Commission to impose anti-terrorist conditions on the subsidies.

Financing terrorists
PMW director Itamar Marcus wrote the report. “The EU criminalized a long list of terrorist support activities in 2017. But the EU is giving money to the PA, which carries out activities almost every day that can be seen as support for terror. ” If the PA undertook such activities in Brussels, the perpetrators would end up in prison, Marcus says. “How can the EU finance terrorists who would be imprisoned in the EU beyond its own borders? Why don't non-EU citizens deserve the same protection against terror that EU citizens deserve? " Swedish MEP Charlie Weimers (Sweden Democrats) finds it quite problematic that concerns are once again being raised about EU money coming into the hands of terror groups. Terrorism and hate speech are frustrating for the peace process. If there are loopholes in EU anti-terrorism legislation, they must be closed immediately. It is our moral duty as MEPs that no tax money is used for terror, ”said the right-wing nationalist, whose party is a strong supporter of Israel.

"Israel security priority"
Leo van Doesburg, European Affairs director of the political European party ECPM, says that the EU is taking steps. However, this report shows that there are still gaps in EU support for the PA. "It is important that the EU makes it clear that it does not want to pay Palestinian terrorists. The security of Israel (and its people) should be an EU priority, "says Van Doesburg. The European Commission has not yet responded to the findings of Itamar Marcus and PMW.

Google Translate