26 juni 2020

2020-06-26: Israel en Verenigde Arabische Emiraten gaan samen COVID-19 te lijf - Israel and United Arab Emirates fight COVID-19 together

Nederlands - English

NEDERLANDS

Opnieuw halen Israel en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de banden verder aan. De samenwerking zal zich richten op onderzoek en technologie om de COVID-19-pandemie te lijf te gaan. Onduidelijk is nog hoe het samenwerkingsverband er precies uit gaat zien. Hoewel de Israelische premier Netanyahu donderdag zei dat het Israelische ministerie van Gezondheid rechtstreeks zou gaan samenwerken met dat van de Golfstaat, maakt het officiële persbureau van de VAE slechts melding van een samenwerking tussen private bedrijven.

BRON: CIDI

De bekendmaking is weer een nieuw teken aan de wand voor de ontwikkeling van de relatie tussen Jeruzalem en Abu Dhabi. De afgelopen maand raakte deze in een stroomversnelling. Zo arriveerden er twee vliegtuigen uit Abu Dhabi in Tel Aviv, publiceerde een ambassadeur van de VAE een artikel in een Israelische krant en riep de minister van Buitenlandse Zaken op tot meer samenwerking met Israel.

“Over enkele ogenblikken zullen de ministers van Gezondheid van de Verenigde Arabische Emiraten en de Staat Israel samenwerking aankondigen in het gevecht tegen het coronavirus,” zo zei Netanyahu donderdag op een ceremonie van Israels luchtmacht. “De samenwerking zal zich richten op onderzoek en ontwikkeling, evenals technologie, gebieden die de gezondheid en veiligheid van de hele regio kunnen verbeteren.” De samenwerking zou het gevolg zijn van maanden van “voortdurend en intensief contact” en een “zegen worden voor velen in onze regio”.

Enkelen uren na de speech van Netanyahu – waarin hij ook inging op de Iraanse dreiging, die “onze vrienden” dichterbij zou brengen – volgde een officieel persbericht uit Abu Dhabi. Persbureau WAM maakte echter slechts melding van twee private bedrijven uit de Emiraten die een contract zouden hebben gesloten met twee bedrijven in de Joodse staat. Over de samenwerking met Netanyahu’s regering werd echter niet gerept.

Diplomatieke betrekkingen

De Verenigde Arabische Emiraten heeft formeel nog geen diplomatieke betrekkingen met Israel. De laatste jaren hebben de landen echter achter de schermen de banden aangehaald, omdat beide staten de nucleaire en militaire ambities van Iran als een bedreiging zien. De afgelopen weken dreigde Iran wederom de Joodse staat te vernietigen. Als onderdeel van de voorzichtige contacten tussen de VAE en Israel wil men het bijvoorbeeld mogelijk maken voor Israeli’s om naar de Golfstaat af te reizen. Ook heeft Israel sinds 2015 een vertegenwoordiging bij het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA) in Abu Dhabi.

De laatste tijd zijn de contacten steeds publieker geworden. Op 19 mei landde er voor het eerst een rechtstreekse vlucht uit Abu Dhabi in Tel Aviv, gevuld met medische hulpmiddelen voor de Palestijnse gebieden. Op 9 juni volgde een tweede lading hulpgoederen. Beide keren werd de vracht overigens geweigerd door de Palestijnse Autoriteit, als protest tegen de ‘normalisatie’ van Israel door de VAE. De afgelopen twee weken benadrukten zowel Yousef al Otaiba, ambassadeur in de Verenigde Staten, als de minister van Buitenlandse Zaken dat meer samenwerking tussen de twee landen de hele regio vooruit kan brengen.


******************************
ENGLISH:

Israel and the United Arab Emirates (UAE) are again tightening ties. The collaboration will focus on research and technology to tackle the COVID-19 pandemic. It is still unclear what exactly the partnership will look like. Although Israeli Prime Minister Netanyahu said on Thursday that the Israeli Ministry of Health would work directly with that of the Gulf State, the official UAE news agency reports only a partnership between private companies.

SOURCE: CIDI

The announcement is yet another sign for the development of the relationship between Jerusalem and Abu Dhabi. Last month it accelerated. For example, two planes from Abu Dhabi arrived in Tel Aviv, an UAE ambassador published an article in an Israeli newspaper, and called on the Secretary of State for more cooperation with Israel.

"In a few moments, the health ministers of the United Arab Emirates and the State of Israel will announce cooperation in the fight against the corona virus," Netanyahu said at an Israel Air Force ceremony on Thursday. "The collaboration will focus on research and development, as well as technology, areas that can improve the health and safety of the entire region." The collaboration would be the result of months of “continuous and intensive contact” and “a blessing for many in our region”.

Hours after Netanyahu's speech - also addressing the Iranian threat that would bring “our friends” closer - an official press release from Abu Dhabi followed. However, WAM news agency only reported two private companies from the Emirates who are said to have signed contracts with two companies in the Jewish state. However, the collaboration with Netanyahu's government was not mentioned.

Diplomatic relations

The United Arab Emirates has no formal diplomatic relations with Israel. In recent years, however, countries have tightened ties behind the scenes as both states see Iran's nuclear and military ambitions as a threat. In recent weeks, Iran has once again threatened to destroy the Jewish state. For example, as part of the cautious contacts between the UAE and Israel, it aims to make it possible for Israelis to travel to the Gulf state. Israel has also had a representation with the International Renewable Energy Agency (IRENA) in Abu Dhabi since 2015.

Recently, the contacts have become more and more public. On May 19, a direct flight from Abu Dhabi landed in Tel Aviv for the first time, filled with medical devices for the Palestinian territories. A second shipment of relief supplies followed on 9 June. Incidentally, both times the cargo was refused by the Palestinian Authority in protest of the UAE's "normalization" of Israel. In the past two weeks, both Ambassador to the United States Yousef al Otaiba and the Secretary of State have emphasized that greater cooperation between the two countries can bring the whole region forward.

google translate