09 juli 2020

2020-07-09: 1080 Europese huichelparlementariërs tegen soevereiniteit/annexatie - 1080 European hypocrites against sovereignty / annexation

Nederlands - English

NEDERLANDS:Op 23 juni 2020 publiceerden 1080 schijnheilige Europese parlementariërs uit 25 Europese landen een brief aan Europese regeringen en vooraanstaande politici, waarin zij zich uitspraken tegen een Israëlische annexatie van de “Westbank”.

“De voormalige partijcheffin van de links-extreme Israëlische partij “Meretz”, Zahava Galon, twitterde op 24 juni dat ze er trots op was dat zij mede-initiatiefneemster van deze brief is. Ze schreef dat ze dit samen met drie anderen heeft gedaan: de voormalige Meretz-parlementariër Naomi Chazan, de voormalige procureur-generaal onder minister-president Yitzhak Rabin, Michael Ben-Yair, en de voormalige voorzitter van de Knesset en de “Jewish Agency”, Avraham Burg. De laatste kondigde in 2015 aan dat hij was toegetreden tot de Israëlische communistische partij “Hadash”, die deel uitmaakt van de gezamenlijke Arabische lijst.”

In hun brief uitten de parlementariër hun ernstige zorgen vanwege “President Trump´s plan voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en het dreigende vooruitzicht op een Israëlische annexatie van de ´Westbank´.” In de brief staat verder: “We maken ons grote zorgen vanwege het precedent dat dit zou betekenen voor de internationale betrekkingen in zijn totaliteit.” Ze voegden er een vette misleiding aan toe: “Sinds decennia heeft Europa voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict in de vorm van een tweestaten-oplossing in overeenstemming met het volkerenrecht en de desbetreffende resoluties van de VN-veiligheidsraad geworven.”

Aan hetgeen Europa gepropageerd heeft, is niets “rechtvaardig”. In 2006 gaven de enige parlementsverkiezingen van de Palestijnse Autonomie Hamas de meerderheid. Deze beweging heeft volgens haar charta tot doel een volkerenmoord op de Joden te plegen. De op één na grootste en enige relevante andere Palestijnse partij is de Fatah, die de Palestijnse Autoriteit controleert. Zij beloont moordenaars – of hun families – met pensioenen. Wat de EU gepropageerd heeft – een tweestaten-oplossing in zo´n realiteit – kan alleen maar in de hel als “rechtvaardige oplossing” gekwalificeerd worden of in, als je een klassiek voorbeeld zoekt: Sodom en Gomorrha. Het misbruik van het woord “rechtvaardig” komt tweemaal terug in de brief.

De ondertekenaars van de brief beweren dat een tweestaten-oplossing, waarbij een toekomstige staat geleid wordt door bevorderaars van moord, “beantwoordt aan het volkerenrecht”. Als dat zo is, dan zou dit soort recht in ieder geval in delen een wanproduct zijn. De VN is een deels antisemitisch orgaan. De meerderheid van de in de Algemene Vergadering jaarlijks aangenomen resoluties zijn slechts tegen één land gericht – Israël. Volgens de antisemitismedefinitie van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) is zulke discriminatie een antisemitische daad.

De ondertekenaars beweren in de brief ook dat wanneer Israël begint aan de annexatie – hun uitdrukking voor hetgeen door Israël “soevereiniteit toepassen” wordt genoemd – deze stap fataal zou zijn voor de vooruitzichten op Israëlisch-Palestijnse vrede. Natuurlijk noemden de hypocrieten het extreem genereuze vredesvoorstel van de toenmalige Israëlische minister-president Ehud Olmert uit het jaar 2008 niet, dat door Mahmoud Abbas werd afgewezen.

De ondertekenaars herhalen dat Israëlische annexatie vraagtekens zou plaatsen bij de meest fundamentele normen die de internationale betrekkingen aansturen, waaronder de charta van de VN. De politiek van Iran ter vernietiging van Israël zet zonder twijfel enorme vraagtekens bij de charta van de VN. Over dit onderwerp is er nooit een brief van de huichelaars geweest. Verder staat er in de brief dat de ondertekenaars “zich grote zorgen maken over de invloed van de annexatie op het leven van de Israëli´s en de Palestijnen.” Er bestaan weinig bewijzen voor dat veel van deze mensen zich ooit zorgen gemaakt hebben om het leven van Israëli´s. Anders zouden ze regelmatig brieven hebben opgesteld over hoe diep bezorgd ze vanwege het terrorisme, de moorddadige dreigingen en andere misdaden van de Palestijnen zijn.

De ondertekenaars zijn bovendien heel bezorgd over de effecten van de annexatie op het destabiliseringpotentieel in een regio op “de drempel van ons continent”. Deze parlementariërs sturen niet een gelijksoortige brief met betrekking tot de door president Barack Obama geïnitieerde overeenkomst met Iran, het Joint Comperehensive Plan of Action (JCPOA) in het jaar 2015. Dit plan bezat een enorm destabiliseringpotentieel voor de regio. Dit verschrikkelijke potentieel is inmiddels realiteit geworden.

De ondertekenaars citeren de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Josep Borrell, die verklaarde dat een annexatie niet onaangevochten zou mogen doorgaan. Zij waarderen een man, die genocidale bedoelingen niet als probleem beschouwt. Deze huichelaars zouden moeten weten dat Borrell tegenover “Politico” heeft gezegd: “Iran wil Israël vernietigen; dat is niets nieuws. Daar moet men mee leven.”

In de brief staat verder: “… dat de op regels gebaseerde wereldorde voor Europa´s eigen stabiliteit en veiligheid op de lange termijn een centrale rol speelt.”Het is een feit dat deze zogenaamd op regels gebaseerde orde geldschenkingen van de EU en Europese landen aan de moorden belonende Palestijnse Autoriteit omvatten.

Deze brief is uniek. Er bestaan geen situaties, waarin meer dan duizend Europese parlementariërs gemene zaak maken om een brief aan Europese regeringen en vooraanstaande politici te schrijven. Als je de brief naast de antisemitisme werkdefinitie van de IHRA legt, dan stel je vast dat hij antisemitisch zou kunnen zijn. En zo niet, dan komt hij hier zeker heel dicht bij in de buurt. De IHRA-definitie geeft als voorbeeld voor antisemitisme aan: “Toepassing van twee maten tegen Israël door van haar een gedrag te verlangen dat van andere democratische landen noch verwacht noch verlangd wordt”. Individueel hebben deze parlementariërs zeker het recht om tegen Israël´s politiek in de omstreden gebieden op de “Westbank” te zijn, maar dat zij zich met 1079 anderen aaneensluiten, is nog nooit voorgekomen. Islamitisch terrorisme bedreigt Europa. Deze huichelaars hebben zich nog nooit aaneengesloten om de inherente terrorismebevordering in de Palestijnse samenleving te veroordelen.

De brief is een grotendeels links project. Een vlugge blik op de ondertekenaars laat zien dat minstens 30% van hen socialistische of arbeiderspartijen vertegenwoordigen. Meer dan 150 zijn afkomstig van Groene partijen. Ook andere, linksextremere partijen zijn in aanzienlijke mate vertegenwoordigd, bijvoorbeeld de Ierse Sinn Féin en de Duitse Die Linke. Veertien ondertekenaars zijn communisten. Van de partij die de meest extreme anti-Israël haat in Europa propageert, het Spaanse “Podemos”, zijn acht ondertekenaars afkomstig.

Met ongeveer 240 is Groot-Brittannië het land met de meeste ondertekenaars. De meerderheid komt van de Labour Party, 38 van de Liberaal-democraten, 27 van de Scottish National Party en 24 zijn Conservatieven. En dat van een land, wiens regering de IHRA-definitie voor nationaal gebruik heeft overgenomen. Alleen al het aantal ondertekenaars van de Labour Party overtreft ruimschoots dat van de 88 Duitse ondertekenaars.

Met 164 ondertekenaars vormt Frankrijk de op één na grootste groep. Het op twee na grootste aantal ondertekenaars – 130 – komt uit Ierland. 53 zijn van de partij Fianna Fáil. Haar partijchef Micheàl Martin, is de minister-president van het land. 48 ondertekenaars komen van Sinn Féin. Fianna Fáil is de grootste partij in Ierland, Sinn Féin de op één na grootste. Van de coalitiepartner Fine Gael heeft niemand de brief ondertekend. De Ierse bevolking vertegenwoordigt niet eens 1% van de bevolking van de landen waaruit de ondertekenaars afkomstig zijn. Dat laat eens temeer zien dat Ierland terecht bekendstaat om zijn anti-Israëlische hetze.

Er zijn nog meer landen die een relatief grote deelname van ondertekenaars per hoofd van de bevolking hebben, waaronder IJsland met 8, Luxemburg met 11, Zweden en Denemarken met elk ongeveer 50 en Zwitserland. Het is interessant om vast te stellen dat er uit enkele EU-lidstaten helemaal geen ondertekenaars zijn: Cyprus, Griekenland, Kroatië en Bulgarije.

Een van de meest verrassende namen op de lijst is die van de voormalige partijchef van de Britse Conservatieven, Lord Michael Howard, een Jood. Hij zou wegens een bijna antisemitische brief bezorgd hebben moeten zijn, omdat hij het slachtoffer van een van de meest walgelijke antisemitische karikaturen in de Britse naoorlogse geschiedenis was. In april 2005 publiceerde de “Guardian” een karikatuur van Steve Bell, waarin Howard – destijds nog geen Lord – met vampiertanden werd getoond, waar het bloed van afdroop; hij hield een glas bloed in de hand. Dat was de gepersonifieerde versie van de oeroude antisemitische leugen van rituele moord. De tekst bij de karikatuur luidde: “Drinken jullie wat wij drinken? Stem conservatief.” Later tekende Bell Howard in de “Guardian” opnieuw met vampiertanden.

Het zou nuttig zijn wanneer een uitvoeriger opstel zich op enkele van de meest problematische ondertekenaars van de brief zou concentreren.

door Dr. Manfred Gerstenfeld

Bronnen: BRABOSH
♦ een artikel van Dr. Manfred Gerstenfeld in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel 1.080 europäische Heuchel-Parlamentarier gegen Souveränität/Annexion op de site van Heplev van 6 juli 2020**********************

ENGLISH:

Translation Picture: The Holocaust in Europe 1933-1945.
Europe wants to dictate to Israel how to protect its Jews from destruction

On June 23, 2020, 1080 hypocritical European parliamentarians from 25 European countries issued a letter to European governments and leading politicians, in which they spoke out against an Israeli annexation of the “West Bank”.

"Former party chief of the left-extreme Israeli party" Meretz ", Zahava Galon, tweeted on June 24 that she was proud to be co-initiator of this letter. She wrote that she did this with three others: former Meretz MP Naomi Chazan, former Attorney General under Prime Minister Yitzhak Rabin, Michael Ben-Yair, and former President of the Knesset and the “Jewish Agency” , Avraham Burg. The latter announced in 2015 that he had joined the Israeli communist party "Hadash", which is part of the joint Arab list. "

In their letter, the MP expressed serious concerns about "President Trump's plan for the Israeli-Palestinian conflict and the looming prospect of an Israeli annexation of the" West Bank "." The letter further states: "We are deeply concerned by the precedent that this would imply for international relations as a whole." They added a bold deception: "For decades, Europe has recruited a just solution to the Israeli-Palestinian conflict in the form of a two-state solution in accordance with peoples law and relevant UN Security Council resolutions."

There is nothing "just" about what Europe has promoted. In 2006, the only parliamentary elections by the Palestinian Autonomy gave Hamas the majority. This movement aims, according to its charta, to commit a genocide against the Jews. The second largest and only relevant other Palestinian party is the Fatah, which controls the Palestinian Authority. She rewards murderers - or their families - with pensions. What the EU has promoted - a two-state solution in such a reality - can only be qualified as "just solution" in hell or in, if you are looking for a classic example: Sodom and Gomorrha. The abuse of the word "righteous" is repeated twice in the letter.

The signatories to the letter claim that a two-state solution, in which a future state is led by murder promoters, "is consistent with peoples' law." If so, then at least in parts this kind of right would be a misproduct. The UN is a partly anti-Semitic body. The majority of resolutions adopted annually in the General Assembly are directed against only one country - Israel. According to the anti-Semitism definition of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), such discrimination is an anti-Semitic act.

The signatories also argue in the letter that when Israel embarks on annexation - their expression of what Israel calls "applying sovereignty" - this move would be fatal to the prospects for Israeli-Palestinian peace. Of course, the hypocrites did not mention the extremely generous 2008 peace proposal by then-Israeli Prime Minister Ehud Olmert, which Mahmoud Abbas rejected.

The signatories reiterate that Israel's annexation would question the most fundamental standards driving international relations, including the UN charta. Iran's policy of destroying Israel is without a doubt questioning the UN chartas. There has never been a letter from the hypocrites on this subject. The letter also states that the signatories are "deeply concerned about the impact of the annexation on the lives of Israelis and Palestinians." There is little evidence that many of these people have ever worried about the lives of Israelis. Otherwise, they would have regularly written letters about how deeply concerned they are because of the Palestinians' terrorism, murderous threats and other crimes.

The signatories are also very concerned about the effects of the annexation on the destabilization potential in a region on “the threshold of our continent”. These MPs are not sending a similar letter regarding President Barack Obama's 2015 agreement with Iran, the Joint Comperehensive Plan of Action (JCPOA), in 2015. This plan had enormous destabilization potential for the region. This terrible potential has now become a reality.

The signatories quote the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell, who stated that an annexation should not proceed unchallenged. They appreciate a man who does not consider genocidal intentions to be a problem. These hypocrites should know that Borrell said to "Politico": "Iran wants to destroy Israel; that is nothing new. You have to live with that. ”

The letter further states: "... that the rules-based world order plays a central role for Europe's own long-term stability and security." The fact is that these so-called rules-based order donations from the EU and European countries Palestinian Authority Rewarding the Murders.

This letter is unique. There are no situations in which more than a thousand European parliamentarians make common cause to write a letter to European governments and leading politicians. If you put the letter next to the anti-Semitism working definition of the IHRA, you determine that it could be anti-Semitic. And if not, he certainly comes very close to this. The IHRA definition gives as an example for anti-Semitism: "Application of two measures against Israel by demanding from it a behavior that is neither expected nor required of other democratic countries." Individually, these parliamentarians certainly have the right to oppose Israel's policies in the controversial “West Bank” areas, but they have never joined together with 1079 others. Islamic terrorism threatens Europe. These hypocrites have never joined together to condemn the inherent promotion of terrorism in Palestinian society.

The letter is a largely left-wing project. A quick look at the signatories shows that at least 30% of them represent socialist or workers' parties. More than 150 come from Green parties. Other left-wing extremist parties are also significantly represented, for example the Irish Sinn Féin and the German Die Linke. Fourteen signatories are communists. Eight signatories are from the party promoting the most extreme anti-Israel hatred in Europe, the Spanish “Podemos”.

At around 240, Britain is the country with the most signatories. The majority come from the Labor Party, 38 from the Liberal Democrats, 27 from the Scottish National Party and 24 are Conservatives. And that of a country, whose government has adopted the IHRA definition for national use. The number of signatories to the Labor Party alone exceeds that of the 88 German signatories.

France is the second largest group with 164 signatories. The third largest number of signatories - 130 - is from Ireland. 53 are from the party Fianna Fáil. Her party chief, Micheàl Martin, is the prime minister of the country. 48 signatories come from Sinn Féin. Fianna Fáil is the largest party in Ireland, Sinn Féin the second largest. Nobody has signed the letter from the coalition partner Fine Gael. The Irish population does not even represent 1% of the population of the countries from which the signatories come. This shows once again that Ireland is rightly known for its anti-Israeli smear.

There are other countries that have a relatively large participation of signatories per capita, including Iceland with 8, Luxembourg with 11, Sweden and Denmark with about 50 each and Switzerland. It is interesting to note that from some EU Member States there are no signatories at all: Cyprus, Greece, Croatia and Bulgaria.

One of the most surprising names on the list is that of former British Conservative party chief Lord Michael Howard, a Jew. He should have been concerned because of an almost anti-Semitic letter, because he was the victim of one of the most disgusting anti-Semitic caricatures in British post-war history. In April 2005, the “Guardian” published a caricature of Steve Bell, showing Howard - no Lord at the time - with vampire teeth dripping with blood; he held a glass of blood in his hand. That was the personified version of the ancient anti-Semitic lie of ritual murder. The text accompanying the caricature read: “Do you drink what we drink? Vote conservatively. ” Bell Howard later drew again in the Guardian with vampire teeth.

It would be helpful if a more elaborate essay focused on some of the letter's most problematic signatories.

by Dr. Manfred Gerstenfeld

Sources: BRABOSH
♦ an article by Dr. Manfred Gerstenfeld in a translation from German by E.J. Source of an article 1,080 europäische Heuchel-Parlamentarier gegen Souveränität / Annexion on the Heplev site of 6 July 202
0

Google Translate