19 juli 2020

2020-07-19: 236 politici roepen EU op Hezbollah als terroristisch aan te duiden - 236 politicians call on the EU to designate Hezbollah as terrorist

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In een open brief wordt de Europese Unie door 236 politici uit verschillende Europese landen en de Verenigde Staten opgeroepen tot een volledig verbod op Hezbollah. Uit Nederland hebben Bert-Jan Ruissen en Kees van der Staaij (beide SGP) de oproep ondertekend.

Bron: CIDI

De Europese Unie maakt een valselijk onderscheid tussen de militaire tak en de politieke tak van de Libanese organisatie Hezbollah. Alleen de militaire tak wordt door de EU als terroristisch aangeduid – een onderscheid dat Hezbollah zelf niet eens maakt. Twee EU-lidstaten – Nederland en Duitsland – duiden Hezbollah al wel geheel als terroristische organisatie aan.

De Translantic Friends of Israel, een interparlementaire groep opgericht door de American Jewish Committee, heeft een open brief aan de EU opgesteld. In de brief wordt opgeroepen niet langer een onderscheid te maken en Hezbollah geheel op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen. “Hezbollah, de meest dodelijke proxy van Iran, opereert een wereldwijd terreurnetwerk dat niet alleen haar buren maar ook westerse democratieën bedreigt”, zo valt te lezen. 

Volgens de ondertekenaars is het aanduiden van Hezbollah als terroristische organisatie niet nadelig voor de betrekkingen met Libanon, waar de sjiitische organisatie nu in de regering zetelt. “De enige kans voor ware economische en politieke stabiliteit in Libanon is de verwijdering van het Hezbollah-bolwerk”.

De brief is ondertekend door in totaal 236 politici, van beide kanten van de Atlantische Oceaan. Verschillende politici van nationale parlementen in Europa, EU-parlementariërs en Amerikaanse wetgevers hebben hun handtekening onder de oproep aan de EU gezet. Uit Nederland zijn twee ondertekenaars, namelijk Tweede Kamerlid Kees van der Staaij en EU-parlementariër Bert-Jan Ruissen – beide lid van de SGP. Lees hieronder de volledige declaratie:

WIJ, WETGEVERS VAN BEIDE KANTEN VAN DE ATLANTISCHE OCEAAN MET VERSCHILLENDE PARTIJSTANDPUNTEN,

roepen de Europese Unie op om de Hezbollah-organisatie als geheel op de terreurlijst te plaatsen. Na de zelfmoordaanslag in Bulgarije in 2012, waarbij zes mensen om het leven kwamen, heeft de EU alleen de zogenaamde militaire vleugel van Hezbollah op de terreurlijst gezet. Hierdoor gelden de bijbehorende sancties niet voor de hele terreurgroep. We dringen er dan ook bij de EU op aan om een einde te maken aan dit kunstmatige onderscheid tussen een ‘militaire’ en een ‘politieke’ vleugel (een onderscheid dat door Hezbollah zelf niet wordt gemaakt) en de organisatie in haar geheel te verbieden.

HEZBOLLAH, de dodelijkste plaatsvervanger van de Iraanse regering, beschikt over een wereldwijd terreurnetwerk dat niet alleen de eigen buurlanden bedreigt, maar ook westerse democratieën. Alleen al in Duitsland heeft Hezbollah meer dan duizend leden die niets in de weg wordt gelegd om geld in te zamelen. De gewelddadige, antisemitische ideologie van de groep tast de structuur van onze pluralistische maatschappijen aan. Dit is vooral zichtbaar tijdens de jaarlijkse ‘Quds Day’-marsen waarmee Hezbollah oproept tot de vernietiging van de Joodse staat, een echo van een van de duisterste perioden uit de Europese geschiedenis.

Hezbollah, opgericht en gefinancierd vanuit Teheran en in stand gehouden door georganiseerde misdaad, houdt Libanon in gijzeling met zijn Iraanse revolutionaire agenda. Bovendien verspreidt de organisatie geweld en terreur in de hele regio. Hezbollah werkt samen met het moordlustige regime van Assad en is medeplichtig aan vreselijke oorlogsmisdaden waarbij miljoenen Syriërs zijn gedood, verwond en verdreven. De groep traint sjiitische milities in Jemen en Irak en voorziet ze van wapens. Hezbollah heeft zich, in strijd met Resolutie 1701 van de VN Veiligheidsraad, opnieuw tot de tanden bewapend en opereert nog steeds als een onafhankelijke militie in Libanon. De organisatie gebruikt de eigen burgerbevolking als menselijk schild om zo’n 150.000 raketten te verbergen die zijn gericht op Israëlische burgers.

Zoals blijkt uit voorbeelden van de Verenigde Staten, Nederland, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten en de Arabische Liga, voorkomt het verbieden van Hezbollah niet dat de organisatie nog steeds politiek betrokken is in Beiroet.

Een verbod op Hezbollah leidt bovendien niet tot ‘destabilisatie’ van het land, zoals sommigen ten onrechte beweren. Het tegenovergestelde is waar. Bevrijding uit de wurggreep van Hezbollah is de enige kans voor Libanon op echte economische en politieke stabiliteit. De moedige Libanese demonstranten die de straat op gaan om te protesteren tegen corruptie en politiek geweld betichten Hezbollah er met name van een ‘staat binnen een staat’ te zijn. Deze demonstranten verdienen onze volledige steun. Een verbod door de EU van de Iraanse plaatsvervanger zal deze democratische krachten helpen versterken.

DE EUROPESE UNIE, die staat voor democratie, mensenrechten en een op regels gebaseerde internationale orde, moet haar macht gebruiken om Hezbollah de wacht aan te zeggen. Dit is het moment om in actie te komen, want onze collectieve veiligheid en de integriteit van onze democratische waarden staan op het spel.

ZIE DE NAMENLIJST ONDERAAN HET BERICHT


***********************
ENGLISH:

In an open letter, the European Union is called on by 236 politicians from various European countries and the United States to ban Hezbollah completely. Bert-Jan Ruissen and Kees van der Staaij (both SGP) signed the call from the Netherlands.

Source: CIDI

The European Union makes a false distinction between the military branch and the political branch of the Lebanese organization Hezbollah. Only the military branch is identified by the EU as terrorist - a distinction that Hezbollah itself does not even make. Two EU Member States - the Netherlands and Germany - already designate Hezbollah entirely as a terrorist organization.

The Translantic Friends of Israel, an interparliamentary group founded by the American Jewish Committee, has drafted an open letter to the EU. The letter calls for no longer to make a distinction and to place Hezbollah entirely on the list of terrorist organizations. "Hezbollah, Iran's deadliest proxy, operates a global terror network that threatens not only its neighbors but also Western democracies," it reads.

According to the signatories, designating Hezbollah as a terrorist organization is not detrimental to relations with Lebanon, where the Shia organization now sits in the government. "The only chance for true economic and political stability in Lebanon is the removal of the Hezbollah stronghold."

The letter was signed by a total of 236 politicians from both sides of the Atlantic. Several politicians from national parliaments in Europe, EU parliamentarians and US legislators have signed the call to the EU. Two signatories from the Netherlands, namely Member of Parliament Kees van der Staaij and EU parliamentarian Bert-Jan Ruissen - are both members of the SGP. Read the full declaration below:

WE, LEGISLATORS OF BOTH SIDES OF THE ATLANTIC WITH DIFFERENT PARTY VIEWS,

call on the European Union to place the Hezbollah organization as a whole on the terror list. After the suicide attack in Bulgaria in 2012, which killed six people, the EU only put Hezbollah's so-called military wing on the terror list. As a result, the corresponding sanctions do not apply to the entire terror group. We therefore urge the EU to end this artificial distinction between a "military" and a "political" wing (a distinction not made by Hezbollah himself) and to ban the organization as a whole.

HEZBOLLAH, the deadliest deputy to the Iranian government, has a global terror network that threatens not only its neighbors, but also Western democracies. In Germany alone, Hezbollah has over a thousand members who are not put in the way of raising money. The group's violent, anti-Semitic ideology affects the structure of our pluralist societies. This is especially evident during the annual "Quds Day" marches with which Hezbollah calls for the destruction of the Jewish state, echoing one of the darkest periods in European history.

Founded and funded from Tehran and sustained by organized crime, Hezbollah is holding Lebanon hostage with its Iranian revolutionary agenda. In addition, the organization spreads violence and terror throughout the region. Hezbollah has partnered with Assad's murderous regime and is an accomplice in horrific war crimes that have killed, injured and expelled millions of Syrians. The group trains Shia militias in Yemen and Iraq and supplies them with weapons. Hezbollah has re-armed itself to the teeth in violation of UN Security Council Resolution 1701 and continues to operate as an independent militia in Lebanon. The organization uses its own civilian population as a human shield to hide about 150,000 missiles aimed at Israeli civilians.

As evidenced by examples from the United States, the Netherlands, Canada, the United Kingdom, the Gulf Arab Cooperation Council and the Arab League, banning Hezbollah does not prevent the organization from still being politically involved in Beirut.

Moreover, a ban on Hezbollah does not lead to "destabilization" of the country, as some have wrongly claimed. The opposite is true. Liberation from the stranglehold of Hezbollah is Lebanon's only chance for real economic and political stability. The brave Lebanese protesters who take to the streets to protest corruption and political violence accuse Hezbollah of being a "state within a state". These protesters deserve our full support. An EU ban on the Iranian substitute will help strengthen these democratic forces.

THE EUROPEAN UNION, which stands for democracy, human rights and a rules-based international order, must use its power to stand up to Hezbollah. Now is the time to act, because our collective security and the integrity of our democratic values are at stake.

google translate

Transatlantic Declaration: The EU Must Ban Hezbollah

 1. Lukas Mandl, Vice Chair, European Parliament's Security and Defence Subcommitte, EPP, Austria (Co-Initiator)
 2. Anna-Michelle Asimakopoulou, Vice Chair, European Parliament’s International Trade Committee, EPP, Greece (Co-Initiator)
 3. Petras Auštrevičius, Chair, European Parliament's Delegation for Relations with Afghanistan, Renew Europe, Lithuania (Co-Initiator)
 4. Carmen Avram, Member, Delegation for Relations with Israel of the European Parliament, S&D, Romania (Co-Initiator)
 5. Dietmar Köster, Member, Foreign Affairs of the European Parliament, S&D, Germany (Co-Initiator)
 6. Alexandr Vondra, Member, Security and Defence Subcommittee of the European Parliament, ECR, Czech Republic (Co-Initiator)
 7. Stephan Albani, Member of the Bundestag, CDU, Germany
 8. Attila Ara-Kovacs, Member, Security and Defence Subcommittee of the European Parliament, S&D, Hungary
 9. Mel Arnold, Vice Chair, House of Commons' Fisheries and Oceans Standing Committee, Conservative Party, Canada
 10. Traian Băsescu, Vice Chair, European Parliament's Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee, EPP, Romania
 11. José Ramón Bauzà Díaz, Member of the European Parliament, Renew Europe, Spain
 12. Martin Baxa, Chair, Chamber of Deputies of the Czech Republic's Culture Subcommittee, Civic Democratic Party, Czech Republic
 13. Petra Bayr, Secretary, National Council's Foreign Policy Committee, Secretary, Human Rights Committee, SPÖ, Austria
 14. Nicola Beer, Vice President, European Parliament, Renew Europe, Germany
 15. Maik Beermann, CDU/CSU Spokesperson, Digital Agenda Committee of the Bundestag, CDU, Germany
 16. Petr Beitl, Vice Chair, Chamber of Deputies of the Czech Republic's Foreign Affairs Committee, Civic Democratic Party, Czech Republic
 17. Veronika Bellmann, Member of the Bundestag, CDU, Germany
 18. Pavel Bělobrádek, Chair, Parliament of the Czech Republic's Standing Commission for Control of the Activities of the Security Information Service, Christian and Democratic Union – Czechoslovak People's Party, Czech Republic
 19. Marek Benda, Chair, Chamber of Deputies of the Czech Republic's Constitutional and Legal Committee, Civic Democratic Party, Czech Republic
 20. Ondrej Benesik, Chair, Chamber of Deputies of the Czech Republic's European Affairs Committee, Christian and Democratic Union – Czechoslovak People's Party, Czech Republic
 21. Stefan-Heinrich Berger, Member of the European Parliament, EPP, Germany
 22. Alexander Bernhuber, Member of the European Parliament, EPP, Austria
 23. Christoph Bernstiel, Member, Interior and Homeland Committee of the Bundestag, CDU, Germany
 24. Massimo Berutti, Member of the Senate of the Republic, Forza Italia, Italy
 25. James Bezan, Vice Chair, House of Commons' National Defence Standing Committee, Conservative Party, Canada
 26. Gus Bilirakis, Ranking Member, U.S. House of Representatives' Economic Opportunity Subcommittee, Republican, U.S.
 27. Stanislav Blaha, Vice Chair, Chamber of Deputies of the Czech Republic's Petitions Committee, Civic Democratic Party, Czech Republic
 28. Lord David Blencathra, Chair, House of Lords’ Delegated Powers and Regulatory Reform Committee, Conservative Party, United Kingdom
 29. Franc Bogovič, Vice Chair, European Parliament's Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee, EPP, Slovenia
 30. Mike Bost, Ranking Member, U.S. House of Representatives' Disability Assistance and Memorial Affairs Subcommittee, Republican, U.S.
 31. Jens Brandenburg, Chair, Bundestag's Project Group 3 of the Enquete Vocational Training, FDP, Germany
 32. Helmut Brandstätter, NEOS Spokesperson, Foreign Affairs and Research, Secretary, Research, Innovation and Digitization Committee of the National Council, NEOS, Austria
 33. Karl-Heinz Brunner, SPD Spokesperson, Disarmament, Arms Control and Non-Proliferation Subcommittee of the Bundestag, SPD, Germany
 34. Sandra Bubendorfer-Licht, Member, Interior and Homeland Committee of the Bundestag, FDP, Germany
 35. Marco Buschmann, FDP Spokesperson, Scrutiny of Elections, Immunity and Rules of Procedure Committee of the Bundestag, FDP, Germany
 36. Carlo Calenda, Member of the European Parliament, S&D, Italy
 37. Daniel Caspary, Chair, European Parliament's Delegation for Relations with the Countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), EPP, Germany
 38. Miguel Ángel Castellón, Deputy Spokesperson, Congress of Deputies' Foreign Affairs Committee, Partido Popular, Spain
 39. Andrea Causin, Member, Defence Committee of the Senate of the Republic, Forza Italia, Italy
 40. Jana Černochová, Chair, Chamber of Deputies of the Czech Republic's Defence Committee, Civic Democratic Party, Czech Republic
 41. Ilana Cicurel, Member, Delegation for Relations with Israel of the European Parliament, Renew Europe, France
 42. Gitta Connemann, Deputy Chair, CDU/CSU Parliamentary Group, Vice Chair, German-Israeli Inter-Parliamentary Group of the Bundestag, CDU, Germany
 43. Rosie Cooper, Member of the House of Commons, Labour Party, United Kingdom
 44. The Rt Hon Stephen Crabb, Chair, House of Commons' Conservative Friends of Israel, Conservative Party, United Kingdom
 45. Carl-Julius Cronenberg, Member of the Bundestag, FDP, Germany
 46. Ted Cruz, Chair, U.S. Senate's Constitution Subcommittee, Chair, Aviation and Space Subcommittee, Republican, U.S.
 47. Katalin Cseh, Vice President, Renew Europe Group in the European Parliament, Renew Europe, Hungary
 48. Salvatore De Meo, Member of the European Parliament, EPP, Italy
 49. Peter De Roover, Member, Foreign Affairs Committee of the Chamber of Representatives, New Flemish Alliance, Belgium
 50. Christoph de Vries, Member, Interior and Homeland Committee of the Bundestag, CDU, Germany
 51. Ted Deutch, Chair, U.S. House of Representatives' Middle East, North Africa, and International Terrorism Subcommittee, Democrat, U.S.
 52. Avi Dichter, Chair, Knesset's Overseeing the Fund for Managing State Revenues from the Tax on Profits from Gas and Oil Special Committee, Likud, Israel
 53. Bijan Djir-Sarai, FDP Spokesperson, Foreign Affairs Committee of the Bundestag, FDP, Germany
 54. Michael Donth, Member of the Bundestag, CDU, Germany
 55. Pierre-Henri Dumont, Member, Foreign Affairs Committee of the National Assembly, Les Républicains, France
 56. Lena Düpont, Member, Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European Parliament, EPP, Germany
 57. Baroness Margaret Eaton, Member of the House of Lords, Conservative Party, United Kingdom
 58. Gatis Eglītis, Deputy Chair, Parliament of the Republic of Latvia's European Affairs Committee, New Conservative Party, Latvia
 59. Christian Ehler, Member, Delegation for Relations with the United States of America of the European Parliament, EPP, Germany
 60. Engel Eliot, Chair, U.S. House of Representatives' Foreign Affairs Committee, Democrat, U.S.
 61. Martin Engelberg, Vice Chair, National Council's European Union Affairs Standing Subcommittee, ÖVP, Austria
 62. Sari Essayah, Chair, Finnish Christian Democrats Party in the Parliament of Finland, Christian Democratic Party, Finland
 63. Marcus Faber, Member, Defence Committee of the Bundestag, FDP, Germany
 64. Nicu Fălcoi, Chair, Senate of Romania's Constitutionality Committee, Save Romania Union, Romania
 65. Marlene Farrugia, Member of the Parliament of Malta, Independent, Malta
 66. Fritz Felgentreu, SPD Spokesperson, Defence Committee of the Bundestag, SPD, Germany
 67. Massimo Ferro, Member of the Senate of the Republic, Forza Italia, Italy
 68. Petr Fiala, Chair, Civic Democratic Party in the Chamber of Deputies of the Czech Republic, Civic Democratic Party, Czech Republic
 69. Anna Fotyga, Member, Foreign Affairs Committee, Member, Security and Defence Subcommittee of the European Parliament, ECR, Poland
 70. Lois Frankel, Member, State, Foreign Operations, and Related Programs Subcommittee of the U.S. House of Representatives, Democrat, U.S.
 71. Michael Freilich, Member, National Defence Committee of the Chamber of Representatives, New Flemish Alliance, Belgium
 72. Linda Frum, Member of the Senate of Canada, Conservative Party, Canada
 73. Søren Gade, Vice Chair, European Parliament's Fisheries Committee, Renew Europe, Denmark
 74. Kinga Gál, Member of the European Parliament, EPP, Hungary
 75. Annie Genevard, Vice President, National Assembly, Les Républicains, France
 76. Eugenijus Gentvilas, Member of the Parliament of Lithuania, Liberal Movement of the Republic of Lithuania, Lithuania
 77. Arató Gergely, Deputy Leader, Democratic Coalition Group in the National Assembly, Democratic Coalition, Hungary
 78. Josh Gottheimer, Member, U.S. House of Representatives, Democrat, U.S.
 79. Meyer Habib, Vice Chair, National Assembly's Foreign Affairs Committee, Union of Democrats and Independents, France
 80. Hampus Hagman, Commissioner, Parliament of Sweden's Taxation Committee, Christian Democratic Party, Sweden
 81. Svenja Hahn, Member of the European Parliament, Renew Europe, Germany
 82. Lord Archie Hamilton of Epsom, Member of the House of Lords, Conservative Party, United Kingdom
 83. Tamás Harangozó, Deputy Leader, Hungarian Socialist Party Group in the National Assembly, Hungarian Socialist Party, Hungary
 84. Sharren Haskel, Deputy Speaker, Knesset, Member, Foreign Affairs and Defence Committee, Likud, Israel
 85. Mark Hauptmann, Member of the Bundestag, CDU, Germany
 86. Niclas Herbst, Vice Chair, European Parliament's Budgets Committee, EPP, Germany
 87. Gero Clemens Hocker, FDP Spokeperson, Food and Agriculture of the Bundestag, FDP, Germany
 88. Monika Hohlmeier, Chair, European Parliament's Budgetary Control Committee, EPP, Germany
 89. The Rt Hon the Lord Michael Howard of Lympne CH QC, Member of the House of Lords, Conservative Party, United Kingdom
 90. John Howell, Member of the House of Commons, Conservative Party, United Kingdom
 91. Magnus Jacobsson, Vice Chair, Parliament of Sweden's Transport Committee, Christian Democratic Party, Sweden
 92. Teresa Jiménez-Becerril, Vice Chair, Congress of Deputies' European Union Affairs Committee, Partido Popular, Spain
 93. Daniel Jositsch, Vice Chair, Council of States' Legal Affairs Committee, SPD, Switzerland
 94. Rasa Juknevičienė, Vice Chair, European Parliament's Delegation to the EU-Armenia Parliamentary Partnership Committee, the EU-Azerbaijan Parliamentary Cooperation Committee and the EU-Georgia Parliamentary Association Committee, EPP, Lithuania
 95. Michał Kamiński, Deputy Speaker, Senate of Poland, Member of the Foreign Affairs and EU Committee, Union of European Democrats, Poland
 96. Konstantinos Karagkounis, Member of the Hellenic Parliament, New Democracy, Greece
 97. Othmar Karas, Vice President, European Parliament, EPP, Austria
 98. Karol Karski, Quaestor, Member of the Bureau of the European Parliament, ECR, Poland
 99. Olga Kefalogianni, Vice Chair, Hellenic Parliament's Hellenic-Israel Friendship Group, New Democracy, Greece
 100. Sven-Christian Kindler, Vice Chair, Bundestag's German-Israeli Inter-Parliamentary Group, Bündnis 90/Die Grünen, Germany
 101. Tom Kmiec, Chair, House of Commons' Conservative Caucus, Conservative Party, Canada
 102. Pascal Kober, FDP Spokesperson, Labor and Social Committee of the Bundestag, FDP, Germany
 103. Arba Kokalari, Member, Delegation for relations with the United States of the European Parliament, EPP, Sweden
 104. Rihards Kols, Chair, Parliament of the Republic of Latvia's Foreign Affairs Committee, National Alliance, Latvia
 105. Moritz Körner, Member, Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee of the European Parliament, Renew Europe         , Germany
 106. Andrey Kovatchev, Vice President, European People's Party Group in the European Parliament, EPP, Bulgaria
 107. Karel Krejza, Chair, Chamber of Deputies of the Czech Republic's Standing Commission on Data Delivery by the Central Evidence of Accounts, Civic Democratic Party, Czech Republic
 108. Eerik-Niiles Kross, Member, Foreign Affairs Committee of the Parliament of Estonia, Reform Party, Estonia
 109. Andrius Kubilius, Chair, European Parliament’s Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly, EPP, Lithuania
 110. Patrik Kunčar, Deputy Chair, Senate's Foreign Affairs, Defence and Security Committee, Christian and Democratic Union – Czechoslovak People's Party, Czech Republic
 111. Agnes Kunhalmi, Vice Chair, National Assembly's Culture Committee, Hungarian Socialist Party, Hungary
 112. Martin Kupka, Vice Chair, Chamber of Deputies of the Czech Republic's Public Administration and Regional Development Committee, Civic Democratic Party, Czech Republic
 113. Damian Kurek, Member, Canada-Israel Interparliamentary Group of the House of Commons, Conservative Party, Canada
 114. Ilhan Kyuchyuk, Vice President, ALDE Party, Renew Europe, Bulgaria
 115. Sergey Lagodinsky, Chair, European Parliament's Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee, Greens/EFA, Germany
 116. Yair Lapid, Chair, Yesh Atid Party, Israel
 117. Antero Laukkanen, Vice Chair, Christian Democratic Parliamentary Group in the Parliament of Finland, Christian Democratic Party, Finland
 118. Constance Le Grip, Vice Chair, National Assembly's Cultural Affairs and Education Committee, Les Républicains, France
 119. David Lega, Member, Foreign Affairs Committee of the European Parliament, EPP, Sweden
 120. Lord Howard Leigh of Hurley, Member of the House of Lords, Conservative Party, United Kingdom
 121. Miriam Lexmann, Member, Foreign Affairs Committee of the European Parliament, EPP, Slovakia
 122. Avigdor Lieberman, Chair, Yisrael Beiteinu Party, Israel
 123. Michael Link, FDP Spokesperson, European Union Subcommittee of the Bundestag, FDP, Germany
 124. Kelly Loeffler, Member of the U.S. Senate, Republican, U.S.
 125. Leopoldo López Gil, Vice Chair, European Parliament's Delegation to the EU-Chile Joint Parliamentary Committee, EPP, Spain
 126. Antonio López-Istúriz White, Secretary General, European People's Party, Chair, European Parliament's Delegation for Relations with Israel, EPP, Spain
 127. Oliver Luksic, FDP Spokesperson, Transport and Infrastructure of the Bundestag, FDP, Germany
 128. Lucio Malan, Chair, Senate of the Republic's Interparliamentary Friendship Group Italy-Israel, Forza Italia, Italy
 129. Gisela Manderla, Member, Foreign Affairs Committee of the Bundestag, Member, Defence Committee, CDU, Germany
 130. Duarte Marques, Member, European Affairs Committee of the Assembly of the Portuguese Republic, Partido Social Democrata, Portugal
 131. Marta Martín, Spokeswoman, Foreign and EU Affairs Committee of the Congress of Deputies, Ciudadanos, Spain
 132. Jaroslav Martinů, Chair, Chamber of Deputies of the Czech Republic's Rural Development Subcommittee, Civic Democratic Party, Czech Republic
 133. Fulvio Martusciello, Chair, European Parliament's Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for Relations with Turkmenistan and Mongolia, EPP, Italy
 134. Brian Mast, Member, Middle East, North Africa, and International Terrorism Subcommittee of the U.S. House of Representatives, Republican, U.S.
 135. Costas Mavrides, Member, Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean of the European Parliament, S&D, Cyprus
 136. David McAllister, Chair, European Parliament's Foreign Affairs Committee, EPP, Germany
 137. Steve McCabe, Chair, Labour Friends of Israel, Labour Party, United Kingdom
 138. Michael McCaul, Ranking Member, U.S. House of Representatives' Foreign Affairs Committee, Republican, U.S.
 139. Attila Mesterhazy, Deputy Chair, National Assembly's Foreign Affairs Committee, Deputy Chair, Hungarian-Israeli Parliamentary Group, Hungarian Socialist Party, Hungary
 140. Koen Metsu, Chair, Chamber of Representatives' Inter-Parliamentary Union Belgium-Israel, New Flemish Alliance, Belgium
 141. Merav Michaeli, Chair, Knesset's Lobby for Resolving the Israeli-Arab Conflict, Labor Party, Israel
 142. Ruta Miliūtė, Chair, Parliament of Lithuania's High Technology, Innovation and Digital Economy Subcommittee, Deputy Chair, Committee on European Affairs, Lithuanian Farmers and Greens Union, Lithuania
 143. Jean-Michel Mis, Vice Chair, National Assembly's Cybersecurity and Digital Sovereignty Working Group, La République En Marche, France
 144. Giuseppe Moles, Member, Parliamentary Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean of the Senate of the Republic, Forza Italia, Italy
 145. Dolors Montserrat, Chair, European Parliament's Petitions Committee, EPP, Spain
 146. Adrien Morenas, Vice Chair, National Assembly's Sustainable Development and Regional Planning Committee, La République En Marche, France
 147. Glen Motz, Member of the House of Commons, Conservative Party, Canada
 148. Giorgio Mulé, Member of the Chamber of Deputies, Forza Italia, Italy
 149. Frank Müller-Rosentritt, Member, Foreign Affairs Committee of the Bundestag, FDP, Germany
 150. Vojtěch Munzar, Vice Chair, Chamber of Deputies of the Czech Republic's Budgetary Control Committee, Civic Democratic Party, Czech Republic
 151. Dietmar Nietan, Member, Foreign Affairs Committee of the Bundestag, SPD, Germany
 152. Ljudmila Novak, Member, Delegation for Relations with Israel of the European Parliament, EPP, Slovenia
 153. Andrea Orsini, Member, Foreign and European Union Affairs Committee of the Chamber of Deputies, Forza Italia, Italy
 154. Mikael Oscarsson, Commissioner, Parliament of Sweden's Defence Committee, Christian Democratic Party, Sweden
 155. Peter Östman, Chair, Christian Democratic Parliamentary Group in the Parliament of Finland, Chair, Parliamentary Israel Friendship Group, Christian Democratic Party, Finland
 156. Peter Osuský, Vice Chair, National Council's Foreign Affairs Committee, Freedom and Solidarity, Slovakia
 157. Cem Özdemir, Chair, Bundestag's Transport and Digital Infrastructure Committee, Bündnis 90/Die Grünen, Germany
 158. Urania Papatheu, Member of the Senate of the Republic, Forza Italia, Italy
 159. Adriano Paroli, Vice Chair, Senate of the Republic's Industry, Trade, and Tourism Committee, Forza Italia, Italy
 160. Martin Patzelt, Member of the Bundestag, CDU, Germany
 161. Žygimantas Pavilionis, Deputy Chair, Parliament of Lithuania's European Affairs Committee, Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats, Lithuania
 162. Pina Picierno, Member, Delegation for Relations with Israel of the European Parliament, S&D, Italy
 163. The Rt Hon the Lord Eric Pickles, Chair, House of Lords' Conservative Friends of Israel, Conservative Party, United Kingdom
 164. Stephan Pilsinger, Member of the Bundestag, CSU, Germany
 165. Philippe Pivin, Vice Chair, Chamber of Representatives' Justice Committee, Mouvement Réformateur, Belgium
 166. Lord Stuart Polak CBE, Member, EU Security and Justice Subcommittee of the House of Lords, Conservative Party, United Kingdom
 167. Andrei Pop, Secretary, Chamber of Deputies' Budget, Finance, and Banks Committee, Social Democratic Party, Romania
 168. Pavel Popescu, Vice Chair, National Liberal Party Group in the Chamber of Deputies, National Liberal Party, Romania
 169. Karel Rais, Chair, Chamber of Deputies of the Czech Republic's Science and Universities Subcommittee, Vice Chair, Science, Education, Culture, Youth and Sports Committee, ANO2011, Czech Republic
 170. Päivi Räsänen, Member, Intelligence Supervision Committee of the Parliament of Finland, Christian Democratic Party, Finland
 171. Zbigniew Rau, Chair, Sejm's Foreign Affairs Committee, Law and Justice, Poland
 172. Kathleen Rice, Chair, U.S. House of Representatives' Border Security, Facilitation, and Operations Subcommittee, Democrat, U.S.
 173. Nicola Richards, Member of the House of Commons, Conservative Party, United Kingdom
 174. Frédérique Ries, Vice President, Renew Europe Group in the European Parliament, Renew Europe, Belgium
 175. Maria Rizzotti, Member of the Senate of the Republic, Forza Italia, Italy
 176. Max Rose, Chair, U.S. House of Representatives' Intelligence and Counterterrorism Subcommittee, Democrat, U.S.
 177. Marco Rubio, Chair, U.S. Senate's Intelligence Select Committee, Chair, Small Business Committee, Republican, U.S.
 178. Bert-Jan Ruissen, Vice Chair, European Parliament's Delegation for Relations with Israel, ECR, Netherlands
 179. Wille Rydman, Member of the Parliament of Finland, National Coalition Party, Finland
 180. Darya Safai, Member, Foreign Affairs Committee of the Chamber of Representative, New Flemish Alliance, Belgium
 181. Christian Sagartz, Member of the European Parliament, EPP, Austria
 182. Grzegorz Schetyna, Member, Sejm's Foreign Affairs Committee, Civic Platform, Poland
 183. Simone Schmiedtbauer, Member of the European Parliament, EPP, Austria
 184. Brad Schneider, Member of the U.S. House of Representatives, Democrat, U.S.
 185. Ofer Shelah, Chair, Knesset's Intelligence, Secret Services, Captives and Missing Soldiers Subcommittee, Yesh Atid, Israel
 186. Radosław Sikorski, Chair, European Parliament's Delegation for Relations with the United States of America, EPP, Poland
 187. Mojca Škrinjar, Deputy Chair, National Assembly's Education, Science, Sport and Youth Committee, Slovenian Democratic Party, Slovenia
 188. Sara Skyttedal, Chair, European Parliament's Delegation for Relations with Iraq, EPP, Sweden
 189. Michaela Šojdrová, Member of the European Parliament, EPP, Czech Republic
 190. Ivan Štefanec, Member of the European Parliament, EPP, Slovakia
 191. Davor Ivo Stier, Member, Foreign Affairs Committee of the Croatian Parliament, Member, European Affairs Committee, Croatian Democratic Union, Croatia
 192. David Stögmüller, Chair, National Council's Incompatibility Committee, Secretary, National Defence Permanent Subcommittee, Die Grünen, Austria
 193. Benjamin Strasser, FDP Spokesperson, Interior and Homeland Committee of the Bundestag, FDP, Germany
 194. Ramona-Victoria Strugariu, Vice Chair, European Parliament's Delegation to the EU-Moldova Parliamentary Association Committee, Renew Europe, Romania
 195. Tom Suozzi, Member, U.S. House of Representatives, Democrat, U.S.
 196. Michał Szczerba, Chair, Sejm's Polish-Israeli Parliamentary Group, Civic Platform, Poland
 197. Sándor Székely, Member of the National Assembly, Independent, Hungary
 198. Antonio Tajani, Chair, European Parliament's Committee on Constitutional Affairs, Chair, Conference of Committee Chairs, EPP, Italy
 199. Rudolf Taschner, Chair, National Council's Education Committee, Deputy Chair, Science Committee, ÖVP, Austria
 200. The Rt Hon the Lord John Taylor of Holbeach CBE, Member of the House of Lords, Conservative Party, United Kingdom
 201. Lord Norman Tebbit CH, Member of the House of Lords, Conservative Party, United Kingdom
 202. Riho Terras, Member of the European Parliament, EPP, Estonia
 203. Barbara Thaler, Member of the European Parliament, EPP, Austria
 204. Michael Thews, Vice Chair, Bundestag's Environment, Conservation and Nuclear Security Committee, SPD, Germany
 205. Romana Tomc, Member of the European Parliament, EPP, Slovenia
 206. Evžen Tošenovský, Member of the European Parliament, ECR, Czech Republic
 207. Maria Tripodi, Member, Defence Committee of the Chamber of Deputies, Forza Italia, Italy
 208. Dragos Tudorache, Member, Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee of the European Parliament, Renew Europe, Romania
 209. Lord Leslie Turnberg, Member of the House of Lords, Labour Party, United Kingdom
 210. Kazimierz Michał Ujazdowski, Chair, Senate of Poland’s Emigration Affairs and Contacts with Poles Abroad Committee, Independent, Poland
 211. István Ujhelyi, Vice Chair, European Parliament's Transport and Tourism Committee, S&D, Hungary
 212. Péter Ungár, Member, National Security Committee of the National Assembly, Hungary's Green Party, Hungary
 213. Ágnes Vadai, Vice Chair, National Assembly's Defense and Law Enforcement Committee, Democratic Coalition, Hungary
 214. Inese Vaidere, Vice Chair, European Parliament's Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, EPP, Latvia
 215. Kees van der Staaij, Chair, Reformed Political Party Group in the House of Representatives, Reformed Political Party, The Netherlands
 216. Silviu Vexler, Chair, Chamber of Deputies' Friendship Parliamentary Group with the State of Israel, Parliamentary Group of the National Minorities, Romania
 217. Lorant Vincze, Member of the European Parliament, EPP, Romania
 218. Viola Von Cramon, Vice Chair, European Parliament's Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee, Greens/EFA, Germany
 219. Veronika Vrecionova, Member of the European Parliament, ECR, Czech Republic
 220. Kees de Vries, Member of the Bundestag, CDU, Germany
 221. Cathay Wagantall, Member of the House of Commons, Conservative Party, Canada
 222. Marion Walsmann, Vice Chair, European Parliament's Legal Affairs Committee, EPP, Germany
 223. Debbie Wasserman Schultz, Chair, U.S. House of Representatives' Military Construction, Veterans Affairs, and Related Agencies Subcommittee, Democrat, U.S.
 224. Witold Waszczykowski, Chair, European Parliament’s Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee, Vice Chair, Foreign Affairs Committee, ECR, Poland
 225. Marian Wendt, Chair, Bundestag's Petition Committee, CDU, Germany
 226. Angelika Winzig, Member of the European Parliament, EPP, Austria
 227. Pavel Žáček, Vice Chair, Chamber of Deputies of the Czech Republic's Security Committee, Civic Democratic Party, Czech Republic
 228. Jan Zahradil, Vice Chair, European Parliament International Trade Committee, ECR, Czech Republic
 229. Javier Zarzalejos, Member, Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee of the European Parliament, EPP, Spain
 230. Tomáš Zdechovský, Vice Chair, European Parliament’s Employment and Social Affairs Committee, EPP, Czech Republic
 231. Lee Zeldin, Ranking Member, U.S. House of Representatives' Oversight and Investigations Subcommittee, Republican, U.S.
 232. Bob Zimmer, Shadow Minister, Northern Affairs & Northern Economic Development Agency, Conservative Party, Canada
 233. Emanuelis Zingeris, Chair, Parliament of Lithuania's Transatlantic Relations and Democratic Development Subcommittee, Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats, Lithuania
 234. Juan Ignacio Zoido Álvarez, Member, Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean of the European Parliament, EPP, Spain
 235. Željana Zovko, Member, Foreign Affairs Committee of the European Parliament, EPP, Croatia
 236. Anna-Maria Żukowska, Deputy Chair, Sejm's Polish-Israeli Parliamentary Group, Deputy Chair, Justice and Human Rights Committe, Democratic Left Alliance, Poland
 237. Milan Zver, Vice Chair, European Parliament's Delegation for Relations with the Countries of South Asia, EPP, Slovenia