22 juli 2020

2020-07-22: Israëlische rabbijn onthult datum van aankomst van de Messias volgens Kabbala - Israeli Rabbi Reveals Date of Messiah’s Arrival according to Kabbalah

Een blik op de Westelijke Muur en de Tempelberg in Jeruzalem tijdens de Cohen Zegening van de priesters tijdens de Joodse feestdag van Sukkot, 22 september 2013. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)  

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een ster rijst op uit Jakov, een scepter komt uit Jisraël; hij verbrijzelt het voorhoofd van Moab, het fundament van alle kinderen van Shet. Nummers 24:17 (De Israëlische BijbelTM)

door David Sidman - Breaking Israel News

In een recent interview waarschuwde de vermaarde Israëlische rabbijn Daniel Asor voor een wereldwijde overname op dit moment. "Als Hitler het Derde Rijk is, dan is de Nieuwe Wereldorde het vierde Rijk. Het is Amalek's laatste ontmoeting met ons voor de komst van de Messias", zei hij.

Gebaseerd op de Kabala-leer van de Italiaanse Joodse rabbijn en dokter Rabbijn Moshe David Vali, die een student en vertrouweling was van de prominente Joodse Kabbalistische Rabbijn Moshe Chaim Luzzatto (RaMCHaL), onthult Rabbijn Asor de data waarop de Messias zichzelf zal openbaren.

"We zijn zeer dicht bij de verlossing" zei Rabbi Asor.   Rabbi Daniel Asor (foto: screenshot)

Waarschuwend voor een wereldregering die over de wereld heersen zal, waarschuwt de rabbijn dat in het Hebreeuwse kalenderjaar "Taf Shin Pey Aleph (september 2020-september 2021) van Tevet (januari-februari) tot Elul (augustus-september) dat de 9 maanden zullen zijn waarin de Nieuwe Wereldorde zal heersen.

In het volgende jaar van Taf Shin Pey Bet (september 2021-september 2022), een jaar van de Jovel (Jubileum), op Jom Kippoer 2021, zal de Messias zich onthullen en dan verdwijnen" legde de rabbijn uit. Jom Kippoer 2021 valt in de nacht van 15 september tot de nacht van 16 september.

De rabbijn zegt dat de Talmoed aangeeft, dat aan het einde van het Jubeljaar de Messias weer zal opduiken op Jom Kippoer 2022, die op 4-5 oktober valt.

"Op Jom Kippoer bracht Mozes de Thora uit de Sinaï naar beneden. In de woestijn ontvingen we de Thora en in de woestijn zullen we de Messias ontvangen. Maar deze keer zal de woestijn niet zijn wat je denkt dat het is. Het zal iets heel anders zijn. De wonderen die zich in de woestijn hebben voltrokken, zullen zich opnieuw voordoen", merkt hij op.

"De goddelijke aanwezigheid zal de diaspora verlaten en zal hier komen om ons te beschermen" zei de rabbi. "Er is een reden dat er zoveel chaos in de wereld is en dat is omdat God alle schoonheid en glorie van de naties in de steek heeft gelaten. "Israël zal de plaats zijn waar al het moois en de glorie te vinden is."

"Tussen Jom Kippoer 2022-2023 zal de Messias zijn tweede verschijning maken en we zullen de uiteindelijke verlossing zien." De rabbijn voegde er als disclaimer aan toe dat de Messias theoretisch eerder kan komen, maar dat hij zijn analyse baseert op de Kabbalistische leer van zowel de Ramchal als de Talmoed. *****************************
ENGLISH:

A view of the Western Wall and the Temple Mount in Jerusalem during the Cohen Benediction priestly blessing during the Jewish holiday of Sukkot, September 22, 2013. (Photo: Yonatan Sindel/Flash90) 

A star rises from Yaakov, A scepter comes forth from Yisrael; It smashes the brow of Moab, The foundation of all children of Shet. Numbers 24:17 (The Israel BibleTM)

by David Sidman | Breaking Israel News

In a recent interview, renowned Israeli Rabbi Daniel Asor warned of a globalist takeover happening as we speak. “If Hitler is the Third Reich, then the New World Order is the fourth Reich. It is Amalek’s last meeting with us before the Messiah’s arrival” he said.

Based on the Kabalah teachings written by Italian Jewish rabbi and doctor Rabbi Moshe David Vali, who was a student and confidant of the prominent Jewish Kabbalist Rabbi Moshe Chaim Luzzatto (RaMCHaL), Rabbi Asor reveals the dates that the Messiah will reveal himself.

“We are very very close to redemption” Rabbi Asor said. Rabbi Daniel Asor (courtesy: screenshot)  

Warning of a one world government ruling the world, the rabbi cautions that in the Hebrew calendar year “Taf Shin Pey Aleph (September 2020-September 2021) from Tevet (January-February) until Elul (August–September) those will be the 9 months where the New World Order rules.

In the following year of Taf Shin Pey Bet (September 2021-September 2022), a year of the Yovel (Jubilee), on Yom Kippur 2021, the Messiah will reveal himself and then disappear” the Rabbi explained. Yom Kippur 2021 falls on the night of September 15 until nightfall on September 16.

The rabbi then sources the Talmud revealing that in the end of the Jubilee year, the Messiah will re-emerge again on Yom Kippur 2022 which falls on October 4-5.

“On Yom Kippur, Moses brought the Torah down from Sinai. In the dessert we received the Torah and in the dessert we will receive the Messiah. But this time, the desert will not be what you think it is. It’ll be something completely different. The miracles that took place in the desert will reoccur” he notes.

“The divine presence will leave the diaspora and will come here to protect us” the rabbi said. “There’s a reason that there’s so much chaos in the world and that is because God has abandoned all of the beauty and glory of the nations. (Israel) will be the place where all of the beauty and glory is found.”

“Between Yom Kippur 2022-2023 the Messiah will make his second appearance and we will see the final redemption.” The rabbi added as a disclaimer that the Messiah can theoretically arrive sooner but that he is basing his analysis on the Kabbalistic teachings of the Ramchal as well as the Talmud.