23 juli 2020

2020-07-23: Proces van start tegen dader aanslag Halle - Trial started against perpetrator attack Halle

Stephan Balliet wordt per helicopter naar de extra beveiligde rechtszaal gebracht. Bron foto: Quantum Earth TV, Facebook

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De rechtszaak tegen de dader van de dodelijke aanslag op de synagoge van Halle (Duitsland) in oktober vorig jaar, is begonnen. De zaak legt steeds meer het gevaar van extreemrechts antisemitisme bloot.

Bron: CIDI

“Wat de mensen die op Jom Kippoer in de synagoge van Halle waren hebben meegemaakt, blijft onvoorstelbaar. Niemand vergeet die minuten van doodsangst. Als door een wonder zijn ze aan een massaslachting ontkomen”, reageerde voorzitter van de Zentralrat der Juden Josef Schuster.

Het lukte de terrorist, Stephan Balliet (28), ondanks zijn zware bewapening niet om de synagoge binnen te dringen. In plaats daarvan schoot hij Jana L. (40) en Kevin S. (20) dood, die hij op zijn weg trof.

Balliet handelde uit antisemitische, extreemrechtse motieven. Gisteren liet hij in de rechtszaal weten te zijn geïnspireerd door de aanslag op twee moskeeën in Christchurch (Nieuw-Zeeland), maar zelf te hebben besloten om een aanslag te plegen op Joden: zij zouden de bron van al het kwaad zijn. Zo kwam hij tot zijn aanslag op de synagoge van Halle, waarmee hij op Jom Kippoer (de heiligste dag op de Joodse kalender) de 52 aanwezigen wilde vermoorden. Hij toont geen enkel berouw.

Vandaag, op de tweede dag van het proces tegen hem, werden in de rechtszaal beelden getoond van de aanslag. Balliet legde zijn daden vast met een camera gemonteerd op zijn helm.

Synagogebezoekers aanwezig bij strafproces

Er waren ook tientallen mensen aanwezig in de rechtszaal die tijdens de aanslag in de synagoge aanwezig waren, en ternauwernood aan de dood zijn ontsnapt.

Een journalist die vanuit de zaal verslag deed omschrijft dat het terugzien van de beelden voor hen natuurlijk zwaar viel, maar dat ze bewonderenswaardig rustig bleven. “Ze zijn gekomen om aan de dader te laten zien: ‘je hebt ons niet gebroken, onze levens niet genomen, jij hebt hier niet gewonnen’”.  

In totaal waren op de bewuste Jom Kippur 52 mensen in de synagoge aanwezig. Van hen waren vandaag 43 aanwezig bij de rechtszitting als Nebenkläger: directe getroffenen van een strafdaad, die in het Duitse rechtssysteem als onafhankelijke partij deel kunnen nemen aan een strafproces.

Gebrekkige beveiliging

Een van hen is Max Privorozki, voorzitter van de Joodse gemeenschap in Halle. Hij herinnert zich nog tijdens de aanslag meteen de politie te bellen, om vervolgens een beambte aan de lijn te krijgen die vroeg “om welke synagoge het gaat” (Halle heeft één synagoge). Hij moest uiteindelijk het adres van het pand geven voordat de politie na circa 15 minuten ter plaatse kon zijn.

Die anekdote is er slechts één die sinds de aanslag grote gebreken aan de beveiliging van Joodse instellingen in Duitsland heeft blootgelegd. Onlangs publiceerde journalist Ronen Steinke het boek Terror gegen Juden over zijn bevindingen in de nasleep van de aanslag. Hierin haalt hij hard uit naar de Duitse staat, die volgens hem haar verantwoordelijkheid voor het beveiligen van Joodse medeburgers heeft ontlopen.

De deur van de synagoge in Halle is hiervoor symbool komen te staan: alleen dankzij het feit dat deze extra beveiligd was, kon Balliet het gebouw niet binnendringen, en is vermoedelijk een nog groter bloedbad voorkomen. Die deur is echter bekostigd door een Israelische stichting die Joodse instellingen in de diaspora aan beveiliging helpt waar plaatselijke autoriteiten dat niet doen.  

De verantwoordelijke deelstaat Saksen-Anhalt legt het falen uit als een ‘administratieve fout’. Het vormt een ironisch contrast met de 300,000 euro die de beveiliging van rechtszaal heeft gekost waar Balliet wordt voorgeleid.  

Steinke noemt zijn boek een ‘aanklacht’ tegen de Duitse staat. Volgens hem wordt antisemitisme – zelfs inclusief terreurdreiging – in bepaalde mate ‘normaal’ gevonden, wat ertoe leidt dat de staat haar verplichting tot adequate bescherming nalaat.

Zentralrat der Juden-voorzitter Schuster benadrukt dat de aanslag niet op zichzelf staat, en ziet een breder maatschappelijk probleem: “Dankzij steeds nieuwe taboebreuken van rechtspopulisten en openlijke uitingen van rechtsextremisten is op schrikbarende wijze ook de rem op geweld weggevallen.”


********************
ENGLISH:

Stephan Balliet is taken by helicopter to the extra secure courtroom. Photo source: Quantum Earth TV, Facebook

The lawsuit against the perpetrator of the deadly attack on the synagogue of Halle (Germany) in October last year has started. The case increasingly exposes the danger of far-right anti-Semitism.

Source: CIDI

“What the people who were in the synagogue in Halle on Yom Kippur has remained unimaginable. No one forgets those minutes of agony. Miraculously they escaped a massacre, ”commented Zentralrat der Juden Josef Schuster.

The terrorist, Stephan Balliet (28), despite his heavy armament, failed to penetrate the synagogue. Instead, he shot Jana L. (40) and Kevin S. (20), which he found on his way.

Balliet acted out of anti-Semitic, far-right motives. Yesterday he announced in court that he was inspired by the attack on two mosques in Christchurch, New Zealand, but that he himself had decided to carry out an attack on Jews: they would be the source of all evil. That is how he attacked the synagogue in Halle, with which he wanted to kill the 52 people present on Yom Kippur (the holiest day on the Jewish calendar). He does not repent at all.

Today, on the second day of the trial, images of the attack were shown in court. Balliet recorded his actions with a camera mounted on his helmet.

Synagogue visitors present at criminal trial

Also, dozens of people were present in the courtroom who were in the synagogue during the attack and narrowly escaped death.

A journalist who reported from the hall describes that seeing the images was of course difficult for them, but that they remained admirably calm. "They came to show the perpetrator," You didn't break us, you didn't take our lives, you didn't win here. "

A total of 52 people were present in the synagogue on the Jom Kippur in question. Of those, 43 were present at the hearing today as Nebenkläger: direct victims of a criminal offense who can participate in criminal proceedings as an independent party in the German legal system.

Inadequate security

One of them is Max Privorozki, president of the Jewish community in Halle. He remembers to call the police immediately during the attack, and then get an official on the line who asked "which synagogue is involved" (Halle has one synagogue). He eventually had to give the address of the property before the police could be on site after about 15 minutes.

That anecdote is just one that has exposed major flaws in the security of Jewish institutions in Germany since the attack. Recently, journalist Ronen Steinke published the book Terror gegen Juden about his findings in the aftermath of the attack. In this he lashes out at the German state, which he says has escaped its responsibility for securing Jewish fellow citizens.

The door of the synagogue in Halle has come to symbolize this: only thanks to the fact that it was extra secure, Balliet was unable to enter the building, and an even greater massacre was probably prevented. However, that door was funded by an Israeli foundation that provides security to Jewish institutions in the diaspora where local authorities do not.

The responsible state of Saxony-Anhalt explains the failure as an "administrative error". It is an ironic contrast to the 300,000 euros that courtroom security cost where Balliet is being brought.

Steinke calls his book an "indictment" against the German state. According to him, anti-Semitism - even including terrorist threats - is considered "normal" to some extent, leading to the state failing to fulfill its obligation to provide adequate protection.

Zentralrat der Juden-chairman Schuster emphasizes that the attack is not an isolated one, and sees a broader social problem: "Thanks to new taboo breaches of right-wing populists and overt expressions of right-wing extremists, the brakes on violence have also been alarmingly removed."

google translate