24 juli 2020

2020-07-24: Zijn Israëli's voorbereid op persoonlijke kosten van annexatie? - Are Israelis Prepared for the Personal Cost of Annexation?

Nederlands - English

NEDERLANDS:

We zijn nu drie weken voorbij de uiterste datum van 1 juli, die premier Benjamin Netanyahu heeft gesteld, om te beginnen met de uitvoering van de annexatie van de Jordaanvallei en andere delen van Judea en Samaria, door Israël. Meer dan een maand lang praatte Netanyahu over deze stap, en het feit dat deze wordt gesteund door de zogenaamde ‘Deal van de Eeuw’ van de Amerikaanse president Donald Trump.

Bron: IsraelToday

Maar het lijkt erop dat er nu meer tijd nodig is, mogelijk tot september, hoewel Netanyahu zeker rekening houdt met de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. David Brodett, een voormalig directeur-generaal van het Israëlische ministerie van Financiën, heeft onlangs de mogelijke impact van verschillende annexatiescenario's op de Israëlische economie beoordeeld. Hij heeft beoordeeld dat een volledige annexatie van de betrokken gebieden Israël 52 miljard shekels (ongeveer 13 miljard euro) per jaar zou kosten.

Een recente studie, gepubliceerd door onderzoekers van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS, de voormalige Sovjet-Unie), stelt dat als Israël geleidelijk aan de hele Westelijke Jordaanoever zou annexeren, met inbegrip van 2,6 miljoen Palestijnen die momenteel onder Palestijns gezag staan, dit de regering 67 miljard extra shekels per jaar zou kosten voor de gezondheidszorg, het onderwijs, de naturalisatie en de verzekeringen en de veiligheid. Tegelijkertijd zou Israël slechts 15 miljard shekels aan belastinginkomsten ontvangen, wat ons een totale jaarlijkse financiële last van 52 miljard shekels oplevert. Dat komt overeen met 13 procent van de jaarlijkse staatsbegroting van Israël.

 

Israëli's genieten een zeer hoge levenskwaliteit in vergelijking met de rest van het Midden-Oosten. Zijn ze bereid dat te verlagen door 2,6 miljoen Palestijnen aan de nationale bevolking toe te voegen? (Foto: Miriam Alster/FLASH90)

Een alternatief scenario, waarbij Israël alleen gebied C annexeert en de rest van de Westelijke Jordaanoever onder militaire controle blijft, zou de overheidsuitgaven met 8,4 miljard shekels doen toenemen. In een interview met de Israëlische legerradio gaf Brodett aan dat hij een domino-effect voorziet: als Israël vandaag de dag de Jordaanvallei annexeert, zal het uiteindelijk de hele Westelijke Jordaanoever annexeren. ‘Het proces van gedeeltelijke annexatie zou kunnen eindigen met de annexatie van alle gebieden, ook al kost het tijd,’ aldus Brodett. Volgens de Israëlische econoom zal dit proces onder invloed van lokale en internationale druk eindigen met het verlenen van burger- en economische rechten aan de Palestijnen, en dit zal, net als in Oost-Jeruzalem, massale toewijzingen vereisen.

Het is echter onwaarschijnlijk dat de gevolgen voor de Israëlische economie beperkt zullen blijven tot deze toewijzingen, omdat de annexatie van het land (geheel of gedeeltelijk) onvermijdelijk zal leiden tot actieve oppositie van de Palestijnen. Volgens de studie kan het geweld op de Westelijke Jordaanoever zich uitbreiden naar andere gebieden van Israël en uiteindelijk dezelfde economische gevolgen hebben als de Tweede Intifada. De uitbraak van geweld zal de Israëlische economie ongeveer 40 miljard shekels per jaar kosten, of 5.000 tot 9.000 shekels per persoon, gedurende een periode van 1-3 jaar.

  Israëlische annexatie zou zeker leiden tot meer geweld, maar de vraag is, hoeveel? De meeste Palestijnen hebben aangegeven dat ze het vechten moe zijn. (Foto: Flash90)

De onderzoekers zeggen dat de directe buitenlandse investeringen in Israël zullen afnemen met 9 miljard shekels per jaar, als gevolg van de opleving van het geweld. Bovendien zouden er internationale sancties kunnen worden opgelegd aan Israël.

Al in 2018 publiceerden de onderzoekers van het GOS een voorlopige beoordeling van de schade die door internationale sancties aan Israël wordt toegebracht, waarbij ze zich baseerden op de nasleep van de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. De schade aan het Russische bruto binnenlands product (bbp) als gevolg van de sancties wordt geschat op 2,4% in de komende drie jaar. Voor Israël betekent dit dat het bbp met 3,3 miljard shekels zou krimpen. Het is ook mogelijk dat de shekel in waarde daalt, waardoor buitenlands kapitaal uit het land wegvlucht en de toegang van Israël tot de internationale financiële markten wordt geschaad. Een stijging van de overheidsuitgaven en een laag bbp zullen onvermijdelijk ernstige gevolgen hebben voor de levensstandaard van de Israëlische burgers. Uit cijfers van de OESO blijkt al dat het bbp per hoofd van de bevolking in Israël lager is dan in de meeste ontwikkelde landen.

De zaak is niet alleen ideologisch. Als Bijbelgelovige Jordaanse Arabische christen ben ik er voorstander van dat Israël Judea en Samaria, die historisch gezien Joodse gebieden zijn, inlijft. Maar er zijn nog andere overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden. Als ik de Israëli's zou vragen of ze bereid zijn een dergelijke prijs voor annexatie te betalen en een verlaging van hun levensstandaard met 10-15% te accepteren, weet ik niet zeker of je een positief antwoord op de vraag zou krijgen.


*****************
ENGLISH

We are now three weeks past the July 1 deadline that Prime Minister Benjamin Netanyahu set for beginning the implementation of Israel’s annexation of the Jordan Valley and other parts of Judea and Samaria. For over a month Netanyahu talked up the move, and the fact that it is backed by US President Donald Trump’s so-called “Deal of the Century.”

Source: IsraelToday

But it now seems more time will be needed, possibly until September, though Netanyahu is certainly taking into account the upcoming US presidential election in November.

David Brodett, a former director general of the Israel Ministry of Finance, recently assessed the potential impact of several annexation scenarios on the Israeli economy. He assessed that a full annexation of the territories in question would cost Israel 52 billion shekels (about $15 billion) annually.

A recent study published by researchers from the Commonwealth of Independent States (CIS, the former Soviet Union) argues that if Israel gradually annexes the entire West Bank, including 2.6 million Palestinians currently living under Palestinian Authority rule, this would cost the government and additional 67 billion shekels per year for health, education, naturalization, and insurance and security. At the same time, Israel would receive only 15 billion shekels of tax revenue, giving us a total annual financial burden of 52 billion shekels. That equates to 13 percent of Israel's annual state budget.

Israelis enjoy a very high quality of life compared to the rest of the Middle East. Are they willing to lower that by adding 2.6 million Palestinians to the national population? (Photo: Miriam Alster / FLASH90)

An alternative scenario, with Israel annexing only Area C and leaving the rest of the West Bank under military control, would increase public spending by 8.4 billion shekels. In an interview with the Israeli army radio, Brodett indicated that he foresees a domino effect: if Israel annexes the Jordan Valley today, it will eventually annex the entire West Bank. "The process of partial annexation could end with the annexation of all areas, even if it takes time," said Brodett. According to the Israeli economist, under the influence of local and international pressure, this process will end with granting civil and economic rights to the Palestinians, and will require massive allocations, just like in East Jerusalem.

However, it is unlikely that the implications for the Israeli economy will be limited to these allocations, as the country's annexation (in whole or in part) will inevitably lead to active opposition from the Palestinians. According to the study, violence in the West Bank may spread to other areas of Israel and ultimately have the same economic consequences as the Second Intifada. The outbreak of violence will cost the Israeli economy about 40 billion shekels per year, or 5,000 to 9,000 shekels per person, over a 1-3 year period.

Israeli annexation would certainly lead to more violence, but the question is, how much? Most Palestinians have indicated that they are tired of fighting. (Photo: Flash90)

The researchers say foreign direct investment in Israel will decrease by 9 billion shekels per year as a result of the upsurge in violence. In addition, international sanctions could be imposed on Israel.

As early as 2018, CIS investigators published a preliminary assessment of the damage inflicted on Israel by international sanctions, based on the aftermath of Russia's annexation of Crimea in 2014. Damage to Russia's gross domestic product (GDP) resulting from the sanctions is estimated at 2.4% over the next three years. For Israel, this means that GDP would shrink by 3.3 billion shekels. It is also possible that the shekel will depreciate, causing foreign capital to flee the country and damaging Israel's access to international financial markets. An increase in public spending and low GDP will inevitably have serious consequences for the living standards of Israeli citizens. OECD figures already show that GDP per capita in Israel is lower than in most developed countries.

The matter is not only ideological. As a Bible-believing Jordanian Arab Christian, I support Israel's incorporation into Judea and Samaria, which are historically Jewish areas. But there are other considerations to take into account. If I were to ask the Israelis if they are willing to pay such an annexation price and accept a 10-15% reduction in their standard of living, I am not sure you would get a positive answer to the question.