27 juli 2020

2020-07-27: IDF voert waakzaamheid op in Noordelijk Commando vanwege bezorgdheid over terreuraanslag van Hezbollah - IDF ups alert in Northern Command over concerns of Hezbollah terror atta

IDF Merkava-tank tijdens een oefening in het noorden van Israël (Met dank: ANNA AHRONHEIM)

Nederlands- English

NEDERLANDS:

De Libanese terreurgroep heeft gewaarschuwd dat zij de dood zal wreken van een van haar strijders die maandag is omgekomen bij een vermeende Israëlische luchtaanval in Syrië

Door ANNA AHRONHEIM   - The Jerusalem Post

De IDF verhoogde vrijdag haar waakzaamheid in het Noordelijk Commando en versterkte troepen en artilleriebatterijen uit bezorgdheid over een terreuraanslag door Hezbollah na bedreigingen van de terreurgroep vanwege de dood van een van haar strijders.

Na een situatiebeoordeling en in overeenstemming met het defensieplan van het Noordelijk Commando, zei het leger dat het veranderingen zal aanbrengen in de inzet van troepen en de veldinformatie in het gebied zal verbeteren 'met als doel de verdediging langs de noordgrens te versterken'.

Het Israëlische leger stuurde troepen samen met artillerie- en inlichtingentroepen naar divisie 91 van de divisie Galilea en naar divisie 210 van Bashan. Iron Dome raketverdedigingsgeschut stond ook op scherp en Israëlische luchtmachtjets waren op hun hoede.

Stafchef van IDF Lt.-Gen. Aviv Kochavi, had eerder op de dag een ontmoeting met de generaal van het Amerikaanse leger en de voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, generaal Mark Milley. Deze laatste landde in Israël om besprekingen te voeren over Iran en zijn volmachten zoals Hezbollah. Vanwege de spanningen zal hij vrijdag op het militaire hoofdkwartier van de IDF in Kirya blijven.

Hezbollah heeft in het verleden beloofd om wraak te nemen op elke soldaat die wordt gedood door vermeende Israëlische luchtaanvallen in Syrië. De IDF waarschuwde vrijdag Beiroet dat het "de Libanese regering verantwoordelijk houdt voor alle acties vanuit Libanon".

Na de dreigementen van de secretaris-generaal van de groep, Hassan Nasrallah, dat het hele noordelijke front openstaat voor vergelding, heeft de IDF besloten de troepen te versterken en verschillende wegen langs de Libanese en Syrische grenzen vanaf vrijdag 20.00 uur te sluiten voor militaire voertuigen.

De wegen en toeristische bezienswaardigheden blijven open voor civiele auto's.

Hoewel er momenteel geen beperking is op het verkeer van burgers, bestaat de mogelijkheid dat boeren beperkt toegang hebben tot een aantal zones bij het hek. Daarnaast zullen toegangswegen naar een aantal gemeenschappen waar het leger aanwezig is en wordt blootgesteld aan aanvallen, worden geblokkeerd en zullen alternatieve routes worden geopend voor bewoners.

Het leger bracht ook een aantal troepen dieper Israël in vanuit hun posities direct langs de grens, zodat ze geen doelwit zouden worden voor Hezbollah.

De bewegingen maken deel uit van de versterking van de macht en de paraatheid van het leger in afwachting van vergelding door de Libanese sjiitische terreurgroep die zij verwacht tegen IDF-troepen of een militaire installatie langs de grens, maar niet tegen burgers.

Vrijdagochtend waren er langs de grens met Syrië explosies te horen, waarbij granaatscherven blijkbaar een nabijgelegen Israëlische burgerauto beschadigden én een gebouw in de buurt van de Druzische stad Majdal Shams. Het is onduidelijk of de explosies zijn veroorzaakt door mortiervuur of luchtafweergeschut vanuit Syrisch grondgebied.

De IDF zei dat het onderzoek deed naar de aard van de explosies en dat het leger, hoewel er geen gewonden waren, het incident als ernstig beschouwde.

Later die avond raakten IDF-aanvalshelikopters verschillende doelen van het Syrische Arabische leger, waaronder observatieposten en inlichtingendiensten op bases in de buurt van de stad Quientra. Volgens Syrische media raakten twee militairen gewond bij die aanvallen.

Tijdens het bezoek van Milley op vrijdag benadrukte Kochavi aan de Amerikaanse generaal dat de IDF de staat Israël zal blijven verdedigen.

"We bereiden ons voor op verschillende scenario's en zullen voor zover nodig optreden om elke bedreiging weg te nemen die de soevereiniteit van Israël of zijn burgers in gevaar brengt", zei hij.

Het hoofd van het Noordelijk Commando, Maj.-Gen. Amir Baram, die eerder op de dag de hoofden van de regionale raden in het noorden ontmoette, zei dat het leger "er alles aan doet" om ervoor te zorgen dat de dagelijkse routine van de bewoners niet wordt verstoord.

"Onze belangrijkste taak, zelfs vandaag de dag, is het handhaven van de veiligheid van de inwoners van het noorden", zei hij, eraan toevoegend dat het leger van plan is het toerisme en de landbouw voortgang te laten vinden en dat het leger zich zo nodig zal blijven voorbereiden voor operationele activiteiten waar nodig en om [het gebied] te verdedigen.

Donderdag zette het leger versterkingen in - één bataljon en een aantal extra troepen - bij de divisie Galilea van het Noordelijk Commando vanwege de verhoogde spanningen.

Eerder deze week maakte Hezbollah bekend dat een van zijn leden maandagavond is omgekomen bij een vermeende Israëlische luchtaanval in Damascus. De aanval was gericht op verschillende locaties in de hoofdstad, waaronder een groot munitiedepot, waarbij verschillende Iraanse en Syrische medewerkers en Hezbollah-lid Ali Kamel Mohsen omkwamen.

Na de vermeende Israëlische aanvallen op maandag meldde het Libanese dagblad Al-Akhbar dat Hezbollah zijn waakzaamheidsniveau had verhoogd "om de activiteiten" van IDF-soldaten langs de grens tussen de twee landen te volgen.  Verklaringen toegeschreven aan de secretaris-generaal van Hezbollah, Hassan Nasrallah, suggereerden dat Israël op haar hoede moest zijn voor een aanval.

Vorige week gaf luitenant-generaal Kenneth McKenzie, het hoofd van het Amerikaanse centrale commando, een waarschuwing aan de groep die Israël wilde aanvallen, dat in het licht van de druk waarmee de groep wordt geconfronteerd als gevolg van de economische crisis in Libanon, het niet goed zou aflopen.

'Ik denk dat het een grote fout zou zijn voor Hezbollah om te proberen operaties tegen Israël uit te voeren. Ik denk dat dat niet goed afloopt,’ vertelde hij journalisten in een telefonische briefing.

Hoewel verschillende Hezbollah-militanten in het afgelopen jaar zijn vermoord bij vermeende Israëlische luchtaanvallen in Syrië, was het de eerste keer dat Hezbollah de dood van één van hen bevestigde sinds augustus toen twee militanten en een Iraniër werden gedood bij een IDF-aanval op een IRGC-cel. Daarvan zei Israël dat zij op weg waren om gewapende drones te lanceren om doelen in Noord-Israël aan te vallen.

Na de aanval had de IDF haar waakzaamheid verhoogd in de verwachting een beperkte reactie tegen militaire doelen terug te krijgen. Een week later vuurde Hezbollah drie anti-tank geleide raketten af naar een IDF-post en een militaire ambulancepost nabij de steden Avivim en Yir'on in het noorden van Israël.

Hoewel er geen slachtoffers vielen bij het incident, werden meer dan 100 artilleriegranaten afgevuurd op doelen in Zuid-Libanon, waaronder een luchtaanval op de Hezbollah-cel die de aanval uitvoerde.


****************************
ENGLISH

IDF Merkava tank during a drill in Israel's north (photo credit: ANNA AHRONHEIM)

The Lebanese terror group has warned it will revenge the death of one of its fighters killed in an alleged Israeli airstrike in Syria on Monday

By ANNA AHRONHEIM   - The Jerusalem Post

The IDF on Friday upped its alert in the northern command and reinforced troops and artillery batteries out of concern of a terror attack by Hezbollah following threats by the terror group over the death of one of its fighters.

Following a situational assessment and in accordance with the Northern Command’s defense plan, the military said it will be making changes to troop deployment and enhanced field intelligence in the area “with the goal of strengthening defenses along the northern border.”

 The Israeli military deployed troops to Division 91 of the Galilee Division and 210 Bashan Division along with artillery and intelligence troops. Iron Dome missile defense batteries were also on alert as well as Israel Air Force jets.

IDF Chief of Staff Lt.-Gen. Aviv Kochavi, who met earlier in the day with ‪US Army General and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley who landed in Israel to discuss Iran and its proxies like Hezbollah, will remain at the IDF’s Kirya Military Headquarters on Friday due to the tensions.

Hezbollah has pledged in the past to retaliate for any fighter that is killed by alleged Israeli airstrikes in Syria and the IDF on Friday warned Beirut that it “holds the Lebanese government responsible for all actions emanating from Lebanon.”

Following threats by the group’s Secretary-General Hassan Nasrallah that the entire northern front is open for retaliation, the IDF has decided to reinforce troops and close several roads along the Lebanese and Syrian borders to military vehicles beginning Friday at 8 PM.

The roads will remain open for civilian cars along with tourist sites.

 While there is no current restriction on civilian movement, there is the possibility that farmers will be restricted in a limited number of zones near the fence. In addition, access roads to a number of communities where the military has a presence and are exposed to attack will be blocked and alternatives routes will be opened for residents to enter.

The military also moved some troops deeper into Israel out of their positions directly along the border so that they would not be a target for Hezbollah.

The moves are part of the military’s strengthening of power and readiness in anticipation of any retaliation by the Lebanese Shiite terror group which it expects against IDF troops or a military installation along the border, but not civilians.

On Friday morning explosions were heard along the border with Syria, with shrapnel apparently damaging a nearby Israeli civilian car and building near the Druze town of Majdal Shams. It is unclear whether the explosions were caused by a mortar or anti-aircraft fire from Syrian territory.

The IDF said it was looking into the nature of the explosions and that while there were no injuries, the military viewed the incident as severe.

During the Milley’s visit on Friday, Kochavi stressed to the American general that the IDF will continue to defend the State of Israel.

“We are preparing for a variety of scenarios and will act to the extent necessary to remove any threat that endangers the sovereignty of Israel or its citizens,” he said.

The Head of the IDF’s Northern Command Maj.-Gen. Amir Baram, who met with the heads of regional councils in the north earlier in the day, said that the military is “making every effort” to make sure that the daily routine of residents will not be disrupted.

"Our main task even these days is to maintain the security of northern residents,” he said, adding that the military intends to allow tourism and agriculture to continue and that the military “will continue to prepare as needed to defend [the area] and for operational activities as necessary.”

On Thursday the military deployed reinforcements- one battalion and a number of additional troops- to the Northern Command’s Galilee Division due to the heightened tensions.

Earlier in the week, Hezbollah announced that one of its members was killed in an alleged Israeli airstrike in Damascus on Monday night. The strike targeted several sites around the capital including a major ammunition depot and killed several Iranian and Syrian personnel as well as Hezbollah member Ali Kamel Mohsen.

Following the alleged Israeli strikes on Monday, the Lebanese daily Al-Akhbar reported that Hezbollah had raised its alert level “to monitor activities” of IDF soldiers along the border between the two countries and statements attributed to Hezbollah Secretary-General Hassan Nasrallah suggested that Israel be wary of an attack.

Last week Lt.-Gen. Kenneth McKenzie, the Head of the US Central Command warned against the group attacking Israel in light of pressures that the group is facing due to the economic crisis in Lebanon saying that it wouldn’t end well.

“I think it would be a great mistake for Hizballah to try to carry out operations against Israel.  I can’t see that having a good ending,” he told journalists in a telephone briefing.

While several Hezbollah militants have been killed in alleged Israeli airstrikes in Syria over the past year, it was the first time that Hezbollah confirmed the death of one since August when two militants and an Iranian were killed in an IAF strike targeting an IRGC cell which Israel said was on its way to launch armed drones to attack targets in northern Israel.

Following the strike, the IDF had raised its alert expecting a limited response against military targets. A week later, Hezbollah fired three anti-tank guided missiles towards an IDF post and military ambulance near the towns of Avivim and Yir’on in northern Israel.

While there were no casualties in the incident, over 100 artillery shells were fired towards targets in south Lebanon including an airstrike on the Hezbollah cell which carried out the attack.