27 juli 2020

2020-07-27: Syrische legerposities door IAF getroffen na beschieting richting Israël - Syrian army positions hit by IAF after firing on Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Helikopters van de Israëlische luchtmacht hebben vrijdagavond Syrische legerposities bestookt, nadat eerder projectielen nabij het in de Israëlische Golan gelegen Majdal Shams waren ontploft.

Bron: CIDI

Vrijdagochtend was sprake van explosies aan de grens tussen de Israëlische Golan en Syrië. Het is onduidelijk wat de exacte oorzaak van de ontploffingen was: mogelijk was sprake van Syrische luchtafweer dat op op een observatieballon van het Israëlische leger had geschoten of een artilleriebeschieting vanuit Syrië. Bij de explosies was sprake van lichte schade in het druzische dorp Majdal Shams. Een huis en een auto waren geraakt door scherven.

In antwoord op de explosies, hebben helikopters van de Israëlische luchtmacht vrijdagavond Syrische legerposities bestookt. Volgens Arabische media zijn Syrische luchtafweerposities nabij Quneitra getroffen. Syrisch staatsmedium SANA meldt dat dat drie locaties zijn getroffen en dat hierbij twee Syrische militairen gewond zijn geraakt.

In een statement stelt de IDF dat “observatieposten en instrumenten voor inlichtingenverzameling bij Syrische posities” zich onder de doelwitten bevonden. Het Israëlische leger zegt het Syrische regime verantwoordelijk te houden voor de beschieting op Israël van vrijdagochtend. “De IDF blijft met vastberadenheid opereren en zal reageren op iedere schending van Israëlische soevereiniteit”.

De gebeurtenissen van vrijdag vinden plaats ten tijde van verhoogde spanningen tussen Israël en de Libanese terreurbeweging Hezbollah. Maandagavond is bij Israëlische luchtaanvallen in Syrië een strijder van Hezbollah om het leven gekomen, en Israël houdt rekening met een vergeldingsactie. Het Israëlische leger heeft zijn posities in het noorden aan de grens met Libanon versterkt en een aantal wegen zijn afgesloten voor militaire voertuigen. Troepen hebben zich teruggetrokken uit bepaalde posities aan de grens, zodat ze niet blootgesteld zijn aan een eventuele aanval vanuit Libanon. Daarnaast is sprake van verhoogde activiteit van de Israëlische luchtmacht boven het Libanees-Israëlische grensgebied.

Zondag bracht minister van Defensie en plaatsvervangend premier Benny Gantz de Israëlische grens met Libanon. Gantz deed niet geheimzinnig over de Israëlische luchtaanvallen waarbij de Hezbollah-strijder was omgekomen: “we ondernamen actie tegen de Iraanse ingraving in Syrië – en we zullen actie hiertegen blijven ondernemen”.

Tijdens zijn bezoek aan de noordgrens herinnerde de Israëlische minister van Defensie Libanon en Syrië eraan dat zij “verantwoordelijk zijn voor wat er op hun grondgebied gebeurt en er vanuit plaatsvindt”. “We willen geen onnodige escalatie – maar wie dan ook die ons op de proef stelt, zal een zeer krachtig antwoord krijgen”, aldus de voormalige IDF-stafchef.


****************************
ENGLISH:

Israeli Air Force helicopters bombarded Syrian army positions on Friday evening, after previously projectiles had detonated near Majdal Shams located in Israel's Golan.

Source: CIDI

Friday morning there were explosions on the border between the Israeli Golan and Syria. It is unclear what the exact cause of the detonations was: there may have been Syrian anti-aircraft firing at an Israeli army observation balloon or artillery fire from Syria. The explosions involved minor damage in the Druze village of Majdal Shams. A house and a car had been hit by shards.

In response to the explosions, Israeli Air Force helicopters attacked Syrian army positions on Friday evening. Syrian anti-aircraft positions near Quneitra have been affected, according to Arab media. Syrian state media SANA reports that three locations have been affected, injuring two Syrian military personnel.

In a statement, the IDF states that “observation posts and intelligence-gathering tools at Syrian positions” were among the targets. The Israeli army says it will hold the Syrian regime responsible for Friday morning's shooting at Israel. "The IDF continues to operate with determination and will respond to any violation of Israeli sovereignty."

Friday's events are taking place during heightened tensions between Israel and the Lebanese terrorist movement Hezbollah. Monday night, Israeli air strikes in Syria killed a Hezbollah fighter, and Israel plans to retaliate. The Israeli military has strengthened its positions in the north on the Lebanon border and a number of roads have been closed to military vehicles. Troops have withdrawn from certain positions on the border so that they are not exposed to any attack from Lebanon. In addition, there is increased activity of the Israeli Air Force over the Lebanese-Israeli border area.

On Sunday, Defense Minister and Deputy Prime Minister Benny Gantz brought the Israeli border to Lebanon. Gantz was not secretive about the Israeli air strikes that killed the Hezbollah fighter: "We took action against the Iranian burial in Syria - and we will continue to take action against it."

During his visit to the Northern Border, the Israeli Defense Minister reminded Lebanon and Syria that they are “responsible for what happens and takes place on their territory”. "We don't want unnecessary escalation - but anyone who puts us to the test will get a very powerful answer," said the former IDF chief of staff.