27 juli 2020

2020-07-27: IDF: infiltratie-aanval door Hezbollah verijdeld - IDF: Hezbollah infiltration attack foiled

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Israëlische leger stelt maandag een infiltratie-aanval door de Libanese terreurbeweging Hezbollah te hebben verijdeld. Hezbollah ontkent echter een aanval te hebben uitgevoerd.

Bron CIDI

De IDF hield al een week lang rekening met een mogelijke aanval door Hezbollah. Vorige week maandagavond is bij Israëlische luchtaanvallen in Syrië een strijder van Hezbollah om het leven gekomen, en de verwachting was dat de Libanese terreurbeweging een vergeldingsactie uit zou voeren.

Volgens het Israëlische leger vond maandagmiddag een infiltratie-aanval door een groep van Hezbollah plaats. Bij Har Dov, ook wel bekend als de Shebaa-boerderijen, hadden militanten van de Iraanse proxy de Blauwe Lijn overschreden. De IDF opende het vuur op de infiltranten, waarop zij terug naar Libanon vluchtten. Zover bekend zijn hierbij geen slachtoffers gevallen. In Libanese media werd gesproken over aanvallen op IDF-voertuigen met antitankraketten. Dit wordt echter ontkend door het Israëlische leger. 

Op sociale media wordt een video gedeeld van een huis dat beschadigd zou zijn geraakt na artillerie beschietingen door de IDF:

Aanvankelijk meldde het aan Hezbollah gelieerde medium Al-Mayadeen dat bij de infiltratie-aanval geen militanten van de Libanese terreurbeweging zijn omgekomen. Later wijzigde Al-Mayadeen zijn berichtgeving, en stelt het dat er geen sprake is geweest van een aanval. Hezbollah zelf ontkent inmiddels dan ook een infiltratie-aanval te hebben uitgevoerd. Volgens de Libanese terreurbeweging probeert Israël “ogenschijnlijke overwinningen” te creëren. De Iraanse proxy beweert dat door de spanningen Israëlische militairen op elkaar zouden hebben geschoten en dat proberen te verbloemen door te spreken van een aanval.

Hezbollah stelt dat het antwoord voor de vorige week omgekomen militant “zeker zal komen”. “De zionisten hebben slechts te wachten op het bestraft worden voor hun misdaden, aldus de sjiitische terreurbeweging. De Iraanse proxy stelt daarbij dat er ook een antwoord op de Israëlische artilleriebeschieting van maandagmiddag zal komen.

Een nieuwe poging tot een aanval op Israël is dan ook niet uit te sluiten. De IDF is in het noorden nog steeds in verhoogde staat van paraatheid. “Gespannen en ingewikkelde dagen liggen voor ons”, aldus een legerwoordvoerder. Vrijdag was sprake van vanuit Syrië afkomstige explosies nabij Majdal Shams, waarop helikopters van de Israëlische luchtmacht die avond posities van het Syrische leger hebben bestookt.

Maandagavond hielden premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie en plaatsvervangend premier Benny Gantz een persconferentie. Volgens Gantz is Israël “vastberadener dan ooit” om aanvallen te voorkomen. De voormalige legerstafchef stelt dat de IDF een “ernstig incident dat mensenlevens had kunnen kosten heeft voorkomen”.

Volgens Netanyahu “speelt Hezbollah met vuur”. De premier waarschuwt dat “Hezbollah en Libanon verantwoordelijkheid dragen” voor uit Libanon afkomstige aanvallen. “Elke aanval tegen ons zal met stevige kracht beantwoord worden”, aldus de premier.

***********************
ENGLISH:

The Israeli army poses an infiltration attack on Monday by foiling the Lebanese terrorist movement Hezbollah. Hezbollah, however, denies having carried out an attack.

Source CIDI

The IDF had been anticipating a possible attack by Hezbollah for a week. Last Monday evening, Israeli air strikes in Syria killed a Hezbollah fighter, and the Lebanese terror movement was expected to retaliate.

According to the Israeli army, an infiltration attack by a group of Hezbollah took place on Monday afternoon. At Har Dov, also known as the Shebaa farms, militants of the Iranian proxy had crossed the Blue Line. The IDF opened fire on the infiltrators, upon which they fled back to Lebanon. As far as is known, no casualties have occurred. Lebanese media talked about attacks on IDF vehicles with anti-tank missiles. However, this is denied by the Israeli army.

A video is shared on social media of a house allegedly damaged after artillery shelling by the IDF:

Initially, the Hezbollah-affiliated medium Al-Mayadeen reported that no militants of the Lebanese terrorist movement were killed in the infiltration attack. Later, Al-Mayadeen changed his reporting, stating that there had been no attack. Hezbollah itself denies that it has now launched an infiltration attack. According to the Lebanese terrorist movement, Israel is trying to create "apparent victories". The Iranian proxy claims that tensions have caused Israeli soldiers to shoot at each other and are trying to cover up by speaking of an attack.

Hezbollah states that the answer for the militant who died last week "will certainly come." "The Zionists have only to wait to be punished for their crimes," said the Shia terrorist movement. The Iranian proxy also states that there will also be an answer to the Israeli artillery bombardment on Monday afternoon.

A new attempt to attack Israel cannot therefore be ruled out. The IDF is still in an elevated state of readiness in the north. "Tense and complicated days are ahead of us," said an army spokesman. Friday saw explosions from Syria near Majdal Shams, where Israeli Air Force helicopters attacked positions of the Syrian army that evening.

On Monday evening, Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Secretary and Deputy Prime Minister Benny Gantz held a press conference. According to Gantz, Israel is "more determined than ever" to prevent attacks. The former chief of staff, said the IDF had prevented a "serious incident that could have cost human lives."

According to Netanyahu, "Hezbollah plays with fire." The Prime Minister warns that "Hezbollah and Lebanon are responsible" for attacks from Lebanon. "Any attack against us will be answered with firm force," said the prime minister.

google translate