29 juli 2020

2020-07-29: Iran verhuist replica van US carrier naar monding van de Golf - Iran moves mock-up US carrier to mouth of Gulf

Het door Iran gerenoveerde replica vliegdekschip, eerder gebruikt als een gesimuleerd VS-doel in 2015 Iraanse marine oorlogsspelen oefening, wordt gesleept door een sleepboot in de buurt van Bandar Abbas, Iran 25 juli 2020. Foto genomen op 25 juli 2020 | Foto: Reuters / Satellietbeeld ©2020 Maxar Technologies 

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Iran verzet zich tegen de aanwezigheid van Amerikaanse en Westerse marines in de Golf, en houdt vaak marineoorlogsspellen in de strategische Straat, de doorgang voor zo'n 30% van alle ruwe olie en andere olievloeistoffen die over zee worden verhandeld.

Door Reuters en ILH-staf

 Satellietbeelden laten zien, dat Iran een replica van een Amerikaanse vliegdekschip verplaatst heeft naar de strategische Straat van Hormuz, wat suggereert dat het het schip zal gebruiken als doelwit in oorlogsspellen in een Golf-scheepvaartkanaal dat van vitaal belang is voor de olie-export van de wereld.

 Het gebruik van namaak Amerikaanse oorlogsschepen komt af en toe voor bij de training door de Iraanse Revolutionaire Garde en haar strijdkrachten, onder andere in 2015 toen Iraanse raketten een replica raakten die leek op een vliegdekschip uit de Nimitz-klasse.

Teheran, dat zich verzet tegen de aanwezigheid van Amerikaanse en Westerse marines in de Golf, houdt vaak marineoorlogsspellen in de strategische Straat, de doorgang voor zo'n 30% van alle ruwe en andere olievloeistoffen die over zee worden verhandeld.

Een van de beelden die op 26 juli werden genomen door de in de VS gevestigde ruimtevaarttechnologiefirma Maxar Technologies toonde een Iraanse snelvarende boot die zich in de strategische waterweg naar het model van het Amerikaanse zeeschip begeeft. Een andere foto toonde modelvliegtuigen die op het dek van de namaakboot stonden opgesteld.

"We kunnen niet spreken over wat Iran hoopt te winnen door deze replica te bouwen, of welke tactische waarde ze hopen te winnen door zo'n replica te gebruiken in een trainings- of offensief oefenscenario," zei Commandant Rebecca Rebarich, de woordvoerster van de in Bahrein gevestigde Vijfde Vloot van de Amerikaanse marine.

"We blijven vertrouwen in het vermogen van onze marine om zich te verdedigen tegen elke maritieme dreiging."

De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zijn toegenomen sinds 2018, toen de Amerikaanse president Donald Trump zich terugtrok uit Iran's nucleaire overeenkomst van 2015 met zes mogendheden en opnieuw sancties oplegde die de olie-export van Teheran sterk hebben verminderd.

De Iraanse Revolutionaire Garde zei in april dat Teheran Amerikaanse oorlogsschepen zou vernietigen als zijn veiligheid in de Golf wordt bedreigd. De Iraanse ambtenaren hebben herhaaldelijk gedreigd om Hormuz te blokkeren als Iran niet in staat is om olie uit te voeren of als zijn nucleaire sites worden aangevallen.

Er zijn de laatste jaren periodieke confrontaties geweest tussen de Iraanse Garde en het Amerikaanse leger in de Golf. De ambtenaren van de VS hebben gezegd dat het sluiten van de Straat een "rode lijn" zou overschrijden en dat Amerika actie zou ondernemen om deze te heropenen.

Iran kan de waterweg niet eenzijdig wettelijk sluiten omdat een deel ervan zich in de territoriale wateren van Oman bevindt. De schepen die erdoor varen, passeren echter wel de Iraanse wateren, die onder de verantwoordelijkheid van de Iraanse zeewacht vallen. 

 

**************************** 
ENGLISH:

Tehran, which opposes the presence of US and Western navies in the Gulf, frequently holds naval war games in the strategic Strait, the conduit for some 30% of all crude and other oil liquids traded by sea.

By  Reuters and ILH Staff

Iran has moved a mock-up US aircraft carrier to the strategic Strait of Hormuz, satellite images show, suggesting it will use the look-alike vessel for target practice in war games in a Gulf shipping channel vital to world oil exports.

The use of dummy American warships has become an occasional feature of training by Iran's Revolutionary Guards and its naval forces, including in 2015 when Iranian missiles hit a mock-up resembling a Nimitz-class aircraft carrier.

Tehran, which opposes the presence of US and Western navies in the Gulf, frequently holds naval war games in the strategic Strait, the conduit for some 30% of all crude and other oil liquids traded by sea.

One of the images taken on July 26 by US-based space technology firm Maxar Technologies showed an Iranian fast-attack boat moving toward the model US carrier in the strategic waterway. Another image showed model planes lined up on the deck of the fake carrier.

"We cannot speak to what Iran hopes to gain by building this mock-up, or what tactical value they would hope to gain by using such a mock-up in a training or offensive exercise scenario," said Commander Rebecca Rebarich, the spokeswoman for the US Navy's Bahrain-based Fifth Fleet.

"We remain confident in our naval forces' ability to defend themselves against any maritime threat."

Tensions have spiked between Iran and the United States since 2018, when US President Donald Trump withdrew from Iran's 2015 nuclear deal with six powers and reimposed sanctions that has sharply dropped Tehran's oil exports.

The Iranian Revolutionary Guards in April said Tehran would destroy US warships if its security is threatened in the Gulf. Iranian officials have repeatedly threatened to block Hormuz if Iran is not able to export oil or if its nuclear sites are attacked.

There have been periodic confrontations between the Iranian Guards and the US military in the Gulf in recent years. US officials have said closing the Strait would be crossing a "red line" and America would take action to reopen it.

Iran cannot legally close the waterway unilaterally because part of it is in Omani territorial waters. However, ships that sail it pass through Iranian waters, which are under the responsibility of the Iran's Guards naval force.