30 juli 2020

2020-07-30: Shin Bet bevestigt overgelopen Hamas-commandant - Shin Bet confirms defected Hamas commander

Hamas-terroristen met luchtafweerraketten tijdens een parade in Gaza

Nederlands - english

NEDERLANDS:

Na weken van geruchten, heeft de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet bevestigd dat een Hamas-commandant is overgelopen. Volgens de Shin Bet is het Hamas-lid op eigen initiatief vanuit Gaza naar Israël gezwommen.

Bron: CIDI

Het gaat om de 24-jarige Az Aladdin Hussein. In 2013 werd Hussein gerekruteerd door de gewapende tak van Hamas – de Izz al-Din al-Qassam Brigades. In 2018 werd hij commandant van een van de luchtverdedigingseenheden van de terreurbeweging in de Gazastrook.

Als luchtverdedigingscommandant werd Hussein geleerd over observatiemethodes en het omgaan met anti-vliegtuigwapens. In zijn huis in Jabalia, in het noorden van de Gazastrook, had Hussein ook een luchtafweerraket. Hij was geïnstrueerd om met dit wapen op Israëlische helikopters te schieten als deze in de buurt kwamen, om IDF-militairen te doden en/of te ontvoeren.

Op 28 juni is Hussein overgelopen naar Israël. Volgen de Shin Bet besloot de Hamas-commandant hiertoe vanwege interne familieruzies en vervolging door hooggeplaatste Hamas-functionarissen. . Hussein zwom op eigen initiatief naar Israëlische wateren, waar hij door de Israëlische marine werd gearresteerd en overgedragen aan de Shin Bet.

Het nieuws over de overgelopen Hamas-commandant is pas vandaag door de Shin Bet bevestigd, daar het vandaag haar onderzoek heeft afgerond. Hussein heeft veel inlichtingen over Hamas prijsgegeven, zo stelt de Israëlische veiligheidsdienst. Op dezelfde dag als de afronding van het onderzoek is een aanklacht voor verschillende veiligheidsovertredingen ingediend bij een Israëlische rechtbank tegen het overgelopen lid van de Palestijnse terreurbeweging.

Eerder deze maand claimde het Saoedische medium Al-Arabiya al dat een Hamas-commandant was overgelopen naar Israël. Hamas ontkende dat een commandant was weggevlucht en sprak van “geruchten die het doel van de bezetting dienen, om het thuisfront in Gaza te destabiliseren”. Enkele dagen later werd toegegeven dat een Hamas-lid verdacht werd van collaboratie en hierop naar Israël was gevlucht, maar de terreurbeweging bleef volhouden dat het geen commandant betrof.

De IDF heeft beelden gepubliceerd van de aanhouding van de Hamas-commandant:


*******************************
ENGLISH:

Hamas terrorists carrying anti-aircraft missiles during a parade in Gaza

After weeks of rumors, Israeli security agency Shin Bet has confirmed that a Hamas commander has defected. According to the Shin Bet, the Hamas member swam from Israel to Israel on his own initiative.

Source: CIDI

It concerns the 24-year-old Az Aladdin Hussein. In 2013 Hussein was recruited by the armed branch of Hamas - the Izz al-Din al-Qassam Brigades. In 2018, he became commander of one of the air defense units of the terrorist movement in the Gaza Strip.

As an air defense commander, Hussein was taught about observation methods and how to handle anti-aircraft weapons. At his home in Jabalia, in the north of the Gaza Strip, Hussein also had an anti-aircraft missile. He was instructed to use this weapon to fire at Israeli helicopters when they approached them, to kill and / or kidnap IDF soldiers.

On June 28 Hussein defected to Israel. Following the Shin Bet, the Hamas commander decided to do so due to internal family feuds and persecution by senior Hamas officials. . Hussein swam on his own initiative to Israeli waters, where he was arrested by the Israeli Navy and turned over to the Shin Bet.

News of the defected Hamas commander has only been confirmed by the Shin Bet today, as it completed its investigation today. Hussein has released a lot of information about Hamas, according to the Israeli security service. On the same day as the investigation was completed, charges for several security breaches were brought before an Israeli court against the defected member of the Palestinian terrorist movement.

Earlier this month, the Saudi medium of Al-Arabiya claimed that a Hamas commander had defected to Israel. Hamas denied that a commander had fled and spoke of "rumors serving the purpose of the occupation to destabilize the home front in Gaza." A few days later, it was admitted that a Hamas member was suspected of collaboration and had fled to Israel, but the terrorist movement insisted that it was not a commander.

The IDF has released images of the arrest of the Hamas commander: