31 juli 2020

2020-07-31: Iran houdt jaarlijks een oefening in de Perzische Golf te midden van oplopende spanningen met de VS - Iran holds annual Gulf drill amid rising tensions with US

Deze frame grab van video toont de lancering van ondergrondse ballistische raketten door de Iraanse Revolutionaire Garde tijdens een militaire oefening | Foto: AP/Sepahnews

De militairen van de V.S. zeiden dat de oefening twee basissen met Amerikaanse troepen in het gebied ertoe bracht om op verhoogd alarm te gaan en zeiden dat de raketlanceringen van Teheran onverantwoordelijk waren.

Door: Israël Hayom  

De Iraanse elite Revolutionaire Garde begon dinsdag met een militaire oefening in de Golf, zo meldde de Iraanse staatstelevisie, in een tijd van hoge spanning tussen Teheran en Washington.

De militairen van de V.S. zeiden dat de oefening twee basissen met Amerikaanse troepen in het gebied ertoe had gebracht om op verhoogd alarm te gaan en dat de raketlanceringen van Teheran onverantwoordelijk waren.

De afgelopen jaren zijn er in de Golf periodieke confrontaties geweest tussen de Garde en het Amerikaanse leger, dat de Garde-marine ervan beschuldigde snelvarende schepen te sturen om Amerikaanse oorlogsschepen lastig te vallen bij het passeren van de Straat van Hormuz.

Teheran, dat zich verzet tegen de aanwezigheid van Amerikaanse en Westerse marines in de Golf, houdt jaarlijks gefaseerd marineoorlogsspelletjes in de strategische waterweg, de vaarroute voor zo'n 30% van alle ruwe en andere olievloeistoffen die over zee worden verhandeld.

"De laatste fase van de oefening die 'Grote Profeet 14' wordt genoemd, met de deelname van de Garde, de marine en de luchtmacht, is begonnen op het gebied van land, lucht, zee en ruimte in ... de Straat van Hormuz en de Perzische Golf," rapporteerde de staatstelevisie van Iran.

De Garde zei in een verklaring die door het semi-officiële persagentschap Fars wordt geciteerd, dat zijn marine en luchtmacht ,,raket-, UAV- en radardeenheden" in de oefening zouden gebruiken.

In een verklaring, zei het Centrale Militaire Bevel van de V.S. dat de Al Udeid Luchtbasis in Qatar en Al Dhafra Luchtbasis in de Verenigde Arabische Emiraten uit een extra voorzichtigheid op een verhoogde alarmstatus werd gezet omdat een aanvankelijke beoordeling een potentiële bedreiging toonde.

"Het ,,incident een kwestie van minuten was, en een "alles is veilig" werd afgekondigd, nadat de bedreigingsindicator voorbij was gegaan," stelde de militaire verklaring.

De satellietbeelden die op Maandag werden gepubliceerd toonden aan dat Iran een nagemaakt vliegdekschip van de V.S. naar de Straat heeft verplaatst, suggererend dat het het nagemaakte schip voor schietoefeningen in oorlogsspelen daar zal gebruiken.

Commandant Rebecca Rebarich, woordvoerster van de Vijfde Vloot van de V.S. Marine in Bahrein, zei dat de militairen van de V.S. ,"altijd waakzaam waren bij dit type onverantwoordelijk en roekeloos gedrag door Iran in de nabijheid van drukke internationale waterwegen."  

Maar zij zei dat ”deze oefening geen coalitieoperaties in het gebied heeft verstoord noch enige invloed op de vrije stroom van handel in de Straat van Hormuz en de omringende wateren heeft gehad".

De Garde zei in april dat Teheran Amerikaanse oorlogsschepen zou vernietigen als de veiligheid van Iran in de Golf wordt bedreigd. De Iraanse ambtenaren hebben herhaaldelijk gedreigd om Hormuz te blokkeren als Iran niet in staat is om olie uit te voeren of als zijn nucleaire sites worden aangevallen.

 


******************************
ENGLISH:

This frame grab from video shows the launching of underground ballistic missiles by the Iranian Revolutionary Guards during a military exercise | Photo: AP/Sepahnews

The US military said the drill caused two bases with American troops in the region to go on heightened alert and said Tehran's missile launches were irresponsible.

By: Israel Hayom  

Iran's elite Revolutionary Guards launched a military drill in the Gulf on Tuesday, Iranian state television reported, at a time of high tension between Tehran and Washington.

The US military said the drill had caused two bases with American troops in the region to go on heightened alert and said Tehran's missile launches were irresponsible.

There have been periodic confrontations in the Gulf in recent years between the Guards and the US military, which has accused the Guards' navy of sending fast-attack boats to harass US warships as they pass the Strait of Hormuz.

Tehran, which opposes the presence of US and Western navies in the Gulf, holds annual naval war games in phases in the strategic waterway, the conduit for some 30% of all crude and other oil liquids traded by sea.

"The final stage of the drill called 'Great Prophet 14' with the participation of the Guards Navy and Air Force has started in the areas of land, air, sea, and space in ... the Strait of Hormuz and the Persian Gulf," Iran's state TV reported.

The Guards, in a statement quoted by the semi-official Fars news agency, said its naval and air forces would use "missile, UAV and radar units" in the drill.

In a statement, the US military's Central Command said Al Udeid Air Base in Qatar and Al Dhafra Air Base in the United Arab Emirates were put on a heightened alert status out of an abundance of caution because an initial assessment showed a potential threat.

"The incident lasted for a matter of minutes, and an all-clear was declared after the threat indicator had passed," the military statement said.

Satellite images published on Monday showed Iran has moved a mock-up US aircraft carrier to the Strait, suggesting it will use the fake vessel for target practice in war games there.

Commander Rebecca Rebarich, spokeswoman for the US Navy's Bahrain-based Fifth Fleet, said the US military was "always watchful of this type of irresponsible and reckless behavior by Iran in the vicinity of busy international waterways."

But she said that "this exercise has not disrupted coalition operations in the area nor had any impacts to the free flow of commerce in the Strait of Hormuz and surrounding waters."

The Guards in April said Tehran would destroy US warships if Iran's security is threatened in the Gulf. Iranian officials have repeatedly threatened to block Hormuz if Iran is not able to export oil or if its nuclear sites are attacked.