03 augustus 2020

2020-08-03: Negen uur ’s avonds raketaanval op Sderot - Nine o'clock rocket attack on Sderot

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Zondagavond is vanuit Gaza een raket op Sderot afgevuurd. De raketaanval vond om negen uur plaats, een door Palestijnse terroristen regelmatig gebruikt tijdstip.

bron: CIDI

Zondag om negen uur ’s avonds ging het raketalarm in Sderot en omliggende dorpen af. Een raket was vanuit de Gazastrook afgevuurd. Het projectiel is onderschept door het Iron Dome-luchtafweersysteem. Een van de raketscherven heeft een geparkeerde auto in Sderot geraakt.

Het tijdstip van de raketaanval, negen uur, lijkt geen toeval. Het is een populair tijdstip voor Palestijnse terreurgroepen om raketten op Israël af te vuren. Islamitische Jihad verwerkt het zelfs in haar propagandamateriaal. Vrijdagavond negen uur, wanneer gezinnen in Israël sjabbat vieren, is in het bijzonder een door Palestijnse terroristen graag aangegrepen moment om raketten af te vuren op de Joodse staat.

De raketaanval op zondag om negen uur vond plaats op het moment dat een drive-in bioscoop in Sderot haar openingsavond organiseerde. In verband met de coronapandemie kunnen bioscopen niet op normale wijze opereren, en als alternatief was deze drive-in bedacht waar gezinnen naartoe konden rijden om vanuit hun auto een film te kijken. Halverwege de film ging het raketalarm echter af, en moesten ouders met hun kinderen naar de schuilkelders vluchten.
In antwoord op de raketaanval, heeft de Israëlische luchtmacht posities van Hamas gebombardeerd. Volgens getuigen zou ook een locatie van de Nasser Salah al-Din Brigades, de gewapende tak van de Palestijnse Volksverzetscomités, zijn getroffen. In een statement meldt de IDF dat een cementfabriek waar onderdelen voor tunnels werd geproduceerd is getroffen, en dat ook “ondergrondse infrastructuur” is gebombardeerd. Met ondergrondse infrastructuur wordt doorgaans gedoeld op raketlanceerinstallaties die in de grond begraven zijn. Israël houdt Hamas als de facto machthebber in Gaza verantwoordelijk voor alles wat in en vanuit de kustenclave plaatsvindt.

Bij de luchtaanvallen maakte de Israëlische luchtmacht gebruik van zogenaamde knock on the roof waarschuwingsbombardementen. Hierbij wordt eerst een klein projectiel bij het beoogde doelwit geworpen, als waarschuwing dat een werkelijk bombardement gaat volgen. Dit geeft personen in de buurt gelegenheid om weg te komen van het doelwit. 

Uit het gebruik van knock on the roof valt te concluderen dat Israël een escalatie in het zuiden wil voorkomen. Het Israëlische leger is in het noorden aan de grens met Libanon nog altijd in verhoogde staat van paraatheid, waar rekening wordt gehouden met een vergeldingsaanval door Hezbollah nadat afgelopen maand een militant van de Libanese terreurbeweging is omgekomen bij een Israëlische luchtaanval in Syrië. De IDF wil een escalatie aan twee fronten tegelijkertijd vermijden en trachtte daarom bij de vergeldingsaanvallen zondagavond voorkomen dat Palestijnse militanten om zouden komen.***************************
ENGLISH:

On Sunday evening, a missile was fired at Sderot from Gaza. The missile attack took place at nine o'clock, a time regularly used by Palestinian terrorists.

source: CIDI

The rocket alarm went off in Sderot and surrounding villages on Sunday at 9:00 p.m. A missile had been fired from the Gaza Strip. The projectile has been intercepted by the Iron Dome anti-aircraft system. One of the rocket shards hit a parked car in Sderot.

The time of the missile attack, nine o'clock, seems no coincidence. It is a popular time for Palestinian terror groups to fire rockets at Israel. Islamic Jihad even incorporates it into its propaganda material. Friday night at 9:00 p.m., when families in Israel celebrate Shabbat, is a moment particularly eager for Palestinian terrorists to fire rockets at the Jewish state.

The rocket attack on Sunday at nine o'clock occurred when a drive-in cinema in Sderot hosted its opening night. Due to the corona pandemic, cinemas cannot operate normally, and as an alternative, this drive-in was conceived for families to drive to watch a movie from their car. Halfway through the movie, however, the rocket alarm went off, and parents had to flee to the bomb shelters with their children.
In response to the missile strike, the Israeli Air Force has bombed Hamas. According to witnesses, a location of the Nasser Salah al-Din Brigades, the armed branch of the Palestinian People's Resistance Committees, was also affected. In a statement, the IDF reports that a cement factory producing parts for tunnels has been affected, and that "underground infrastructure" has also been bombed. Underground infrastructure usually refers to rocket launchers buried in the ground. Israel holds Hamas as de facto ruler in Gaza responsible for everything that takes place in and from the coastal enclave.

In the air strikes, the Israeli Air Force used so-called knock on the roof warning bombing. A small projectile is first thrown at the intended target, as a warning that a real bombing will follow. This allows nearby people to get away from the target.

It can be concluded from the use of knock on the roof that Israel wants to prevent an escalation in the south. The Israeli military is still in an elevated state of readiness in the north on the Lebanon border, with a retaliatory attack by Hezbollah taken into account after a militant of the Lebanese terrorist movement was killed in an Israeli airstrike in Syria last month. The IDF wants to avoid an escalation on two fronts simultaneously and therefore tried to prevent Palestinian militants from dying in the retaliatory attacks on Sunday evening.google translate