04 augustus 2020

2020-08-04: De échte plaag die nooit weggaat: antisemitisme aka Jodenhaat = Israëlhaat - The real plague that never goes away: anti-Semitism aka Jew-hatred = Israel-hatred

In deze antisemitische cartoon, die veelvuldig circuleert op de sociale media, vloeit Jodenhaat naadloos over in Israëlhaat en andersom. In de kleuren en concept van de Israëlische vlag werd de Davidster vervangen door een stereotiepe afbeelding van een haakneuzige Jood die ontmenselijkt werd tot een rat (zoals ook de nazi’s dat deden) die het allemaal perfect samenvat: Jodenhaat = Israëlhaat

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De wereldwijde joodse gemeenschap wordt geconfronteerd met toenemend antisemitisme die met de pandemie van het coronavirus zichtbaar een nieuwe impuls heeft gekregen.

Identiek hetzelfde gebeurde tijdens de Middeleeuwen toen de Joden massaal levend werden verbrand omdat ze ervan beschuldigd werden te waterbronnen te hebben vergiftigd die de pest pandemie zou veroorzaakt hebben.

Zolang het jodendom een afzonderlijke religie is geweest van het christendom, krijgen joden de schuld van pandemieën en wereldwijde tekorten. Joden zijn verbannen, gescheiden, tot zondebok gemaakt en behandeld als de vijand, en de COVID-19-pandemie is niets nieuws onder de zon in de lange traditie van het beschuldigen en vervolgen van de Joden.

Hoewel het antisemitisme dat momenteel door joden in het hele land wordt ervaren, is geplaatst op de collectieve ‘backburner’ van onze samenleving, en de focus is geprojecteerd op de haat en xenofobie die wordt ervaren door de Aziatische gemeenschappen in Amerika, heeft de eeuwenoude Jodenhaat die de joodse gemeenschap tot zondebok maakt, andermaal zijn lelijke kop weer opgestoken.Tijdens een recent webinar getiteld ‘Antisemitisme: bestrijding van de andere wereldwijde pandemie’, georganiseerd door de American Society of the University of Haifa, voerde Dr. Sharon S. Nazarian van de Anti-Defamation League (ADL) het woord. Nazarian merkte op dat in haar gesprekken met joodse gemeenschappen in veel landen

Als kwetsbare minderheid zijn Joden gevoelig voor de opkomst van samenzweringstheorieën – vooral in niet-democratische regeringen die de zondebok van minderheden, met name joden, gebruiken om zich af te wenden van hun eigen mislukkingen. Een van de veel voorkomende thema’s die we zagen waren de vrees voor het economisch impact van de pandemie. Joodse gemeenschappen weten dat niet alleen de pandemie zelf, maar ook de economische gevolgen een grote vertraging oplopen zoals de enorme werkloosheid en waar dat historisch naartoe geleid heeft. Gewoonlijk is de voorkant en het midden van de reactie antisemitisme.

Nazarian sprak ook zijn bezorgdheid uit over de Black Lives Matter-beweging, die wordt beschuldigd van antisemitisme en antizionisme. “Je hebt een grote paraplu, met veel organisaties die pleiten voor zeer vergelijkbare problemen en oorzaken”, merkte ze op. “We zullen bij ADL antisemitisme aanklagen net zoals we dat altijd hebben gedaan”, beloofde ze.

“Maar als een burgerrechtenorganisatie, met een lange geschiedenis van strijd voor burgerrechten, staan we schouder aan schouder met de leiders van de burgerrechten beweging van dit land en alle mensen die demonstreren die echt geloven dat dit een moment van afrekening is, en dat we moeten kijken naar politiegeweld en dat we moeten kijken naar het racisme dat bestaat in de instellingen in dit land.”

“Als dat verhaal de grens overschrijdt en wordt gekaapt tot antisemitisch of anti-Israël verhaal, dan zullen daar vragen bij stellen”, zei Nazarian. Wat betreft de veelbesproken rol van sociale-mediaplatforms bij het verspreiden van antisemitisme, zei Nazarian dat bedrijven als Facebook “moeten erkennen dat ze hier een rol moeten spelen en dat ze deel moeten uitmaken van de oplossing”.

“Dit is een moment van afrekening waarin deze niet-beursgenoteerde bedrijven net als elke andere sector, zoals de auto-industrie en andere, verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun klanten”, verklaarde ze.

In reactie op een recente studie van de Universiteit van Haifa en het Instituut voor terrorismebestrijding die het platform TikTok onderzocht, zei Nazarian dat het bedrijf “zeer richt tot erg jonge mensen” en omdat toegang tot deze haattaal en specifiek antisemitische taal zo gemakkelijk beschikbaar is en de algoritmen u blijven voorzien met meer ervan, ben ik blij dat de aandacht via deze studie op TikTok is gevestigd.”

“Ik denk dat het de verantwoordelijkheid van ouders is om zoveel mogelijk te weten, wat onze kinderen bekijken en ervaren, en ook om onze kinderen uit te leggen hoe die algoritmen werken – dat zelfs als je er niet naar op zoek bent, het toch op je afkomt”, zei ze. “Er zijn twee kanten nodig, waardoor de platforms onder druk komen te staan, maar ook het onderwijs.”

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel “Antisemitism Is ‘Front and Center’ in Reactions to Coronavirus Pandemic, Expert Says” van 3 augustus 2020 op de site van The Algemeiner

♦ naar een artikel “Some Ohio coronavirus protesters using anti-Semitic symbolism” van 19 april 2020 op de site van Cleveland.com
♦ naar een artikel van Sofia Baris “We Are Not The Real Plague” van 2 mei 2020op de site van Shakerite***************************************
ENGLISH:

In this anti-Semitic cartoon, which circulates widely on social media, Jew-hatred flows seamlessly into Israel-hatred and vice versa. In the colors and concept of the Israeli flag, the Star of David was replaced by a stereotypical depiction of a hook-nosed Jew who was dehumanized into a rat (as the Nazis did) summarizing it all perfectly: Jew-hatred = Israel-hatred

The global Jewish community is facing increasing anti-Semitism, which has been visibly revived with the coronavirus pandemic.

Identically the same happened during the Middle Ages when the Jews were massively burned alive because they were accused of poisoning water sources that would have caused the plague pandemic.

As long as Judaism has been a separate religion from Christianity, Jews have been blamed for pandemics and global shortages. Jews have been exiled, divorced, scapegoated and treated as the enemy, and the COVID-19 pandemic is nothing new under the sun in the long tradition of blaming and prosecuting the Jews.

While the anti-Semitism currently experienced by Jews across the country has been placed on the collective 'backburner' of our society, and the focus has been projected on the hatred and xenophobia experienced by the Asian communities in America, the ancient Jew-hatred who makes the Jewish community a scapegoat, once again raised his ugly head.

During a recent webinar entitled "Anti-Semitism: Fighting the Other Global Pandemic," organized by the American Society of the University of Haifa, Dr. Sharon S. Nazarian of the Anti-Defamation League (ADL) took the floor. Nazarian noted that in her conversations with Jewish communities in many countries


As a vulnerable minority, Jews are prone to the emergence of conspiracy theories - especially in non-democratic governments that use the scapegoat of minorities, especially Jews, to avert their own failures. One of the common themes we saw was fears about the economic impact of the pandemic. Jewish communities know that not only the pandemic itself, but also the economic consequences are greatly delayed, such as the enormous unemployment and where it has historically led. Usually the front and center of the reaction is anti-Semitism.

Nazarian also expressed concern for the Black Lives Matter movement, which has been accused of anti-Semitism and anti-Zionism. "You have a big umbrella, with many organizations advocating very similar problems and causes," she noted. "We will sue anti-Semitism at ADL just as we always have," she promised.

"But as a civil rights organization, with a long history of fighting for civil rights, we stand shoulder to shoulder with the leaders of the civil rights movement of this country and all the people who demonstrate that really believe this is a moment of reckoning, and that we need to look at police brutality and look at the racism that exists in the institutions of this country. ”

"If that story crosses the line and is hijacked into an anti-Semitic or anti-Israel story, questions will be asked," said Nazarian. As for the much-discussed role of social media platforms in spreading anti-Semitism, Nazarian said that companies like Facebook "must recognize that they must play a role here and be part of the solution."

"This is a moment of reckoning in which these unlisted companies, like any other industry, such as the auto industry and others, are responsible for the safety of their customers," she said.

Commenting on a recent study by the University of Haifa and the Counter-Terrorism Institute that examined the TikTok platform, Nazarian said the company is “very much targeted at very young people” and because access to this hate language and specifically anti-Semitic language is so readily available and the algorithms continue to provide you with more of them, I am pleased that attention has been drawn to TikTok through this study. ”

“I think it is the responsibility of parents to know as much as possible, what our children view and experience, and also to explain to our children how those algorithms work - that even if you are not looking for it, you come ”, she said. "Two sides are needed, which will put pressure on the platforms, but also on education."

Sources: Brabosh
♦ to an article “Antisemitism Is" Front and Center "in Reactions to Coronavirus Pandemic, Expert Says" of 3 August 2020 on the site of The Algemeiner
♦ to an article “Some Ohio coronavirus protesters using anti-Semitic symbolism” on April 19, 2020 on the Cleveland.com site
♦ to an article by Sofia Baris “We Are Not The Real Plague” of May 2, 2020 on the Shakerite site

Google translate