05 augustus 2020

​2020-08-05: Franse negationist Alain Soral gearresteerd en zijn kompaan Dieudonne verbannen van Facebook - French negationist Alain Soral arrested and his companion Dieudonne banned from FB

De Franse antisemieten Dieudonne M’bala M’bala (links) en Alain Soral (rechts) arriveren bij het gerechtsgebouw van Parijs voor het proces van Soral voor het aanzetten tot haat tegen joden, 12 maart 2015 [beeldbron: Loic Venance/AFP via Getty Images]

French anti-Semites Dieudonne M'bala M'bala (left) and Alain Soral (right) arrive at the Paris courthouse for Soral's trial of inciting hatred of Jews, March 12, 2015 [image source: Loic Venance / AFP via Getty Images]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De politie in Frankrijk heeft Alain Soral (°1958), een van de meest vooraanstaande leveranciers van antisemitisch sentiment, opnieuw gearresteerd.

Soral, die eerder tot gevangenisstraf was veroordeeld wegens het aanzetten tot rassenhaat en het ontkennen van de Holocaust (negationist), werd op 29 juli in zijn appartement in Parijs aangehouden in verband met zijn website ‘Gelijkheid en verzoening’, meldde Le Parisien. De website schetst complottheorieën over hoe Joden hun macht uitoefenen en roept op tot een revolutie.

Afzonderlijk sloot Facebook maandag de Facebook-pagina en het Instagram-account van Dieudonné M’bala M’bala (°1966),  een politieke bondgenoot en vriend van Soral.

Soral’s arrestatie was meer dan het aanzetten tot haat tegen joden en acties die ‘de fundamentele belangen van de republiek in gevaar brengen’. Mensen die worden beschuldigd van het publiceren van opruiing en andere niet-gewelddadige misdrijven met betrekking tot racisme en oproepen tot ongehoorzaamheid, worden in Frankrijk zelden gearresteerd.

Maar Soral werd meerdere keren gearresteerd geweest, hoewel hij tot nu toe de gevangenis heeft vermeden door zijn overtuigingen aan te vechten.

Op de Franse televisiezender France 2 op 20 september 2004 zei Alain Soral:

Als je praat met een Fransman die een zionistische jood is, en je begint te zeggen, nou, misschien komen er problemen van jouw kant, misschien heb je een paar fouten gemaakt, het is niet altijd de schuld van andere mensen, zo nee- Je kunt overal staan waar je ook gaat … want dat is eigenlijk hun algemene geschiedenis, zie je … 2500 jaar lang, elke keer dat ze ergens neerstrijken, krijgen ze na ongeveer een jaar of vijftig een zooitje. Zeker iets vreemds hier! Het is alsof iedereen het mis heeft, behalve zij. En de man begint te blaffen, te schreeuwen, gek te worden … je kunt het gesprek niet voortzetten. Wat, om het allemaal samen te vatten, je vertelt dat er een psychopathologie is met het zio-jodendom, iets dat grenst aan psychische aandoeningen …

Alain Soral (geboren Alain Bonnet) is een typische communist, beïnvloed door Karl Marx en  Georges Sorel en was voorheen lid van het extreemrechtse Front National van Jean-Marie Le Pen, dat in juni 2018 haar naam veranderde in Rassemblement National. In 2007 richtte hij zijn eigen politieke vereniging op, Égalité & Réconciliation (Gelijkheid en Verzoening).

Zowel Soral als Dieudonné hebben aandacht gekregen voor het plaatsen van antisemitische inhoud en het ontvangen van meerdere veroordelingen voor opruiing en ontkenning van de holocaust. Enkele weken geleden heeft YouTube het kanaal en de video’s van Dieudonné verwijderd.

De actie tegen Soral, die samen met Dieudonné de inmiddels ter ziele gegane Antizionistische Partij in Frankrijk oprichtte, weerspiegelt een groeiende bereidheid van de kant van de rechterlijke macht om geweld te gebruiken tegen leveranciers van antisemitisch sentiment.

Sociale netwerken, waaronder YouTube, Twitter en Facebook, hadden jarenlang weerstand geboden aan of negeerden oproepen om Soral en Dieudonné een platform voor die diensten te ontnemen, daarbij verwijzend naar de inzet van de bedrijven voor vrije meningsuiting.

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van Cnaan Liphshiz “French Holocaust denier Alain Soral arrested and his ally Dieudonne banned from Facebook” van 4 augustus 2020 op de site van The Jewish Telegraphic Agency (JTA)


************************************* 
ENGLISH:

Police in France have re-arrested Alain Soral (° 1958), one of the world's leading providers of anti-Semitic sentiment.

Soral, who had previously been jailed for inciting racial hatred and denying the Holocaust, was arrested July 29 in his Paris apartment for his website "Equality and Reconciliation," Le Parisien reported. The website outlines conspiracy theories about how Jews exercise their power and calls for a revolution.

Separately, on Monday, Facebook closed the Facebook page and Instagram account of Dieudonné M'bala M'bala (° 1966), a political ally and friend of Soral.

Soral's arrest was more than inciting hatred of Jews and actions that "endanger the fundamental interests of the republic." People accused of publishing sedition and other non-violent crimes related to racism and disobedience are rarely arrested in France.

But Soral has been arrested several times, although he has so far avoided prison by challenging his beliefs.

On the French television channel France 2 on September 20, 2004, Alain Soral said:

If you talk to a Frenchman who is a Zionist Jew, and you start saying, well, maybe there are problems on your part, maybe you've made some mistakes, it's not always other people's fault, if not- You can be anywhere you go… because that's actually their general history, you see… 2500 years long, every time they land somewhere they get a mess after about fifty years or so. Definitely something strange here! It's like everyone is wrong, except them. And the man starts barking, screaming, going crazy ... you can't continue the conversation. Which, to sum it all up, tells you that there is a psychopathology with Zio Judaism, something that borders on mental illness ...

Alain Soral (born Alain Bonnet) is a quintessential communist influenced by Karl Marx and Georges Sorel and was previously a member of Jean-Marie Le Pen's far-right Front National, which changed its name to Rassemblement National in June 2018. In 2007 he founded his own political association, Égalité & Réconciliation (Equality and Reconciliation).

Both Soral and Dieudonné have received attention for posting anti-Semitic content and receiving multiple convictions for incitement and Holocaust denial. A few weeks ago, YouTube removed the Dieudonné channel and videos.

The action against Soral, which co-founded the now-defunct Anti-Zionist Party in France with Dieudonné, reflects a growing willingness on the part of the judiciary to use force against suppliers of anti-Semitic sentiment.

Social networks, including YouTube, Twitter and Facebook, had for years resisted or ignored calls to deprive Soral and Dieudonné of a platform for those services, citing the companies' commitment to free speech.

Sources: Brabosh
♦ to an article by Cnaan Liphshiz “French Holocaust denier Alain Soral arrested and his ally Dieudonne banned from Facebook” of August 4, 2020 on the site of The Jewish Telegraphic Agency (JTA)


google translate