09 augustus 2020

2020-08-09: Organisaties en Kamerleden tegen Blok: dring bij Jordanië aan op uitlevering terroriste - Organizations and MPs against Blok: urge Jordan to extradite terrorist

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Maar liefst 16 organisaties, evenals leden van de Tweede Kamer, roepen minister Blok (Buitenlandse Zaken) op om bij Jordanië aan te dringen op de uitlevering van Ahlam Tamimi. De Palestijnse terroriste is verantwoordelijk voor een aanslag in Jeruzalem 19 jaar geleden, waarbij 16 mensen om het leven kwamen, waaronder vijf leden van een Nederland-Israelisch gezin. Tamimi wordt gezocht door de Verenigde Staten, maar Jordanië frustreert de uitlevering. Zondag is het exact 19 jaar geleden dat de aanslag plaatsvond.

Door: CIDI

De oproep – een initiatief van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) – is onder andere ondertekend door de grootste Joodse instellingen, Christenen voor Israel en Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie) en Raymond de Roon (PVV). De volledige brief is hier te downloaden (pdf).

“Middels dit schrijven willen wij – 16 Nederlandse organisaties en ondergetekende individuen – onze afschuw uitspreken over de weigering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië om Ahlam Tamimi uit te leveren, een Palestijnse terroriste die verantwoordelijk is voor de moord op onder meer vijf Nederlanders“, zo schrijven de organisaties vrijdag. “We roepen u op om alles in uw macht te doen om Tamimi uitgeleverd te krijgen aan de Verenigde Staten en verklaren ons solidair met de nabestaanden en hun strijd voor gerechtigheid.“

Nederland heeft in het bijzonder belang bij de berechting van de terroriste. Onder de 16 dodelijke slachtoffers bevonden zich ook vijf leden van het Nederlands-Israëlische gezin Schijveschuurder: Tzira (41), Motti (43), Ra’aya (14), Yitzhak (4) en Hemda (2). Nog twee dochters van de familie Schijveschuurder, Leah en Chaya, raakten ernstig gewond. Ze bleven alleen achter met hun drie oudere broers, die niet mee waren op het uitstapje naar Jeruzalem.

Sbarro-aanslag

Ahlam Tamimi werd in 2001 gerekruteerd door terreurgroep Hamas. Ze kreeg de opdracht om een doel voor de bomaanslag te zoeken, en bracht op 9 augustus 2001 zelfmoordterrorist Ahmed Al-Masari naar het Sbarro-restaurant in Jeruzalem. Hij droeg een bom bij zich, verstopt in een gitaarkoffer. De bom woog tussen de 5 en 10 kilo en bevatte honderden metalen bouten, moeren en spijkers om de schade te maximaliseren. Terwijl Tamimi buiten bleef, ging Al-Masari het restaurant binnen en liet hij de bom afgaan.

Het is op dat moment ongeveer 14.00 uur, en het restaurant was gevuld met klanten die kwamen lunchen. In totaal kwamen 16 mensen om het leven, waaronder zeven kinderen en een zwangere vrouw. Nog eens 130 mensen raakten gewond. Volgens ooggetuigenverslagen was de drukke winkelstraat “volledig bezaaid met bloed en lichamen: van de doden en van de stervenden”. Tamimi beschreef later in een interview op het Palestijnse televisiestation Al-Aqsa TV dat ze haar glimlach wilde verbergen, maar dat niet kon, toen ze op de radio het aantal slachtoffers hoorde oplopen.

Uitleveringsverzoek

Vanwege haar aandeel in de aanslag werd Tamimi door een Israëlische rechtbank veroordeeld tot 16 keer levenslang, en daarnaast nog eens 250 jaar. Ze kwam echter in 2011 vrij als onderdeel van de gevangenenruil tussen Israel en Hamas. Sindsdien woont Tamimi in Jordanië, waar ze als een nationale held wordt gezien. Zo heeft ze haar eigen televisieprogramma. De terroriste heeft nooit enige blijk van berouw getoond. In tegendeel: in een interview bij EenVandaag was te zien hoe ze moest lachen toen de interviewer vertelde dat er geen drie, maar acht kinderen waren omgekomen bij haar aanslag.

Onder de slachtoffers bevonden zich ook twee Amerikaanse staatsburgers. De Verenigde Staten verzocht Jordanië na de vrijlating van Tamimi daarom om uitlevering, maar zonder succes. Hoewel de twee landen een uitleveringsverdrag hebben gesloten in 1995, weigert Jordanië op arbitraire gronden gehoor te geven aan het verzoek. Het heeft er alle schijn van dat het land de uitlevering moedwillig frustreert. Om deze reden overweegt de regering van president Donald Trump nu de financiële steun aan Jordanië te korten.

‘Onverteerbaar’

Op 14 juli vroegen 18 Amerikaans-Joodse organisaties – waaronder AIPAC en een brede coalitie aan Joodse religieuze groepen – ook al aandacht voor de uitlevering van Tamimi. Ze riepen de Amerikaanse regering op om meer druk te zetten op de Jordaanse Koning Abdullah. Donderdag sloot de Union for Reform Judaism zich hierbij aan. De oproep aan minister Blok borduurt hierop voort. “In navolging van Joodse organisaties uit de Verenigde Staten, en de nabestaanden van het 15-jarige slachtoffer Malki Roth, roepen wij daarom ook Nederland op om zich in te zetten voor de uitlevering van Tamimi aan de Verenigde Staten,” aldus de brief.

“Het is onverteerbaar dat Ahlam Tamimi, na slechts 8 jaar van haar straf uit te hebben gezeten, als een ster leeft in Jordanië. Niet alleen heeft ze haar straf niet uitgezeten, ze houdt bovendien nog altijd vol trots te zijn op de aanslag waarbij ook vijf onschuldige Nederlanders om het leven kwamen.” De organisaties herinneren Blok eraan dat Nederland jaarlijks miljoenen euro’s geeft aan Jordanië, onder meer voor het versterken van de private sector en de arbeidsmarkt. Hier zou tegenover moeten staan dat het land geen vrijhaven mag zijn voor terroristen.

De brief van CIDI is ondertekend door het Centraal Joods Overleg (CJO), het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW), de Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ), de Algemene Zionisten, Likoed Nederland, Arza Nederland, CIDI jongerenorganisatie CIJO, Ijar – Dutch Union of Jewish Students, de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS), het Rabbinaat van de Joodse Gemeente Amsterdam, de Portugees-Israëlietische Gemeente (PIG), Bendigamos, Christenen voor Israël, St. Platform Appèl Kerk en Israël en het Overlegorgaan van Joden en Christenen (OJEC). Ook Kamerleden Joël Voordewind (CU), Raymond de Roon (PVV) en oud-senator Hanneke Gelderblom (D66) sloten zich aan bij de oproep.**********************************
ENGLISH:

As many as 16 organizations, as well as members of the House of Representatives, call on Minister Blok (Foreign Affairs) to urge Jordan to extradite Ahlam Tamimi. The Palestinian terrorist is responsible for an attack in Jerusalem 19 years ago, in which 16 people were killed, including five members of a Dutch-Israeli family. Tamimi is wanted by the United States, but Jordan frustrates the extradition. Sunday it will be exactly 19 years ago that the attack took place.

By: CIDI

The call - an initiative of the Center for Information and Documentation Israel (CIDI) - has been signed by the largest Jewish institutions, Christians for Israel and MPs Joël Voordewind (ChristenUnie) and Raymond de Roon (PVV). The full letter can be downloaded here (pdf).

“With this letter we - 16 Dutch organizations and the undersigned individuals - want to express our horror at the refusal of the Hashemite Kingdom of Jordan to extradite Ahlam Tamimi, a Palestinian terrorist who is responsible for the murder of, among others, five Dutch people,” they write. the organizations Friday. "We call on you to do everything in your power to have Tamimi extradited to the United States and declare our solidarity with the next of kin and their fight for justice."

The Netherlands has a particular interest in bringing the terrorist to trial. Among the 16 fatalities were also five members of the Dutch-Israeli Schijveschuurder family: Tzira (41), Motti (43), Ra'aya (14), Yitzhak (4) and Hemda (2). Two more daughters of the Schijveschuurder family, Leah and Chaya, were seriously injured. They were left alone with their three older brothers, who were not on the trip to Jerusalem.

Sbarro attack

Ahlam Tamimi was recruited in 2001 by the Hamas terrorist group. She was ordered to find a target for the bombing, and on August 9, 2001, brought suicide bomber Ahmed Al-Masari to the Sbarro restaurant in Jerusalem. He was carrying a bomb, hidden in a guitar case. The bomb weighed between 5 and 10 kilograms and contained hundreds of metal bolts, nuts and nails to maximize damage. While Tamimi stayed outside, Al-Masari entered the restaurant and set off the bomb.

It's about 2:00 pm at the time, and the restaurant was filled with customers coming for lunch. A total of 16 people were killed, including seven children and a pregnant woman. Another 130 people were injured. According to eyewitness accounts, the busy shopping street was “completely strewn with blood and bodies: of the dead and of the dying”. Tamimi later described in an interview on Palestinian television station Al-Aqsa TV that she wanted to hide her smile, but could not, when she heard the number of victims on the radio increase.

Extradition request

For her part in the attack, Tamimi was sentenced by an Israeli court to 16 life terms, as well as another 250 years. However, she was released in 2011 as part of the prisoner swap between Israel and Hamas. Since then Tamimi has lived in Jordan, where she is seen as a national hero. For example, she has her own television program. The terrorist never showed any remorse. On the contrary: an interview with EenVandaag showed how she had to laugh when the interviewer said that not three, but eight children were killed in her attack.

The victims also included two US citizens. The United States therefore requested Jordan's extradition after Tamimi's release, but without success. Although the two countries entered into an extradition treaty in 1995, Jordan is refusing to comply with the request on arbitrary grounds. It seems that the country is deliberately frustrating the extradition. For this reason, President Donald Trump's administration is now considering cutting financial aid to Jordan.

"Indigestible"

On July 14, 18 American Jewish organizations - including AIPAC and a broad coalition of Jewish religious groups - also drew attention to the extradition of Tamimi. They called on the US government to put more pressure on Jordanian King Abdullah. On Thursday, the Union for Reform Judaism joined in. The appeal to Minister Blok elaborates on this. "Following in the footsteps of Jewish organizations from the United States, and the relatives of 15-year-old victim Malki Roth, we therefore also call on the Netherlands to commit to the extradition of Tamimi to the United States," the letter said.

“It is unpalatable that Ahlam Tamimi, after only eight years of her sentence, is living like a star in Jordan. Not only did she not serve her sentence, she also continues to be proud of the attack in which five innocent Dutch people were also killed. ” The organizations remind Blok that the Netherlands gives millions of euros to Jordan every year, partly to strengthen the private sector and the labor market. In return, the country should not be a free port for terrorists.

The letter from CIDI has been signed by the Central Jewish Consultation (CJO), the Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW), the Federation of Dutch Zionists (FNZ), the General Zionists, Likoed Netherlands, Arza Netherlands, CIDI youth organization CIJO, Ijar - Dutch Union or Jewish Students, the Jewish Community of Amsterdam (NIHS), the Rabbinate of the Jewish Community of Amsterdam, the Portuguese-Israelite Community (PIG), Bendigamos, Christians for Israel, St. Platform Appeal Church and Israel and the Consultative Body of Jews and Christians (OJEC ). MPs Joël Voordewind (CU), Raymond de Roon (PVV) and former senator Hanneke Gelderblom (D66) also joined the call.

google translate