11 augustus 2020

2020-08-11: Israël sluit de grensovergang van Kerem Shalom met Gaza in reactie op explosieve ballonnen- Israel closes Kerem Shalom border crossing with Gaza in response to explosive balloons

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israël sloot zijn enige goederenovergang met Gaza nadat moslimterroristen blijven proberen om Joden te vermoorden door explosieve middelen en brandbommen te lanceren die vastzitten aan ballonnen op Israëlisch grondgebied voor de vijfde dag op rij.

"Het besluit werd genomen na veiligheidsbesprekingen en in het licht van de voortdurende terreuraanslagen van terreurgroepen in Gaza tegen Israëlische burgers, wat een schending van de Israëlische soevereiniteit is", aldus de coördinator van de regeringsactiviteiten in de gebieden (COGAT).

Minstens 30 branden braken uit in het zuiden van Israël als gevolg van de brandballonnen die vanuit Gaza werden gelanceerd.

De politie explosieven deskundigen werden opgeroepen om explosieve apparaten te neutraliseren die in verscheidene plaatsen langs de grens van Gaza landden. 


Enorme golven van explosieve ballonnen worden momenteel gelanceerd naar Israël en explosies worden gehoord aangezien de bommen midden in de lucht exploderen.


Eerder vandaag hebben cellen van moslimterroristen die duizenden brandgevaarlijke apparaten in Israël hebben gelanceerd, Joden die in de buurt van de grens met Gaza wonen, bedreigd door te zeggen dat ze hun huizen moeten verlaten omdat er meer brandballonnen zullen zijn dan ze ooit hebben gezien.

De moslimterreurcellen hebben op de sociale media foto's geplaatst van apparaten die klaar zijn om gebruikt te worden.


Hamas heeft vanochtend ten minste 11 raketten in zee gelanceerd
als onderdeel van een lopende oefening die bedoeld was om kracht te tonen nu de terreurgroep en andere moslimterroristische groeperingen in Gaza dreigen met het beëindigen van hun staakt-het-vuren met Israël. 


De toename van de spanningen valt samen met het aflopen van de maandelijkse contante steekpenningen die Qatar aan Hamas heeft verstrekt.  

 


********************************** 
ENGLISH:


Israel closed its only goods crossing with Gaza after Muslim terrorists continue attempting to murder Jews by launching explosive devices and firebombs attached to balloons into Israeli territory for the fifth day in a row

“The decision was made following security deliberations and in light of repeated terror attacks committed by terror groups in Gaza against Israeli citizens, which is a violation of the Israeli sovereignty,” the Coordinator of Government Activities in the territories (COGAT) said.

At least 30 fires broke out in southern Israel due to incendiary balloons launched from Gaza.

Police sappers were called to neutralize explosive devices that landed in several locations along the Gaza border.


Huge volleys of explosive balloons are currently being launched toward Israel and explosions are being heard as the bombs explode mid-air.

Earlier today, cells of Muslim terrorists who have launched thousands of incendiary devices into Israel threatened Jews living near the Gaza border saying that they should leave their homes because there will be more incendiary balloons than they have ever seen.

The Muslim terror cells posted on social media pictures of devices ready to be used.


Hamas has launched at least 11 rockets into the sea
this morning as a part of an ongoing drill aimed to show strength as the terror group and other Muslim terrorist factions in Gaza threaten with ending their ceasefire with Israel.


The rise in tensions coincides with the next month’s expiration of monthly cash bribes provided to Hamas by Qatar.