12 augustus 2020

2020-08-12: Hezbollah had ammoniumnitraat opgeslagen in Londen, Berlijn en Cyprus (video) - Hezbollah had stored ammonium nitrate in London, Berlin and Cyprus (video)

Explosie Beirut. Screenshot YouTube

Hezbollah had ammoniumnitraat opgeslagen in Londen, Berlijn en Cyprus (video)

De door Iran gesteunde Libanese terreurgroep Hezbollah had 3.000 ton ammoniumnitraat in een loods in Londen opgeslagen. Totdat na een tip van de Mossad de MI5 en de London Metropolitan Police de loods in 2015 hadden gevonden.

Door Joop Soesan - Joods.nl

In Berlijn vond de politie, eveneens na een tip van de Mossad, begin april dit jaar in een door Hezbollah-aanhangers gehuurde loods, honderden kilo’s van dit gevaarlijke spul.

In 2015 heeft Cyprus een lid van Hezbollah opgesloten voor zes jaar, nadat hij schuldig was bevonden wegens het opslaan van explosieven om Joodse doelen in het buitenland aan te vallen: 8,2 ton ammoniumnitraat trof de Cypriotische politie aan in de kelder van een huis in Larnaca.

Hezbollah leider Nasrallah dreigde eerder in een video de ammoniaktanks in Haifa op te blazen.

De explosie in Beiroet vond plaats in een magazijn met 2.750 ton ammoniumnitraat dat in 2014 op een schip in beslag was genomen.

De door Iran gesteunde Hezbollah terroristen hadden het explosieve materiaal als duizenden pakken ijs in vier loodsen in het noordwesten van Londen opgeslagen, volgens een rapport in The Telegraph vorig jaar. De tactiek voor het misleiden door het als pakken ijs op te slaan werd ook in Duitsland gebruikt, meldt de Jerusalem Post.

Een in The Telegraph geciteerde bron zei dat “het ammoniumnitraat zou worden gebruikt voor goed georganiseerd terrorisme en veel schade had kunnen veroorzaken.

MI5 arresteerde een man van in de veertig, omdat hij naar verluidt terroristische aanslagen had gepland, maar vond geen bewijs dat de terroristen een aanslag in het Verenigd Koninkrijk aan het plannen waren.

Een buitenlandse regering zou naar verluidt MI5 hebben getipt voor de explosievenvoorraad. De Israëlische publieke omroep KAN meldde dat de Mossad Engeland de informatie had verstrekt.

“MI5 werkte onafhankelijk en nauw samen met internationale partners om de dreiging van kwaadaardige bedoelingen van Iran en zijn handlangers in het Verenigd Koninkrijk te verstoren”, vertelde een inlichtingenbron aan The Telegraph.

Het kabinet van premier Netanyahu reageerde niet op een vraag of de Joodse staat had geholpen de terroristen te arresteren.

Duitsland vond met hulp van de Mossad de Hezbollah-explosieve voorraden. De operatie, waarbij in april dit jaar in heel Duitsland moskeeën werden doorzocht en inwoners opgepakt die aan Hezbollah waren verbonden, ging gepaard met een verbod op de activiteiten van de terroristische organisatie.

In 2019 verbood Engeland Hezbollah, waardoor het een strafbaar feit werd en je een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar kan krijgen als je de groep steunt of er lid van bent.

De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Savid Javor zei indertijd dat de Libanese terroristische groepering “doorgaat met haar pogingen om de fragiele situatie in het Midden-Oosten te destabiliseren – en dat we geen onderscheid meer kunnen maken tussen hun reeds verboden militaire vleugel en de politieke vleugel. Daarom heb ik de beslissing genomen om de groep in haar geheel te verbieden.”

Vorige week uitte een groep Britse parlementariërs afkomstig van alle partijen hun bezorgdheid dat het Verenigd Koninkrijk het verbod op Hezbollah niet effectief handhaafd.

Hezbollah-leider Hassan Nasrallah dreigde in het verleden Israël te vernietigen door een enorme explosie te veroorzaken in de haven van Haifa met behulp van ammoniaktanks, waarvan hij zei dat het een “nucleaire explosie” zou veroorzaken.

Bovendien probeert Hezbollah sinds 2009 naar verluidt via Syrië ammoniumnitraat te verwerven en zou daarbij hebben geprobeerd het landbouwministerie in Libanon te infiltreren, volgens gelekte informatie.

Hezbollah probeerde sinds 2009 het ministerie van landbouw in Libanon te domineren om het materiaal in handen te krijgen.

Op 16 februari 2016 zei Nasrallah ook dat ammoniak wordt opgeslagen in Haifa en dat er 15.000 ton gas in Haifa is opgeslagen en dat explosies daar de dood van tienduizenden mensen kunnen veroorzaken. ‘De deskundige’ voegde eraan toe dat dit precies hetzelfde is als een atoombom. Met andere woorden: Libanon heeft een atoombom. Dit is niet overdreven. Nasrallah lacht als hij dit in de video zegt en merkt op dat Hezbollah in de oorlog van 2006 heeft afgezien van het aanvallen van de ammoniaktanks.Nasrallah vertelde tegen zijn volgers ook dat de terreurgroep met verschillende raketten ammoniak kan afvuren, met dezelfde impact als van een kernwapen. Hij zei dat hij deskundigen had geraadpleegd en dat 800.000 mensen zouden worden getroffen en tienduizenden zouden worden gedood.

In februari 2017 hield hij nog een toespraak over de ammoniak die in Haifa was opgeslagen. Op Al-Mayadeen TV zei hij dat ‘enkele dagen geleden’ de ammoniakopslagtanks geleegd moesten worden. Hij beweerde dat het kwam omdat “het verzet” had gesproken over de opslagtanks.

De beelden van de toespraken die aan het licht zijn gekomen na de explosie van ammoniumnitraat, dat jarenlang onjuist was opgeslagen in de haven van Beiroet, suggereren dat Hezbollah het gebruik van ammoniak als versneller, die de kracht van zijn raketten exponentieel zou vermenigvuldigen, zou bestuderen of reeds gebruiken. Ammoniumnitraat wordt veel gebruikt in kunstmest, maar dus ook in explosieven.

Uit vele inlichtenrapporten rapporten blijkt dat Hezbollah goed op de hoogte is van ammoniumnitraat als explosief en dat de terreurgroep het product mogelijk ook wilde gebruiken als terroristisch wapen.******************************
ENGLISH:

Explosie Beirut. Screenshot YouTube


The Iranian-backed Lebanese terror group Hezbollah had stored 3,000 tons of ammonium nitrate in a warehouse in London. Until after a tip from the Mossad, MI5 and the London Metropolitan Police found the shed in 2015.

By Joop Soesan - Joods.nl

In Berlin, also after a tip from the Mossad, the police found hundreds of kilos of this dangerous stuff in a shed rented by Hezbollah supporters in early April this year.

In 2015, Cyprus imprisoned a member of Hezbollah for six years after being found guilty of storing explosives to attack Jewish targets abroad: 8.2 tons of ammonium nitrate, Cypriot police found in the basement of a house in Larnaca.

Hezbollah leader Nasrallah previously threatened to blow up the ammonia tanks in Haifa in a video.

The explosion in Beirut took place in a warehouse containing 2,750 tons of ammonium nitrate seized from a ship in 2014.

The Iranian-backed Hezbollah terrorists had stored the explosive material like thousands of packs of ice in four sheds in northwest London, according to a report in The Telegraph last year. The tactic for deceiving it by storing it as ice packs was also used in Germany, the Jerusalem Post reports.

A source quoted in The Telegraph said that “the ammonium nitrate would be used for well-organized terrorism and could have caused much damage.

MI5 arrested a man in his 40s for allegedly planning terrorist attacks, but found no evidence that the terrorists were planning an attack in the United Kingdom.

A foreign government has reportedly tipped off MI5 for the explosives stockpile. Israeli public broadcaster KAN reported that Mossad had provided England with the information.

"MI5 worked independently and closely with international partners to disrupt the threat of malicious intent from Iran and its accomplices in the UK," an intelligence source told The Telegraph.

Prime Minister Netanyahu's cabinet did not respond to a question as to whether the Jewish state had helped arrest the terrorists.

Germany, with the help of the Mossad, found Hezbollah-explosive stocks. The operation, which in April this year raided mosques across Germany and detained residents associated with Hezbollah, was accompanied by a ban on the activities of the terrorist organization.

In 2019, England banned Hezbollah, making it a criminal offense and you can face up to 10 years in prison if you support or join the group.

The then Interior Minister Savid Javor said at the time that the Lebanese terrorist group “continues its efforts to destabilize the fragile situation in the Middle East - and that we can no longer distinguish between their already banned military wing and the political wing. . That is why I made the decision to ban the group as a whole. ”

Last week, a group of British MPs from all sides expressed concern that the UK is not effectively enforcing the ban on Hezbollah.

Hezbollah leader Hassan Nasrallah has in the past threatened to destroy Israel by causing a massive explosion in the port of Haifa using ammonia tanks, which he said would trigger a "nuclear explosion."

In addition, Hezbollah has reportedly been trying to acquire ammonium nitrate through Syria since 2009 and has attempted to infiltrate the Agriculture Ministry in Lebanon, according to leaked information.

Hezbollah has been trying to dominate Lebanon's agriculture ministry since 2009 to get its hands on the material.

On February 16, 2016, Nasrallah also said that ammonia is stored in Haifa and that 15,000 tons of gas is stored in Haifa and that explosions there could cause the death of tens of thousands of people. "The expert" added that this is exactly the same as an atomic bomb. In other words, Lebanon has an atomic bomb. This is no exaggeration. Nasrallah laughs when he says this in the video, noting that Hezbollah refrained from attacking the ammonia tanks in the 2006 war.


Nasrallah also told his followers that the terror group can fire ammonia with different missiles, with the same impact as a nuclear weapon. He said he consulted experts and that 800,000 people would be affected and tens of thousands killed.

In February 2017, he gave another speech about the ammonia stored in Haifa. On Al-Mayadeen TV he said that "a few days ago" the ammonia storage tanks had to be emptied. He claimed it was because "the resistance" had spoken of the storage tanks.

The images of the speeches revealed after the explosion of ammonium nitrate, improperly stored for years in the port of Beirut, suggests that Hezbollah would study the use of ammonia as an accelerator that would exponentially multiply the power of its missiles or already use. Ammonium nitrate is widely used in fertilizers, but also in explosives.

Many intelligence reports show that Hezbollah is well aware of ammonium nitrate as an explosive and that the terrorist group may also want to use the product as a terrorist weapon.

google translate