13 augustus 2020

2020-08-13: Litouwen verbiedt terroristische organisatie Hezbollah - Lithuania bans Hezbollah terrorist organization

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De regering van Litouwen heeft donderdag bekendgemaakt aan Hezbollah gelieerde personen de komende tien jaar uit het land te verbannen. Het besluit wordt gezien als het aanduiden van de gehele Libanese organisatie als terreurbeweging.

Bron: CIDI

De Europese Unie maakt een valselijk onderscheid tussen de militaire tak en de politieke tak van de Libanese organisatie Hezbollah. Alleen de militaire tak wordt door de EU als terroristisch aangeduid – een onderscheid dat Hezbollah zelf niet eens maakt. In juli hebben 236 politici de EU opgeroepen Hezbollah volledig te verbieden. “Hezbollah, de meest dodelijke proxy van Iran, opereert een wereldwijd terreurnetwerk dat niet alleen haar buren maar ook westerse democratieën bedreigt”, aldus de interparlementaire groep Translantic Friends of Israel.

Volgens de ondertekenaars is het aanduiden van Hezbollah als terroristische organisatie niet nadelig voor de betrekkingen met Libanon, waar de sjiitische organisatie nu in de regering zetelt. “De enige kans voor ware economische en politieke stabiliteit in Libanon is de verwijdering van het Hezbollah-bolwerk”.

In navolging van Nederland en Duitsland, gaat Litouwen over tot het verbieden van geheel Hezbollah. “Rekening houdend met de informatie die onze instellingen en partners hebben verzameld, kunnen we concluderen dat ‘Hezbollah’ terroristische middelen gebruikt die een bedreiging vormen voor de veiligheid van een aanzienlijk aantal landen, waaronder Litouwen”, aldus de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Linas Linkevičius in een verklaring. “We staan samen met de Verenigde Staten van Amerika, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en andere landen die tot dezelfde conclusie zijn gekomen”.

Aan Hezbollah gelieerde personen wordt de toegang tot Litouwen voor de komende tien jaar ontzegd. Dit besluit is door de migratiedienst van de Baltische staat genomen, op basis van “informatie over de activiteiten van de op de lijst geplaatste personen van Hezbollah die een bedreiging vormden voor de Litouwse nationale veiligheidsbelangen”. Ondanks dat het statement van het Litouwse ministerie van Buitenlandse Zaken niet expliciet spreekt over de politieke en gewapende tak, kan het verbannen van alle aan Hezbollah gelieerde personen gezien worden als het aanduiden van de gehele Iraanse proxy als terroristische organisatie.

In de verklaring spreekt Linkevičius zijn waardering uit voor de “succesvolle samenwerking tussen de Litouwse en Israëlische nationale veiligheidsdiensten”. “We zijn deze instellingen dankbaar voor hun belangrijke werk om de veiligheid van onze burgers te helpen waarborgen”, aldus de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken.

Linkevičius benadrukt dat Litouwen de vreedzame bevolking van Libanon steunt. Hij spreekt de wens uit dat het land “de nodige hervormingen doorvoert”. Na de rampzalige explosie in Beiroet heeft de Litouwse regering 50.000 euro aan humanitaire hulp toegezegd.

Op Twitter laat de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi weten zijn Litouwse collega te danken voor zijn besluit. Hij roept alle Europese landen op “vergelijkbare besluiten te nemen”. “Hezbollah’s acties in Libanon houden de gehele Libanese bevolking gegijzeld”, aldus Ashkenazi.********************************
ENGLISH:

The Lithuanian government announced on Thursday that it would ban persons associated with Hezbollah from the country for the next ten years. The decision is seen as designating the entire Lebanese organization as a terrorist movement.

Source: CIDI

The European Union falsely distinguishes between the military and political branches of the Lebanese organization Hezbollah. Only the military branch is labeled terrorist by the EU - a distinction that Hezbollah itself does not even make. In July, 236 politicians called on the EU to ban Hezbollah completely. "Hezbollah, Iran's deadliest proxy, operates a global terror network that threatens not only its neighbors but also Western democracies," said the inter-parliamentary group Translantic Friends of Israel.

According to the signatories, designating Hezbollah as a terrorist organization is not detrimental to relations with Lebanon, where the Shia organization is now in the government. "The only chance for true economic and political stability in Lebanon is the removal of the Hezbollah stronghold."

Following the example of the Netherlands and Germany, Lithuania is about to ban all Hezbollah. “Taking into account the information collected by our institutions and partners, we can conclude that 'Hezbollah' is using terrorist means that threatens the security of a significant number of countries, including Lithuania,” said Lithuanian Foreign Minister Linas Linkevičius in a statement. “We stand together with the United States of America, Germany, the United Kingdom, the Netherlands and other countries that have come to the same conclusion”.

Persons associated with Hezbollah will be denied entry to Lithuania for the next ten years. This decision was taken by the Baltic State Migration Service, on the basis of “information about the activities of the designated Hezbollah persons posing a threat to Lithuanian national security interests”. Although the statement by the Lithuanian Ministry of Foreign Affairs does not explicitly mention the political and armed branch, the ban on all persons associated with Hezbollah can be seen as designating the entire Iranian proxy as a terrorist organization.

In the statement, Linkevičius expresses his appreciation for the “successful cooperation between the Lithuanian and Israeli national security forces”. “We are grateful to these institutions for their important work to help ensure the security of our citizens,” said Lithuanian Foreign Minister.

Linkevičius emphasizes that Lithuania supports the peaceful people of Lebanon. He expressed the wish that the country "implement the necessary reforms". After the catastrophic explosion in Beirut, the Lithuanian government has pledged 50,000 euros in humanitarian aid.

Israeli Foreign Minister Gabi Ashkenazi said on Twitter that he thanked his Lithuanian colleague for his decision. He calls on all European countries to “take similar decisions”. "Hezbollah's actions in Lebanon are holding the entire Lebanese population hostage," said Ashkenazi.

 google translate