14 augustus 2020

2020-08-14: Wat ontplofte er in de haven van Beiroet, Libanon? - What exploded in the port of Beirut, Lebanon?

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Volgens de Libanese autoriteiten ontplofte 2.750 ton  ammoniumnitraat, dat al zes jaar opgeslagen lag in een depot aan de haven, nadat het van een niet-zee­waar­dig schip in beslag genomen was. Maar velen lachen om dit verhaal, en wijzen met de vinger naar Hezbollah.

Bron: IsraelToday

Zo schrijft lt. Kol dr. Mordechai Dedar van het Israëlische BESA Center: 'Met alle respect voor de Libanese autoriteiten, ik geloof dit verhaal niet. Ik geloof dat explosieven, munitie en raketbrandstof (zeer vluchtige en brandbare stoffen) door Hezbollah in dit pakhuis waren opgeslagen nadat ze waren verscheept vanuit Iran. Er zijn diverse redenen waarom ik dit geloof,' legt hij uit aan World Israel News

'Er was een reeks van minstens drie explosies, met elk een verschillend gevolg. De eerste veroorzaakte een grijze rookkolom die verscheidene minuten bleef hangen. De tweede, een zuil van rode rook, was ook enkele minuten aanwezig, en de derde veroorzaakte een witte paddenstoelvormige wolk, die snel verdween. Dat wijst er op, dat er minstens drie verschillende stoffen in het pakhuis waren opgeslagen.

Wie bekend is met hoe een haven functioneert, weet dat de eerste rij pakhuizen, aan het water, worden gebruikt voor kortdurende opslag, schrijft Mordechai Dedar. Goederen die lang moeten worden opgeslagen gaan naar pakhuizen op grotere afstand van het water. Ook worden goederen, die niet moeten worden gezien of aangevallen vanuit de lucht of de grond, zo dicht mogelijk bij het water opgeslagen. Het ontplofte pakhuis stond aan de rand van het water.

Detar denkt, dat na Israëlische aanvallen op pakhuizen bij de luchthaven van Damascus, Iran de munitie niet meer over land naar Hezbollah vervoerde, maar per schip naar de haven van Beiroet bracht.

De explosies zijn waarschijnlijk veroorzaakt doordat de brandbare en explosieve materialen op een hete augustusdag in een metalen, niet-gekoeld pakhuis waren opgeslagen, waarna raketbrandstof verdampte en een hete muur of dak raakte, ontbrandde en een kettingreactie van explosies veroorzaakte. Met als gevolg meer dan 150 doden, 5000 gewonden en een enorme verwoesting in de stad.


Binnen een uur na de explosies maakte Hezbollah bekend, dat ammoniumnitraat (een kunstmest en explosief), dat al vele jaren opgeslagen lag, was ontploft, om zijn eigen nalatigheid bij de opslag te ontlopen en een officiële versie van de gebeurtenis vast te stellen, waarin Hezbollah geen schuld droeg – en die de regering toch niet durft tegenspreken.

Volgens verslaggever voor Arabische Zaken Zvi Yehezkeli van Channel 13 News was de ammoniumnitraat bedoeld voor een 'Derde Libanonoorlog' tegen Israël, en aast Hezbolla al jarenlang op dit explosief.


********************
ENGLISH:

According to Lebanese authorities, 2,750 tons of ammonium nitrate, which had been stored in a depot at the port for six years, exploded after it was seized from a non-seaworthy ship. But many laugh at this story, pointing the finger at Hezbollah.

Source: IsraelToday

Lt. Col. Dr. Mordechai Dedar of the Israeli BESA Center writes: “With all due respect to the Lebanese authorities, I don't believe this story. I believe that explosives, ammunition and rocket fuel (highly volatile and flammable materials) were stored in this warehouse by Hezbollah after being shipped from Iran. There are several reasons why I believe this, ”he explains to World Israel News

There was a series of at least three explosions, each with a different effect. The first caused a column of gray smoke that lingered for several minutes. The second, a column of red smoke, was also present for several minutes, and the third created a white mushroom-shaped cloud, which quickly disappeared. This indicates that at least three different substances were stored in the warehouse.

Anyone familiar with how a port functions knows that the first row of warehouses, on the water, are used for short-term storage, writes Mordechai Dedar. Goods that have to be stored for a long time go to warehouses further away from the water. Also, goods that should not be seen or attacked from the air or the ground are stored as close to the water as possible. The exploded warehouse was on the water's edge.

Detar thinks that after Israeli attacks on warehouses near Damascus airport, Iran no longer transported the ammunition by land to Hezbollah, but brought it to the port of Beirut by ship.

The explosions were likely caused by the flammable and explosive materials being stored in a metal, uncooled warehouse on a hot August day, after which rocket fuel evaporated and hit a hot wall or roof, igniting and causing a chain reaction of explosions. This resulted in more than 150 deaths, 5,000 injuries and enormous destruction in the city.

<

Within an hour of the explosions, Hezbollah announced that ammonium nitrate (a fertilizer and explosive), which had been stored for many years, had detonated in order to avoid its own storage negligence and to establish an official version of the event, in which Hezbollah was not to blame - and which the government does not dare to contradict.

According to Channel 13 News Arab Affairs reporter Zvi Yehezkeli, the ammonium nitrate was intended for a "Third Lebanon War" against Israel, and Hezbolla has been targeting this explosive for years.

google translate